nieuws

Levensverzekeraars vergoeden rente bij trage overdacht kapitaal

Archief

Levensverzekeraars gaan volgens vaste richtlijnen rente vergoeden aan polishouders als de overdracht van lijfrentekapitaal aan een andere verzekeraar lang op zich laat wachten. Het Verbond van Verzekeraars heeft daartoe de ‘Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdrachten’ opgesteld.

Norbert Schultz, directeur van Winterthur en voorzitter van de Verbondscommissie Uitvoerbaarheid, denkt met de overeenkomst drie vliegen in één klap te slaan. “Het is zonder meer goed voor de klant, het verbetert ons imago en we denken zelfs de interne processen bij maatschappijen hiermee te verbeteren.” Ombudsman Verzekeringen Jan Wolter Wabeke juicht het initiatief toe. “Het Klachteninstituut Verzekeringen krijgt regelmatig klachten over de waardeoverdracht van kapitaalverzekeringen. Het is goed dat verzekeraars dit via zelfregulering stroomlijnen.”
Volgens een schatting van het Verbond van Verzekeraars worden jaarlijks tienduizend uitkeringen van kapitaalverzekeringen met een lijfrenteclausule overgedragen van de ene verzekeraar naar een andere. De gemiddelde waarde van deze kapitalen schommelt tussen de e 50.000 en e 100.000. Volgens Schultz zijn er vele redenen waarom overdracht van dergelijke kapitalen “met weken en soms wel maanden vertraging” tot stand komen. “Dat is echt niet alleen maar omdat verzekeraars een hekel hebben aan het afstaan van geld aan een ander. Het is veeleer doordat de overdragende verzekeraar veel informatie moet verzamelen voordat hij kan uitkeren. Voorbeelden zijn: bewijs van overlijden of juist van in leven zijn en het zeker stellen dat de fiscale regels door de nieuwe verzekeraar worden nageleefd. De overdragende maatschappij is namelijk aansprakelijk voor het uitvoeren van de juiste fiscale regels.”
Een verlate kapitaaloverdracht levert polishouders niet alleen verlies van rente op. Vaak is een offerte bij een nieuwe maatschappij niet meer geldig en verder is er het risico van een sanctie van de fiscus wegens overschrijding van de termijn waarin de lijfrenteclausule ten uitvoer moet zijn gebracht.
Overeenkomst
Om nadelige gevolgen voor en klachten van polishouders weg te nemen is de ‘Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdrachten’ opgesteld. Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen intekenen op de overeenkomst, die met ingang van 2004 van kracht wordt. Schultz verwacht dat de meeste maatschappijen zullen deelnemen.
De overeenkomst bestaat uit een administratief en een financieel deel. Om het administratieve proces zo goed mogelijk te laten verlopen is er een speciaal overdrachtsformulier opgesteld, waarin precies staat welke gegevens nodig zijn voor overdracht van het lijfrentekapitaal.
Bij de bepalingen voor de vaststelling van eventuele renteschade is onderscheid gemaakt tussen vertraging door toedoen van de overdragende maatschappij en vertraging buiten de schuld van de overdragende maatschappij om. Zelfs in het laatste geval gaan verzekeraars voortaan rente compenseren, mits de overdracht later plaatsvindt dan één maand na de expiratiedatum. Over de gehele periode van vertraging wordt dan – naar keuze van de maatschappij – de rekenrente, dagrente of Euribor-rente vergoed. Heeft de maatschappij alle stukken in handen, maar verzuimt zij desondanks binnen veertien dagen uit te keren, dan moet conform de overeenkomst de wettelijke rente worden vergoed.

Reageer op dit artikel