nieuws

Is een schuine laadklep een gebrek aan het motorrijtuig?

Archief

Een avb-verzekeraar en een WAM-verzekeraar hebben een geschil over de schade die is ontstaan nadat een ‘platenwagen’ van een laadklep is gevallen. Het draait om de vraag of er door de schuin aflopende laadklep als gevolg van slecht onderhoud, sprake is van een gebrek aan het betrokken motorrijtuig, zodat de motorrijtuigpolis dekking kan bieden. De twee verzekeraars leggen de kwestie voor aan de Geschillencommissie Schadeverzekeraars.

Een werkneemster van een bakkersbedrijf helpt op verzoek van de chauffeur bij het laden en lossen van diverse platenwagens gevuld met ingevroren croissants. De hulp van de werkneemster bestaat uit het tegenhouden van de karren op wielen, zodra de chauffeur zo’n platenwagen vanuit de laadruimte op de laadklep heeft gezet. Bij het verrijden van één zo’n kar, rijdt deze van de schuin aflopende laadklep vanzelf door. De werkneemster noch de chauffeur kunnen de kar tijdig tot stilstand brengen. De kar kantelt van de laadklep waardoor de handen van de werkneemster bekneld raken. De vraag is nu of het opgelopen letsel door de werkneemster gedekt is op de avb-verzekering of op de WAM-verzekering.
Schuin aflopende laadklep
Het bakkersbedrijf meldt de schade bij zijn avb-verzekeraar (verzekeraar A). Deze neemt vervolgens contact op met de WAM-verzekeraar van de vrachtauto (verzekeraar B). In zijn memorie van eis stelt de avb-verzekeraar dat “er met de WAM-verzekeraar een geschil is ontstaan omtrent de vraag welke verzekering dekking moet verlenen”. “Uw commissie wordt daarom verzocht een bindende uitspraak te doen.”
De avb-verzekeraar stelt dat de laadklep als gevolg van slecht onderhoud niet horizontaal stond en de kar daardoor van de laadklep is gevallen, met het letsel als gevolg. Daarnaast was de laadklep niet voorzien van een blokkeerinrichting. Het ongevallenrapport meldt dat de directe oorzaak het schuin aflopen van de laadklep door slecht onderhoud is geweest.
Geen gebrek
In zijn memorie van antwoord stelt de WAM-verzekeraar dat beide verzekeraars het er over eens zijn dat de schadezaak voldoet aan het criterium ‘schade veroorzaakt door de lading tijdens laad/loswerkzaamheden’. “Beide verzekeraars zeggen daarmee dat de sinds 1979 bestaande afbakening die motorrijtuig- en aansprakelijkheidsverzekeraars zijn overeengekomen inzake dergelijke schadesituaties, van toepassing is. Volgens die regeling is de schade primair op een avb-verzekering gedekt. In een aantal uitspraken (10, 54, 65 en 70) heeft de commissie reeds volgens deze strekking beslist. Het ontstane geschil vloeit voort uit een recente uitspraak van de Hoge Raad (HR 31 maart 2000, RvdW 2000/91, NJ 2000/357). Daarin is de uitspraak verfijnd in die zin dat indien de schadeveroorzaking het gevolg is van een gebrek van het betrokken motorrijtuig, er dan is uit te gaan van dekking op de motorrijtuigpolis.”
De WAM-verzekeraar vraagt of de commissie wil beslissen of er sprake is van ‘een gebrek van het motorrijtuig’ als directe oorzaak van de schade. De WAM-verzekeraar stelt daarbij dat er pas sprake is van een gebrek aan een motorrijtuig als er iets stuk is of niet naar behoren werkt. In dit geval is daar volgens de WAM-verzekeraar geen sprake van: “Het mechanisme van de laadklep is voorzien van een mogelijkheid om periodiek de stand van de laadklep bij te stellen. Dus er was niets stuk.”
Directe oorzaak
De commissie stelt dat uit onderzoek door de Arbeidsinspectie is gebleken dat de laadklep door slecht onderhoud niet voldeed aan de wettelijke eisen en daardoor als directe en relevante oorzaak aangemerkt dient te worden. Aangezien de laadklep onderdeel van het motorrijtuig is, is het ongeval derhalve veroorzaakt door een gebrekkig motorrijtuig. Op grond hiervan bestaat er dekking voor deze schade onder de WAM-verzekering.
Tevens stelt de commissie dat uit de avb-polisvoorwaarden – schade door lading die zich bevindt op, dan wel valt of gevallen is van een motorrijtuig, onder de dekking valt – blijkt dat deze eveneens dekking biedt voor de schade. Echter in dezelfde polisvoorwaarden is een “harde” samenloopbepaling opgenomen waardoor de avb-verzekeraar geen dekking biedt als de aansprakelijkheid onder een andere verzekering is gedekt of gedekt zou zijn bij het niet bestaan van de avb-verzekering.
De commissie concludeert dat de door de lading toegebrachte schade is veroorzaakt met of door het motorrijtuig en dat uitsluitend de WAM-verzekering dekking biedt vanwege de in de avb-voorwaarden opgenomen samenloopbepaling.
Geschillencommissie Schadeverzekeraars, uitspraaknr. 109.

Reageer op dit artikel