nieuws

‘Inkomensverzekeraars slaan vanaf volgend jaar nieuwe wegen in’

Archief

De Miljoenennota heeft voor veel onrust gezorgd, maar biedt de inkomensverzekeraars en het intermediair zicht op een forse uitbreiding van de markt. “Er komt een grote hoeveelheid werk op ons af”, zegt Erno Kleijnenberg. Hij kan het weten, want hij is – behalve directeur van De Goudse – voorzitter van het sectorbestuur Zorg van het Verbond van Verzekeraars. Voor AM zet hij op een rij wat de Miljoenennota voor de branche gaat betekenen.

“Om te beginnen wordt begin volgend jaar de Ziektewetperiode verlengd van één naar twee jaar”, zegt Erno Kleijnenberg. “In dat tweede jaar mag de werkgever maximaal 70% uitkeren van het loon. De werkgever zal zich aan dat maximum gaan houden, want als hij dat niet doet, kan zijn zieke werknemer na dat tweede ziektejaar niet in de WAO. De werkgever draait dan op voor een derde jaar ziekteverzuim en dat zal hij niet willen riskeren.” Een en ander wordt vastgelegd in een gewijzigde Wet Wulbz (Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte). “Verzekeraars zullen de bestaande contracten met een jaar verlengen. De premie voor dat tweede jaar zal zo’n 25% tot 40% bedragen van de premie voor het eerste jaar.”
Sommige verzekeraars hadden erop gerekend dat het tweede ziekteverzuimjaar voor 100% zou kunnen worden verzekerd. Kleijnenberg behoort niet tot die categorie. “Zeventig procent is trouwens ook niet niks. Bovendien zullen er veel nieuwe contracten worden gesloten. Ik verwacht dat veel werkgevers die tot nu toe niet verzekerd waren omdat zij een jaar nog wel op te brengen vonden, zich nu wel zullen gaan verzekeren. Zij kunnen er overigens ook voor kiezen om slechts één van de twee jaar te verzekeren. Ik schat dat door dit alles het jaarlijkse premie-inkomen uit verzuimcontracten met minstens zo’n e 300 miljoen zal toenemen.”
Consequenties Wulbz
De langere ziektewetperiode heeft niet alleen consequenties voor de verzuimcontracten. Door de verlening duurt het een jaar langer voordat zieke werknemers in de WAO belanden en voordat aov’s tot uitkering komen. Het betekent ook dat aanvullende en ondersteunende diensten belangrijker worden. “Door de langere ziektewetperiode worden reïntegratiediensten en interventiediensten voor de werkgever nog belangrijker. Bovendien moet de werkgever gedurende twee jaar aan de verplichtingen van de nieuwe Wet Poortwachter voldoen en zich daarbij zo nodig laten begeleiden.” Ook hier ziet Kleijnenberg marktverruiming. “Werkgevers zullen steeds meer geïntegreerde pakketten willen sluiten voor de verzekering van het ziekteverzuim en voor reïntegratie- en interventiediensten.”
WAO
De verlenging van de ziektewetperiode houdt verband met, en loopt vooruit op, de nieuwe WAO die 2006 zal moeten ingaan. Dit houdt in, dat iedereen die vanaf 2004 ziek langdurig arbeidsongeschikt wordt, te maken krijgt met het nieuwe WAO-stelsel. “De bedoeling van de overheid is bekend”, zegt Kleijnenberg. De WAO zoals we die nu kennen zal uitsluitend nog gelden voor mensen die volledig, dat wil zeggen 80% tot 100% duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Ziektebeelden als burn-out, overspannenheid en rugklachten zullen niet als duurzaam worden beschouwd en geven dus geen toegang tot de WAO. Mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, moeten blijven werken. Als het kan in het eigen bedrijf. Na twee jaar ziekte stopt echter de wettelijke ontslagbescherming. De werknemer kan dus gedwongen zijn elders aan de slag te gaan. Lukt dat niet, dan volgt de WW.”
Mensen die 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn en mensen die volledig, maar niet duurzaam, arbeidsongeschikt zijn, moeten ook blijven werken maar krijgen een wettelijke aanvulling op hun nieuwe loon. Volgens een brief die minister De Geus op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer stuurde, krijgen zij 70% van het verschil tussen het oude en het nieuwe loon. Wie niet werkt, krijgt een WW-uitkering. Dit wordt vastgelegd in de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. “Het gaat hierbij om de grootste groep arbeidsongeschikten”, zegt Kleijnenberg.
