nieuws

Kleine werkgever duurder uit als Pemba wordt afgeschaft

Archief

De meeste kleine werkgevers gaan er financieel op achteruit als voor hen de Pemba wordt afgeschaft. Het kabinet wil namelijk, dat bedrijven tot 25 werknemers volgend jaar niet meer onder de Pemba vallen. In plaats van de gedifferentieerde premie gaan zij dan een vaste premie betalen. Die pakt echter veelal hoger uit.

Het is de bedoeling dat de Pemba, de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, begin 2003 wordt afgeschaft voor kleinere bedrijven. Vanaf de instelling van de Pemba hebben de kleine werkgevers – waaronder ook de agrarische sector – geageerd tegen de gedifferentieerde WAO-premie, die stijgt wanneer een werknemer in de WAO belandt. De kleine werkgevers vinden dat zij met deze ‘boete’ onevenredig worden belast. In plaats van deze gedifferentieerde premie gaan de kleinere bedrijven straks – bovenop de basispremie die voor alle bedrijven geldt – een vaste premie betalen van 2,38% van de loonsom. Met kleine werkgevers wordt bedoeld: werkgevers met 25 keer de gemiddelde loonsom per werknemer, hetgeen voor volgend jaar neerkomt op ongeveer e 600.000. Het gaat hierbij om zo’n 80% van alle werkgevers in ons land.
De maatregelen zijn vervat in een wetsvoorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat inmiddels bij de Raad van State ligt.
Geen nieuwe risicodragers
De Pemba biedt werkgevers de mogelijkheid om in plaats van de gedifferentieerde premie te betalen, zelf het risico te dragen. Deze mogelijkheid vervalt voor de kleine werkgevers als voor hen de gedifferentieerde premie wordt afgeschaft. Deze maatregel wordt genomen om te voorkomen dat het draagvlak voor het nieuwe premiesysteem te smal wordt. Een uitzondering wordt gemaakt voor werkgevers die al eigenrisicodrager zijn of dit met ingang van januari 2003 hebben aangevraagd. Zo’n aanvraag voor 2003 moet vóór 1 oktober bij de uitvoeringsinstantie UWV zijn aangevraagd. Bij het sluiten van dit nummer was die termijn nog niet verstreken, zodat bij de UWV het aantal nieuwe aanmelders nog niet bekend was.
De kleine werkgevers wilden van de Pemba af, maar het is de vraag of zij met het huidige plan blij moeten zijn. Kleine werkgevers zonder ‘WAO-boete’ zullen namelijk straks duurder uit zijn. Ongeveer 90% van de kleine werkgevers heeft geen ‘WAO-boete’ en betaalt nu een premie van circa 1,1%. Het is dus voor hen een stuk voordeliger om eigenrisicodrager te zijn.
Premie per sector
Een vaste premie voor alle kleine bedrijven is niet het einddoel. Zoals is afgesproken in het Strategisch Akkoord, gaat het kabinet de mogelijkheid onderzoeken om per bedrijfssector een variabele vaste premie in te voeren. De premie wordt dan afhankelijk van de WAO-instroom per bedrijfssector. Dit zou op zijn vroegst begin 2004 kunnen gebeuren.
Aanvankelijk zou het afschaffen van de Pemba en de vaste premie per bedrijfssector tegelijkertijd ingaan. Deze koppeling had echter betekend dat de gedifferentieerde premie pas in 2004 had kunnen worden afgeschaft en daar wilde het kabinet niet op wachten.
Het kabinet overweegt om op den duur de Pemba geheel af te schaffen. Als drie jaar na de invoering van een nieuw WAO-stelsel blijkt, dat de WAO-instroom sterk is afgenomen, kan de Pemba verdwijnen. Het is de bedoeling dat het nieuwe stelsel in 2005 (tegelijk dus met een nieuw ziektekostenstelsel) wordt ingevoerd.
“Overvallen”
Kleine werkgevers die er medio september (de inhoud van het betreffende wetsvoorstel werd toen pas openbaar) achter kwamen dat zij met de afschaffing van de Pemba duurder uit zijn, konden er voor kiezen alsnog eigenrisicodrager te worden. Zij moesten dit echter voor 1 oktober aanvragen . De NVA heeft de leden – als werkgevers en als adviseurs – op 18 september een spoedbrief gezonden waarin is gewezen op de krappe termijn om het eigenrisicodragerschap aan te vragen. De NVA stelt, dat het bedrijfsleven door de maatregel “is overvallen” en dat de organisatie bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zal pleiten voor een verlenging van de aanvraagtermijn tot 1 april 2003. De NBVA stuurde een dag later een spoedmail aan de leden. Zelf heeft de NBVA, waar vijftien mensen werken, ook het eigenriscodragerschap aangevraagd.
Ook een aantal verzekeraars – onder wie De Amersfoortse, Avéro Achmea en Fundum – heeft het intermediair gewezen op de ‘goedkopere’ uitstapmogelijkheid.

Reageer op dit artikel