nieuws

‘Kabinet draait ziektekosten- collectiviteiten de nek om’

Archief

In het regeerakkoord staat dat in een nieuw verzekeringsstelsel – via een verbod op premiediferentiatie – de collectiviteiten de nek zullen worden omgedraaid. Dit zei Martin Bontje, directeur van Zorgverzekeraars Nederland op het seminar ‘Inzetbaarheid verzekerd’ van Interpolis.

Op het seminar dat Interpolis – in de Hortus Botanicus in Leiden – hield voor relaties op het gebied van verzuimcontracten, reïntegratie- en arbopakketten, bleek dat een aantal genodigden het regeerakkoord anders had geïnterpreteerd dan Bontje. Vanuit de zaal werd gerept van een differentiatie naar onder meer leeftijd en geslacht. Volgens Bontje staat het er echter duidelijk. “Het is de bedoeling, dat een verzekeraar voor eenzelfde product aan al zijn verzekerden dezelfde premie vraagt. Als dat doorgaat, betekent dat het einde van de relatie tussen werkgevers en zorgverzekeraars.” Bontje gaat er dus van uit dat het basispakket dermate groot wordt dat de aanvullende verzekering niet interessant genoeg is om werkgevers te binden.
Ook Ad Verhoeven, voorzitter van de vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel (mhp) van vakbond De Unie, zie het wat collectiviteiten betreft somber in. “Als het aan het kabinet ligt, wordt de relatie tussen werkgever en verzekeraar doorgesneden. In de toekomst bepaalt de overheid de premie voor de werkgever en het verzekerde pakket, zonder ruimte te bieden voor enige differentiatie. Het is dus voor de werkgever niet meer aantrekkelijk om arrangementen te sluiten met zorgverzekeraars.” Volgens Verhoeven verliest de zorgverzekeraar daardoor ook de prikkel de wachtlijsten te bekorten.”
Bontje betreurt de kans dat de band tussen werkgevers en zorgverzekeraars wordt doorgesneden vooral, omdat hij vindt dat de zorgverzekering meer in en aan elkaar moet worden gehaakt met verzuimverzekering en reïntegratie. Via de zorgverzekering kan bijvoorbeeld invloed worden uitgeoefend op het verzuim en andersom. Dat gaat nog sterker spelen als – en Bontje acht die kans zeer groot – de privatisering van de sociale zekerheid verder zou toenemen. “Wij hebben meer te bieden dan uitsluitend de zorgverzekering.”
Prijzen en keuzevrijheid
De sprekers, tevens panelleden, waren het er over eens, dat minister Bomhoff op de goede weg is door een discussie te starten over de afspraken voor het aantal behandelingen (Budgettair Kader Zorg) en de vaste medische tarieven. Sweder van Wijnbergen, topman van internetbedrijf Infomedics en voormalig secretaris-generaal van Economische Zaken, prees de initiatieven van Bomhoff, maar ziet desondanks niets in een zorginkoop waarbij de verzekeraar geheel zelf de prijs mag bepalen. “Prijzen per verzekeraar leidt tot chaos bij ziekenhuizen en derhalve tot hoge transactiekosten. Competitie is dus niet altijd efficiënt. We moeten dan ook oppassen met rücksichtlos de mededingingswet toe te passen op medische tarieven.”
Van Wijnbergen vindt bovendien dat daardoor de keuzevrijheid van de verzekerde in de knel komt. “Als je vindt dat verzekeraars met ziekenhuizen moeten onderhandelen, moet je ook de keuzevrijheid van verzekerden ter discussie stellen.” Ook vindt Van Wijnbergen dat de NMa zich niet met de zorgsector zou moeten bezighouden maar dat hiervoor een specifieke toezichthouder moet komen.
Collectieve lasten
De overheid wil de collectieve lasten drukken en overweegt de financiering van de zorg te beperken. Discussieleider Robin Linschoten – onder meer kroonlid van de SER en extern adviseur van Interpolis – vroeg aan Bontje, Verhoeven, en Van Wijnbergen of het noodzakelijk is dat zorgverzekering uit de collectieve middelen wordt gefinancierd. “Nee”, zei Van Wijnbergen. “De autoverzekering is ook noodzakelijk en wordt ook niet gefinancierd. Bomhoff moet dat maar eens aankaarten.”
Het kabinet overweegt in een nieuw verzekeringsstelsel een hoog eigen risico voor de verzekerden. Linschoten vroeg de panelleden of zij denken dat dit doorgaat “of dat het verschil tussen hogere en lagere inkomens een taboe blijft”. Verhoeven: “Er moet altijd solidariteit blijven. Een zorgverzekering is geen autoverzekering.” Bontje: “Ik proef dat de tijd rijp is voor discussie over een eigen risico van de burger in de zorg.”
‘Premies niet 20% omhoog’
“Ik heb niet gezegd dat de ziektekostenverzekering volgend jaar met 20% gaat stijgen.” Dit zei Martin Bontje, directeur van Zorgverzekeraars Nederland op het Interpolis-seminar ‘Inzetbaarheid verzekerd’.
Bontje reageerde hiermee op krantenberichten waarin dit percentage werd genoemd. “U weet hoe dat gaat”, zei hij. “Ik vertel de journalist dat de kostenstijging om en nabij de 10% is en vervolgens vraagt de journalist of dat wel eens 20% zou kunnen worden als alle ideeën van minister Bomhoff zouden worden uitgevoerd. Vervolgens ontken ik dat niet en vervolgens staat het in de krant.”

Reageer op dit artikel