nieuws

Miljoenenstrop Achmea door failliete tussenpersonen

Archief

Achmea heeft vorig jaar een zogenoemde ‘clawback’-voorziening getroffen van e 10 miljoen. Het betreft terug te vorderen provisies uit vervallen levenpolissen van twee tussenpersonen die failliet zijn gegaan. Dit zei topman Paul Overmars bij de presentatie van de jaarcijfers. Concreter wilde hij niet worden: “Ik doe geen mededelingen over kantoren of desbetreffende bedragen”.

Op de suggestie dat één van de twee failliete tussenpersonen (Delta-Lloyd-captive) Noorderkroon is, reageerde Overmars uitsluitend met: “Wij hebben een goede relatie met Noorderkroon”. (Zie ook pag. 3) Overmars zei dat hij geen andere stroppen verwacht in verband met de levenprovisie. Ook meldde hij dat Achmea niet voorzichtiger is geworden. “Ons beleid is altijd geweest dat wij zaken doen met intermediair van kwaliteit.” Hoe het desondanks mis kon gaan, wilde hij niet uitleggen.
Ondanks de fikse strop hield Achmea – die nog geen 20% van de verzekeringsomzet via het intermediair bereikt – geen pleidooi voor doorlopende provisie. “Daar hebben we geen leading opinie over”, zei Overmars desgevraagd.
Achmea wil geen captives. “Wij kopen geen tussenpersonen. Wel helpen we soms kansrijke en innovatieve tussenpersonen door tijdelijk een minderheidsbelang in hen te nemen.” Net als vorig jaar bij de presentatie van de jaarcijfers, vergat Achmea dat het eigenaar is van de I&I Adviesgroep die vestigingen heeft in Amersfoort, Den Haag, en Zwolle. Verder neemt Achmea – via een naar eigen zeggen “klein” belang in Finchise – deel in de volle Finchise-dochters GeldXpert, Hypotheek Centralisatie Centrum, en Pensioendesk.
Vrijwel alle Achmea-labels gebruiken internet als distributiekanaal en daar is Overmars zeer tevreden over. “Vijf procent van de schadeproductie komt op deze manier tot stand.” Overmars kon niet aangeven of en zo ja, welke branches hierbij de boventoon voeren. Ook zoekt Achmea naar specifieke distributiekanalen. In een aantal supermarkten van C1000 wordt proefgedraaid met de verkoop van FBTO-producten en met energieleverancier Nuon wordt gepraat over een woon-servicepakket.
Concern
De omzet van Achmea steeg vorig jaar met 9% naar e 6,7 (6,1) mld. De brutopremies stegen met 9%, de omzet in het bankbedrijf nam met 11% toe en de beleggingsbaten namen toe met 3%.
De totale kosten, inclusief provisie, kwamen uit op e 1,2 (1,1) mld. De bedrijfskosten stegen onder meer door een toename van activiteiten, vernieuwing van de IT-structuur en reorganisaties.
De nettowinst steeg met 39% van e 369 naar e 513. Zonder de overdracht van Global Investors aan het moederbedrijf Eureko, zou de winst echter met 28% zijn gedaald naar e 265. Er waren sterk verslechterde resultaten in inkomensverzekeringen, pensioen- en levensverzekeringen en in de banksector.
De campagne ‘Achmea ontzorgt’ die de naambekendheid moet vergroten, is een succes, zei Overnmars. “We behoren inmiddels tot de top-vijf van bekendste verzekeringsbedrijven.”
Zorgbedrijf