Privaat of publiek
De hamvraag voor verzekeraars is of de loonsuppletieregeling privaat of publiek zal worden uitgevoerd. In het eerste geval ontstaat er een enorme markt voor verzekeraars en intermediair. Kleijnenberg zegt dat hij geen inschatting kan maken van wat dit de verzekeraars aan inkomen kan opleveren. “In ieder geval zal het om vele miljarden euro’s gaan.” In het tweede geval lopen de verzekeraars die miljarden dus geheel mis. In zijn brief aan de Tweede Kamer houdt De Geus de spanning er in: “Het kabinet zal over publieke dan wel private uitvoering besluiten bij het opstellen van het wetsontwerp”. Voorts blijkt dat hij verwacht dat dit wetsvoorstel nog dit jaar verschijnt.
Kleijnenberg is hoopvol gestemd. “De Geus schrijft in zijn brief dat private verzekeraars de beste reïntegratiesuccessen kunnen behalen.” Kleijnenberg doelt op de volgende passage: “Om redenen van investeringscapaciteit en motief tot schadebeheersing heeft het kabinet de voorkeur voor private uitvoering van de loonsuppletieregeling. Daartegenover heeft een publieke uitvoering het voordeel dat de randvoorwaarden eenvoudig kunnen worden vervuld (…) met private verzekeraars en met de uitvoeringsinstantie UWV zijn nog gesprekken gaande over de vervulling van de randvoorwaarden (…) indien voor een publieke uitvoering wordt gekozen, zal hierin een vorm van premiedifferentiatie worden aangebracht.”
@TKP Waz afgeschaft Het kabinet is van plan de WAZ, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, in 2005 af te schaffen. De WAZ is een publieke verzekering voor zelfstandige ondernemers, die maximaal e 11.471 (2003) per jaar uitkeert voor gederfd inkomen. “De aov dekt voor de zelfstandigen dus een uitkering bovenop de WAZ-uitkering. Als WAZ vervalt zullen de verzekerden, om het gewenste uitkeringsniveau te handhaven, het verzekerde bedrag moeten ophogen. Afgezien van deze uitbreiding zullen door de maatregel ook nieuwe aov’s worden gesloten. Zelfstandigen zullen dan immers zonder aov geen uitkering meer krijgen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook hier zullen verzekeraars en intermediair goede zaken kunnen doen. Nee, ik heb geen idee wat dit voor de branche financieel kan gaan betekenen.”
Beroepsziekten
In 2006 staat niet alleen de wijziging van de WAO op stapel en de wijziging van het ziektekostenstelsel (zie AM 18, pag. 7). Het kabinet wil in dat jaar ook een Garantieregeling Beroepsrisico’s invoeren. “Het gaat hierbij om een verplichte verzekering voor (alle) werkgevers voor het risico van beroepsziekten van werknemers”, zegt Kleijnenberg. “Het is de bedoeling dat de schade van de werknemer wordt vergoed en dat een uitkering bij overlijden wordt gegeven. De huidige aansprakelijkheidswetgeving dient in dit kader te worden beperkt.”
Pemba
In de begroting wordt er niet over gerept, maar de inkomensverzekeraars en het intermediair kunnen het er druk mee gaan krijgen: kleine werkgevers krijgen volgend jaar nog eenmaal de kans uit het publieke WAO-stelsel te stappen. De uitstapdatum is 1 juli 2004. De werkgevers moeten zich hiervoor vóór 1 april aanmelden. Werkgevers die uit het publieke stelsel stappen, hoeven geen gedifferentieerde premie meer te betalen. Ze nemen dan, bij een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar de WAO-uitkering voor maximaal vier jaar voor eigen rekening. Kleijnenberg zegt dat hij geen idee heeft welke premieomzet dit met zich mee zal brengen.
In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Geus dat door het oprekken van de ziekteverzuimperiode, door het afschaffen van de WAZ en door de introductie van de Garantieregeling Beroepsrisico’s “ruim e 2 miljard verschuift naar het domein van werkgevers en verzekeraars” en dat dit leidt tot “navenante daling van de wettelijke werkgeverspremies”. De wijziging van de WAO zal volgens De Geus in 2007 een besparing opleveren van ruim e 1 miljard en daarna van jaarlijks zo’n e 2 miljard. fotobijschrift: Op de dag na Prinsjesdag speelde Nationale-Nederlanden met een paginagrote advertentie in de landelijke dagbladen in op het oprekken van de ziektewetperiode. KADER:
