nieuws

Lagere drempel leidt nog niet tot stijging claims beroepsziekten

Archief

De drempel voor werknemers om hun werkgever aansprakelijk te stellen voor een beroepsziekte, is de afgelopen jaren lager geworden. Toch heeft dit nog niet tot een stijging in het aantal claims geleid. Een toename lijkt wel zeer waarschijnlijk. Een en ander komt naar voren in een rapport dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is opgesteld.

Basis van het rapport zijn een enquête onder drieduizend werkgevers en interviews met deskundigen. Staatssecretaris Hoogervorst heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.
Eén procent van de werkgevers is in de afgelopen vijf jaar naar eigen zeggen aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg van een beroepsziekte. Dit zou landelijk gezien neerkomen op 3.500 werkgevers. In werkelijkheid ligt dit cijfer lager, omdat sommige werkgevers in de enquête ten onrechte bedrijfsongevallen aanmerken als beroepsziekte.
De meest genoemde beroepsziekten zijn asbestose, mesothelioom (beide veroorzaakt door blootstelling aan asbest), RSI en andere aandoeningen aan rug, schouder en armen. De hoogte van de claims varieert van f 25.000 tot meer dan f 200.000.
Omkering bewijstlast
Ontwikkelingen in de rechtspraak hebben geleid tot een omkering van de bewijslast bij claims vanwege beroepsziekten. Als een werknemer aangeeft schade te hebben opgelopen, moet de werkgever bewijzen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. De zorgplicht van de werkgever is in de rechtspraak ook steeds verder aangescherpt, vooral als het gaat om werken met gevaarlijke stoffen. Ook moet de werkgever bewijzen dat de ziekte niet het gevolg is van de arbeidsomstandigheden in het bedrijf.
Volgens deskundigen ervaren werknemers nu nog een zekere drempel om hun werkgever aansprakelijk te stellen, maar wordt die drempel steeds lager. Dit komt onder meer door genoemde omkering van de bewijslast. Ook wordt verwacht dat publiciteit over succesvolle zaken kan leiden tot een toename van het aantal claims. Deskundigen gaan ervan uit dat vooral de RSI-zaken zullen toenemen, gezien het grote aantal beeldschermwerkers.
Verzekering
Uit het rapport blijkt dat werkgevers zich op dit moment in voldoende mate kunnen verzekeren tegen mogelijke beroepsziektenclaims. Wel blijken werkgevers zich weinig bewust te zijn van het risico op beroepsziekten in hun bedrijf en sluiten ze daarom niet altijd een aansprakelijkheidsverzekering. Dit is vooral het geval bij werkgevers met minder dan tien werknemers in dienst. In totaal zegt bijna driekwart van de werkgevers een aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten.
Er zijn in het algemeen geen beroepsziekten uitgesloten van verzekering. In de branche van asbestverwijderaars blijkt het echter niet meer aantrekkelijk te zijn een verzekering te sluiten, vanwege de hoge premie en bepaalde uitsluitingsgronden.
Staatssecretaris Hoogervorst schrijft in zijn begeleidende brief aan de Tweede Kamer dat in de toekomst met enige regelmaat vervolgmetingen zullen worden verricht om inzicht te krijgen in de toename of afname van het aantal schadeclaims, trends in de hoogte van de geclaimde schade en verschuivingen op het gebied van de verzekerbaarheid van schade door beroepsziekten. Het rapport ‘Werkgeversaansprakelijkheid bij beroepsziekten’ (ISBN 90.5749.789.1) kost f 35 en is verkrijgbaar bij uitgeverij Elsevier (tel. 0314-35.83.58).

Reageer op dit artikel