nieuws

Lichte winststijging voor Aegon Nederland

Archief

Aegon heeft in ons land in de eerste helft van dit jaar 10% minder brutopremie geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl de winst met 4% steeg. Verder heeft het concern voor het eerst een rapport uitgebracht over de embedded value van de verzekeringsactiviteiten.

De brutopremieomzet van Aegon daalde in de eerste zes maanden tot e 2,39 (2,64) mld. Vooral de levenpremies namen af: met 12% tot e 2,0 (2,3) mld, wat vooral te wijten is aan gedaalde inkomsten uit koopsompremies: e 253 (696) mln (-64%). Zowel in Schade, met een brutopremie van e 269 (260) mln, als in Ziekte en ongevallen, met e 114 (113) mln, werd een kleine groei geboekt.
Het brutoresultaat Leven verbeterde met 13% tot e 334 (295) mln, terwijl het resultaat in Ziekte en ongevallen bijna halveerde tot e 8 (15) mln. Het resultaat Schade bleef gelijk op e 17 mln. De nettowinst beliep in ons land e 285 (274) mln (+4%).
Vooral door de consolidatie van Meeùs stegen de provisies en kosten met 72% tot e 505 (294) mln. Andere oorzaken zijn de gestegen kosten voor de pensioenen van de medewerkers, lagere activering van acquisitiekosten en hogere afschrijving op overlopende acquisitiekosten.
De nieuwe productie daalde het eerste halfjaar met 29% “ten gevolge van de aanhoudende beweeglijkheid op de markt van collectieve pensioencontracten en de onzekerheid met betrekking tot zowel de aandelenmarkten als de fiscale behandeling van bedrijfsspaarplannen”. De individuele levenproductie was gelijk aan de eerste zes maanden van 2002.
De totale nettowinst van het concern nam met 13% toe tot e 859 (763) mln. De premieomzet daalde 9% tot e 10,2 (11,2) mld.
Voorzieningen
Het resultaat uit beleggingen voor rekening van polishouders steeg fors tot e 46 mln, bij een totale opbrengst van e 373 (-672) mln. Het betere resultaat wordt veroorzaakt door een lagere toevoeging aan de voorzieningen voor producten met een gegarandeerde uitkering. Werd vorig jaar nog in totaal e 209 mln aan de voorzieningen toegevoegd, dit jaar is dat bedrag met e 22 mln tot nu toe veel lager.
De waardering van de minimumrentegaranties op individuele unit-linkedproducten en collectieve beleggingscontracten leverde over 2002 een waardedaling van e 44 mln op. Dit bedrag zal waarschijnlijk nog worden toegevoegd aan de reeds bestaande voorziening voor gegarandeerde producten van e 250 mln.
Embedded value
Aegon heeft voor het eerst een rapport gepubliceerd over de embedded value, de contante waarde van de verwachte nettowinst uit de bestaande verzekeringsactiviteiten en de vermogensbasis. Voor het levenbedrijf kwam deze waarde eind 2002, uitgaande van een aantal aannames, uit op e 22 mld (eind 2001: e 25 mld). Door een negatieve waarde van de holdingmaatschappijen (e -7,8 mld), voornamelijk vanwege schulden, kwam de totale embedded value van Aegon uit op e 16 (20) mld, waarin nog e 1,5 mld aan overige activiteiten is opgenomen. De nieuwe productie leverde een waarde op van e 563 mln.
Voor Nederland bedroeg de embedded value van het levenbedrijf eind 2002 e 4,6 mld, de waarde voor het totale Nederlandse verzekeringsbedrijf kwam uit op e 5,0 mld.
Verkoop van Transamerica
Aegon heeft met General Electric overeenstemming bereikt over de verkoop van de meeste activiteiten van Transamerica Finance Corporation, een onderdeel (1.700 werknemers) van het in 1999 overgenomen Transamerica dat zich bezighoudt met zakelijke financieringen. De overeenkomst omvat circa e 4,8 mld, maar levert na aftrek van schulden een boekwinst op van e 220 mln, die wordt gebruikt ter versterking van het eigen vermogen.

Reageer op dit artikel