Fundum: ‘Grote lobby WAO’
“De verzekeraars voeren uiteraard een grote lobby om de loonsuppletieregeling (red: voor mensen die 35%-80% arbeidsongeschikt zijn) door de private markt te laten uitvoeren, waarbij iedere werkgever verplicht is om deze regeling te verzekeren.” Dit schrijft aov-verzekeraar Fundum in een nieuwsbrief.
De Amersfoortse: ‘Afschaffing WAZ voordelig’
“De afschaffing van de WAZ kan voor de zelfstandige een verbetering betekenen”, stelt De Amersfoortse in een glasheldere en uiterst informatieve brochure over de wijzingen bij inkomensverzekeringen. “Momenteel betaalt de zelfstandige, afhankelijk van zijn inkomen, maximaal e 2.100 WAZ-premie voor een uitkering van maximaal e 11.474.” Volgens De Amersfoortse zullen de private premies vaak lager uitpakken. Een voordeel voor de verzekerden is ook dat de WAZ het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘gangbare arbeid’ hanteert, terwijl de private verzekeringen veelal uitgaan van criterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’.
Avéro: ‘Helft van zelfstandigen zonder aov’
“Het gegeven dat 50% van de zelfstandigen geen aov heeft, rechtvaardigt een actiematige aanpak”, deelt Avero Achma het intermediair mee op de site www.prinsjesdagaveroachmea.nl. “Als het WAZ-vangnet wegvalt gaan zelfstandigen mogelijk over tot verzekering van het arbeidsongeschiktheidsrisico. Het gegeven dat 50% van de ondernemers geen aov heeft, rechtvaardigt een actiematige aanpak. Voor bestaande relaties ligt de uitbreiding van de aov met een volledige WAZ-dekking voor de hand.”
‘Korte voorbereiding op afschaffing WAZ’
De Amersfoortse en Avéro Achmea zetten vraagtekens bij de datum waarop de WAZ wordt afgeschaft. “Het meest waarschijnlijk is 1 januari 2005”, schrijft De Amersfoortse in een brochure. Avéro meldt op zijn website dat het nog niet duidelijk is of het 2004 of 2005 wordt. In een toelichting hierop zegt Avéro tegen AM dat de onduidelijkheid een probleem is. “Als het 2004 wordt, zou het intermediair eigenlijk nu al actie moeten gaan voeren.”
Fundum: ‘Wellicht WAZ-pool’
“De minister heeft over de afschaffing van de WAZ nog geen concrete informatie gegeven”, schrijft aov-verzekeraar Fundum in een nieuwsbrief. Fundum gaat er vanuit dat er “een soort poolingsregeling zal komen voor de acceptatie van slechte risico’s”.
Delta Lloyd: ‘Pemba-uitstap een probleem’
Kleine ondernemers krijgen volgend jaar nog een keer de kans om uit het publieke WAO-stelsel te stappen en zelf risicodrager te worden voor het deel gedifferentieerde WAO-premie. “Zij moeten voor april beslissen, maar waar moeten ze die beslissing op baseren?”, zegt Ton Fiere, directeur Inkomensverzekeringen van Delta Lloyd. “Doordat nog te weinig over de nieuwe WAO bekend is, kan nu nog niet worden bekeken de werkgever met uitstappen voordeliger of duurder uit is. Het intermediair kan hier dus op dit moment daarover nog niet adviseren.”
De Goudse: ‘Bij wetswijziging niet opzeggen’
De ziekteverzuimcontracten worden automatisch verlengd van één naar twee jaar. De Goudse wijst – in een speciale brochure over de wijzigingen – er op, dat hierbij de en-bloc-clausule zal worden toegepast. “Omdat de premieaanpassing samenhangt met een wetswijziging, kan de verzekering niet worden opgezegd.” Dit geldt ook voor premieverlagingen in verband met de kortere looptijd voor WAO-gatverzekeringen en WAO-excedentregelingen.
Delta Lloyd: ‘Premierestitutie lastig’
Door de kortere looptijd van de WAO-gatverzekeringen kan de betreffende premie dalen. “De restitutie hiervan wordt nog lastig”, zegt Jolanda Tijhuis, directievoorzitter Delta Lloyd Schade. “Het probleem is namelijk dat de premie ook een werknemerscomponent heeft.”

Reageer op dit artikel