nieuws

Klagende spaarkasklant moet verzekeraar maar vertrouwen

Archief

“Onze berekening is uitgevoerd door de actuariële afdeling, wij staan onder toezicht van de Pensioen- en Verzekeringskamer en onze jaarrekeningen worden gecontroleerd door een extern accountant.” Met die argumenten trachtte een levensverzekeraar bij de Raad van Toezicht een polishouder te overtuigen van de juistheid van zijn spaarkasuitkering. Tevergeefs.

De klagende polishouder sloot in 1977 een twintig jaar durende spaarkasovereenkomst bij de verzekeraar en kreeg in mei 1998 zijn opbrengst uitgekeerd: e 99.050, waarvan e 49.360 ter aflossing van een lening, gesloten bij een zustermaatschappij van de verzekeraar. Het resterende bedrag werd twee keer uitgekeerd: één keer aan een bank aan wie de spaarkashouder een vordering had gecedeerd en één keer – te veel – aan de spaarkashouder zelf.
De laatste vond de uitkering eigenlijk aan de lage kant, maar liet het pas op een conflict aankomen toen de verzekeraar het te veel betaalde bedrag kwam terugvorderen. De klant restitueerde nog wel e 27.227, maar hield e 22.463 in huis omdat hij vond daar recht op te hebben. Volgens hem is namelijk volstrekt onduidelijk hoe de verzekeraar aan het gemiddelde jaarrendement van 9,9% is gekomen. Na herberekening meent hij dat dit rendement hoger moet zijn geweest.
Vertrouwen
De verzekeraar weerlegt de klacht niet met een heldere uiteenzetting van cijfers, maar doet een beroep op het vertrouwen van de klant. De aanwezigheid van actuariële afdelingen, een toezichthouder en externe accountants moet voldoende zijn om waarde te hechten aan de uitkomsten van de verzekeraar, zo denkt deze. “In de correspondentie aan de klager heeft verzekeraar aangegeven dat individuele rendementen zullen afwijken van het opbrengstpercentage van het totale belegde vermogen”, zo brengt de maatschappij nog als argument in.
De klager zegt de verklaring van de verzekeraar “niet als serieus te kunnen accepteren” en wil een gedegen berekening zien. “Een volledige verantwoording van de door verzekeraar gepubliceerde cijfers lijkt mij op z’n plaats”, aldus de klager.
Hij zal die moeten krijgen in de rechtbank, want daar is het geschil eveneens beland. Om die reden onthoudt de Raad van Toezicht Verzekeringen zich van een uitspraak. “De tuchtprocedure bij de raad is niet bedoeld om de weg die partijen ter beslechting van hun geschil zijn opgegaan, aan te vullen, te doorkruisen, te beïnvloeden of van kracht te ontdoen”, zo luidt de motivering. De klacht wordt derhalve niet-ontvankelijk verklaard: wordt vervolgd in de rechtbank.

Reageer op dit artikel