nieuws

Levenproductie van ING in ons land verliesgevend

Archief

De verkoop van levensverzekeringen door ING Nederland is in de eerste helft van dit jaar verliesgevend geweest, zo blijkt uit de halfjaarcijfers van ING Groep. De embedded value – de contante waarde van toekomstige winsten – bedroeg in het eerste halfjaar e -11,6 mln, tegen e +22,4 mln in dezelfde periode van het vorige jaar.

ING Nederland heeft in de eerste helft van dit jaar de premieomzet uit koopsommen opgestuwd tot e 629,6 mln: liefst 31% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar (e 480,6 mln). “Deze verbetering is grotendeels het gevolg van een hogere omzet in individuele koopsompolissen”, aldus ING. De nieuwe productie in periodieke premies was 9% lager op e 77,3 (85,1) mln. In totaal kwam de premieomzet Leven 7,2% hoger uit op e 3.044 (2.840) mln. Overigens is de groei afkomstig uit het eerste kwartaal; het tweede kwartaal gaf een lichte daling te zien tot e 1.370 (1.377) mln.
De schadepremies zijn, gelijk verdeeld over de eerste twee kwartalen, bescheiden gestegen met 2,0% tot e 1.250 mln. De groei komt voornamelijk uit de branche Motorrijtuigen.
Resultaten
Het resultaat van het Nederlandse levenbedrijf nam met e 172 mln af tot e 569 mln (-23,2%). De cijfers kregen nog wel een bijzondere bate uit oude herverzekeringsactiviteiten van e 72 mln, maar in het 2002-cijfer zit een bate van e 120 mln uit het door PGGM afgekochte pensioencontract. De daling van het resultaat kan verder worden toegeschreven aan lagere rentebaten, lagere gerealiseerde verkoopwinsten op onroerend goed en lagere dividendbaten als gevolg van maatregelen om de solvabiliteit van ING te versterken en de kernschuld te verlagen. Bovendien stegen de bedrijfslasten enigszins, onder andere door hogere pensioenkosten. Het sterfteresultaat liet een verbetering zien.
Het operationele resultaat van het schadebedrijf nam in het eerste halfjaar toe tot e 100 (62) mln. Met name de resultaten bij Inkomen/Ongevallen zijn sterk gestegen, gedeeltelijk door een vrijval van een voorziening voor nog niet gemelde schades en door verbeterde schadepercentages. Motorrijtuigen kende een minder goed tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal.
Wereldwijd
ING boekte wereldwijd een 15,5% lagere premieomzet van e 23,8 mld. De nettowinst daalde met 28% tot e 2.837 mln. Het tweede kwartaal leverde overigens een winststijging met 9,5% op tot e 1.701 mln. De solvabiliteit van ING Verzekeringen bedroeg op 30 juni e 15,0 mld, oftewel 171% van het wettelijk vereiste niveau. Het aantal medewerkers daalde met duizend tot ruim 115.000.

Reageer op dit artikel