nieuws

LTO en overheid eindelijk akkoord over oogstschadepolis

Archief

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hebben een akkoord bereikt over het verzekeren van schade door overmatige regenval. Voor de oogstschadeverzekering wordt een onderlinge opgericht, die schade dekt tot e 50 mln. Daarboven staat de overheid garant.

Tussen LTO en de overheid heeft de afgelopen jaren regelmatig overleg plaatsgevonden over een oplossing voor oogstschade. Tot nu toe zonder resultaat. “De reden dat we er nu wel uit zijn gekomen, is dat we er nu op gericht waren met de overheid tot een hoofdlijn te komen, zonder dat we allerlei zaken al hadden uitgewerkt”, zegt Dick Hylkema, manager Plantaardige teelten bij LTO. “We hebben nu duidelijk kunnen maken dat de verzekering ook verkoopbaar moet zijn en dat de premie dus lager moest, dan vorig jaar werd voorgesteld.” De premie voor de verzekering zal de eerste jaren gemiddeld 2 promille van het verzekerd bedrag zijn.
“Een andere verbetering ten opzichte van vorig jaar is dat de overheid nu bereid is wat eerder mee te doen”, zegt Hylkema. De verzekering kent een eigen risico van 25% van de verzekerde schade. Daarboven dekt de onderlinge de schade tot een bedrag van e 50 mln. De overheid biedt vervolgens dekking tot e 100 mln. “Dat is bij een deelname van 100%”, zegt Hylkema. Verzekering zal plaatsvinden op basis van de totale gewaswaarde. “De verwachting is dat ongeveer de helft van die gewaswaarde verzekerd zal gaan worden. Het door de overheid te dekken maximale bedrag zal dan wat lager uitkomen, omdat het risico ook kleiner is.”
Invulling
Voor de praktische invulling van de verzekering gaat LTO nog met het Verbond van Verzekeraars om de tafel zitten. “We hebben een aantal maatschappijen benaderd om de onderlinge te ondersteunen. Het is niet zo dat bij voorbaat al naar Interpolis wordt gekeken”, aldus Hylkema. “Wij willen als LTO zelf nauw betrokken blijven bij de onderlinge. In het bestuur zullen boeren en tuinders plaatsnemen.” Het streven is om komend voorjaar te starten met de verzekering.
Schade door vorst of droogte is niet gedekt op de oogstschadeverzekering. “De onderlinge biedt een calamiteitenverzekering tegen uitzonderlijk grote schade”, zegt Hylkema. “Vandaar ook het eigen risico van 25%. We hebben met de overheid afgesproken dat we bij schade door andere weersomstandigheden dan regenval niet meer aankloppen bij het ministerie van LNV.” Wel blijft de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen en Grote Ongevallen bestaan, die dekking geeft bij onder meer dijkdoorbraken.
Boeren die een vijfjarig contract aangaan met de onderlinge, kunnen rekenen op een vergoeding voor de schade die is geleden door de hevige regenval in augustus en september. Voorwaarde is wel dat de schade is vastgesteld door een beëdigd taxateur. Deze vergoeding van de overheid valt buiten het kader van de nieuwe verzekering.
Als schades in de eerste drie jaar niet kunnen worden betaald uit de opgebrachte premies, zal de overheid middels een lening een bijdrage leveren aan de vergoeding van de schades. Die lening is maximaal 50% van het bedrag dat de onderlinge dan achteraf in rekening moet brengen bij de verzekerden.
Het principeakkoord wordt nu voorgelegd aan het kabinet. Ook de Europese Unie moet zich nog over het akkoord buigen.
Het bestuur van de nieuwe onderlinge moet bestaan uit boeren en tuinders.

Reageer op dit artikel