nieuws

Integra kwam in problemen door uitblijven leads van Delta Lloyd

Archief

Het failliete Leeuwardense assurantiebemiddelingsbedrijf Integra is vooral in problemen gekomen doordat de door Delta Lloyd in het vooruitzicht gestelde klantafspraken uitbleven. Tegenvallende productie bij de wél tot stand gekomen adviesgesprekken, deed de levenskansen van het bedrijf evenmin goed.

Verzekeraar Delta Lloyd had niet alleen commerciële banden met Integra, dat in 1998 is opgezet door Richard van der Meulen (37). Op 9 december 1999 nam Delta Lloyd (tegen betaling van, omgerekend, ruim e 340.300) een belang van 20% in de aandelen van Integra Adviesgroep. Tevens werd overeengekomen, dat Delta Lloyd er in het jaar 2000 voor zou zorgen, dat Integra een kleine 7.000 afspraken met potentiële verzekeringsnemers zou ontvangen. Op grond hiervan heeft Van der Meulen zijn organisatie fors uitgebreid, zo blijkt uit de faillissementsverslagen.
Het liep in 2000 helemaal niet goed. De curatoren stellen in hun verslag: “Delta Lloyd is nagenoeg volledig in gebreke gebleven met het aanleveren van deze afspraken. Dit heeft gemaakt dat Integra Financieel Adviesbureau over 2000 een zeer aanzienlijk verlies heeft geleden”.
Een hierover gerezen geschil is uiteindelijk geschikt. “Partijen zijn overeengekomen dat ter afdoening van het geschil en tegen finale kwijting Delta Lloyd aan Integra Financieel Adviesbureau een additionele financiering zou verschaffen, hetgeen ook is geschied. Door Delta Lloyd is in mei 2001 een lening van ( 1.647.000 (e 747.380) verschaft en vervolgens in drie tranches aanvullende leningen tot in totaal ( 1.275.000 (e 578.570).”
Afslanking
De curatoren melden in dit verband dat de directie van Integra gelijktijdig een afslankingsoperatie heeft ingezet om kosten te besparen. “Enkele maanden later bleek echter dat vorenstaande onvoldoende was. De aanwezige ‘leads’ leidden tot minder omzet dan op basis van ervaringscijfers was geprognotiseerd (met name via Employee Benefitstrajecten Flora en Scholengemeenschap zijn in de maanden mei en juni 2001 enkele honderden gesprekken gevoerd, die sterk achterbleven op zogeheten klantconversie.”
In het najaar van 2001 heeft Van der Meulen herhaaldelijk bij Delta Lloyd om verdere financiering gevraagd. Tevergeefs. Hij zag vervolgens geen andere keuze dan het faillissement aan te vragen, “te meer daar Delta Lloyd tevens op de voet van art. 14 Wabb de premie-incasso naar zich toegetrokken had”.
Personeel
Op de faillissementsdatum, 6 november 2001, waren er 63 werknemers in dienst van Integra Financieel Adviesbureau. Daarnaast was er het Integra Call- en Service Center, dat actief was als afsprakenwerver voor het zusterbedrijf. Bij het callcenter waren ten tijde van het faillissement 29 werknemers in dienst (vier in vaste dienst, de overigen op oproepbasis).
Omdat het callcenter voor zijn inkomsten volledig afhankelijk was van zuster Integra Financieel Adviesbureau, bracht het faillissement van laatstgenoemde het onherroepelijke einde van eerstgenoemde met zich mee.
Door Van der Meulen is aan de fiscus tijdig melding gedaan van betalingsonmacht. “De fiscus heeft aangegeven voor het overige geen aanleiding te zien voor nader onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid”, aldus de curatoren, die zelf evenmin aanwijzingen daarvoor hebben gezien.
Omdat Integra Beheer een schuld van ( 1,5 mln (e 681.000) aan Integra Financieel Adviesbureau had en deze niet kon voldoen, is Integra Beheer op 20 december 2001 eveneens failliet verklaard.
Pensioenregeling
De curatoren melden in hun verslaglegging, dat er na het faillissement van Integra discussie met Delta Lloyd heeft plaatsgevonden over de pensioenverzekering van de (ex-)werknemers van Integra. “Deze waren verzekerd op grond van een mantelovereenkomst met Delta Lloyd. Aanvankelijk weigerde Delta Lloyd de pensioenaanspraken van de (ex-)werknemers te erkennen, omdat er geen pensioenpremies waren betaald. Uiteindelijk heeft Delta Lloyd dit standpunt verlaten en de pensioenaanspraken van het overgrote deel van de ex-werknemers – naar eigen zeggen uit coulance-overwegingen – erkend.”
Het is overigens nu al wel duidelijk dat Delta Lloyd naar zijn vordering van ruim e 1,6 mln kan fluiten. Onder het kopje ‘Vooruitzichten Crediteuren’ stellen de curatoren: “Aan uitkering aan preferente of concurrente crediteuren zal niet kunnen worden toegekomen”. Zij streven er overigens naar (“gelet ook op de stand van de boedel”) de faillissementen van de betrokken BV’s van Integra kort na de zomer voor opheffing voor te dragen.
De trieste onderstreping van het faillissement van Integra.

Reageer op dit artikel