Tot het zorgbedrijf rekent Achmea het particuliere ziektekostenbedrijf, de inkomensverzekeringen en de dienstverlening sociale zekerheid. Het zorgbedrijf behaalde een premie-inkomen van e 1,3 (1,2) mld en een resultaat voor belastingen van e 46 (57) mln. Bij ziektekosten bedroeg de brutopremie e 988 (913) mln en het resultaat voor belastingen e 41 (43)mln. Buiten beschouwing blijven de niet mee geconsolideerde ziekenfondsen (Zilveren Kruis, PWZ en Groene Land). Zij hadden een nettoresultaat van e 18,6 (27,9) mln. Achmea had eind vorig jaar 1,7 miljoen ziekenfondsverzekerden en 900.000 particuliere verzekerden.
De behandeling van de ziektekostendeclaraties (particulier en ziekenfonds) wordt gecentraliseerd. Dat gaat in de personele sfeer een besparing opleveren – zonder dat dit tot ontslag zal leiden – van 170 fte’ers.
Bij inkomensverzekeringen bedroeg de brutopremie e 296 (236). Het resultaat steeg onder meer door overname van een ziekteverzuimportefeuille van SNS Reaal. Het technisch resultaat daalde echter van e 4 mln naar min e 11 mln en het resultaat voor belastingen van e 10 mln naar e 1 mln.
De dienstverlening omvat zaken als arbodiensten, reïntegratie, interventie en preventie. Achmea heeft onder meer in huis: Arbogroep GAK, Arbo Management Groep, reïntegratieebdrijf Argonaut, Rugadviescentrum, preventiebedrijf Leefstijl-trainingscenter (70%), preventiebedrijf Pim Mulier (65%), en hulpdienst EuroCross. De omzet kwam uit op e 213 (169) mln en het resultaat op e 4 (4) mln. Vorig jaar werd VerzuimAlert gelanceerd, een geïntegreerd pakket arbozorg, inventiedienstenen en verzuimverzekering.
Schade en leven
Het schadebedrijf gaf als enige sector goede resultaten. De brutopremie steeg van e 833 naar e 895 mln, het verzekeringstechnisch resultaat steeg van e 17 mln naar e 45 mln en het resultaat voor belastingen van e 43 mln naar e 57 mln. In alle schadebranches werden betere resultaten geboekt.
In het pensioen- en levenbedrijf steeg de brutopremie van e 1,7 mld naar e 1,8 mld. In het individuele levenbedrijf daalden, als gevolg van de nieuwe belastingwetgeving de periodieke premies met 5% en de omzet uit koopsommen met 12%, wat neerkomt op een daling van gemiddeld 8%.
Daarentegen steeg de omzet in collectieve bedrijf. Het ging hierbij om een stijging van 32% bij de koopsommen en 15% bij de periodieke premies.
De raad van bestuur van Achmea (v.l.n.r.): Leo Pruis, Paul Overmars (voorzitter), Jos Hesp, Bert de Jong, en Gert van Arkel. [kader] Achmea Groep 2001 2000 Groepsomzet 6.681 6.114 w.v. verzekeringspremies 4.024 3.695 beleggingsbaten 1.068 1.038 nettowinst 513 369 nettowinst excl. bijz. baten 265 369 Zorg brutopremie 1.284 1.150 w.v part. ziektekosten 988 913 inkomensverzekeringen 296 236 verzekeringstechn. resultaat 6 20 w.v. part. ziektekosten 17 16 inkomensverzekeringen 11 4 resultaat voor belasting 46 57 dienstverl. soc.zekerheid 213 169 resultaat voor belasting 4 4 Schade brutopremie 895 833 w.v. WAO motorrijtuigen 285 271 motorrijtuigen 249 229 brand 168 156 ongevallen 80 75 aansprakelijkheid 48 44 verzekeringstechn. resultaat 45 17 w.v. WA motorrijtuigen 11 4 motorrijtuigen 4 11 brand 16 2 ongevallen 25 12 aansprakelijkheid -7 -9 resultaat voor belasting 57 43 Leven premie-inkomen 1.845 1.712 technisch resultaat 9 41 resultaat voor belastingen 191 252 Bancaire activiteiten baten 999 900 resultaat voor belastingen 3 63 (in e mln)

Reageer op dit artikel