nieuws

Individuele ziektekostenpremies stijgen gemiddeld 7% tot 8%

Archief

Na twee jaar van premiestijgingen in de dubbele cijfers (gemiddeld 13% in 2002 en gemiddeld 11% in 2003) zullen de premies van de particuliere ziektekostenpolissen dit jaar overwegend minder dan 10% stijgen. Voor de meest courante verzekeringen gaat het om 7% tot 8%. Dit spoort met de prognose van Zorgverzekeraars Nederland dat volgend jaar de kosten van gezondheidszorg met 7% zullen stijgen.

Op het terrein van de particuliere ziektekostenverzekeringen waren voor de buitenwacht weinig ‘marktspanningen’ merkbaar. Behalve met genoemde prognose van 7% hebben de particuliere verzekeraars te maken met de marktbrede invoering van de nieuwe terrorismeclausule. Hieraan wordt door sommigen een premie-effect van ongeveer 0,25% toegedicht.
Vervolgens komt het aan op de resultaatontwikkeling in de eigen portefeuille en de concurrentieverhoudingen om te bepalen of het marktneutrale rekenpremie-effect van 7,25% voldoende is of niet. De meeste maatschappijen doen er nog wat meer bij, maar de virtuele bandbreedte blijkt dit jaar vrij smal.
Veel beweging was er bij de zorgverzekeraars ten aanzien van de aanvullende pakketten in de ziekenfondsverzekering. Dit was het logische gevolg van de door het kabinet voorgenomen dekkingsbeperkingen in het ziekenfonds, waarover tot ruimschoots in december in het parlement gesteggeld is.
Er verdwijnen immers tal van aansprekende zaken uit de ziekenfondsdekking: de kosten van de halfjaarlijkse controle bij de tandarts, de fysiotherapie en ‘de pil’. Deze dekkingsbeperkingen leiden over de gehele linie tot lagere nominale ziekenfondspremies en (als spiegelbeeld) tot hogere premies van de uit te breiden aanvullende pakketten.
Hieronder volgt een alfabetisch overzicht per zorgverzekeraar van de begin deze week beschikbare premie-aanpassingen 2004. Voor wat betreft de particuliere premies geldt als ijkpunt de verzekering zonder eigen risicobedrag.
ACHMEA
Bij Achmea’s intermediairverzekeraar Avéro gaan de particuliere premies in beginsel met 8% omhoog. Dit is met uitzondering van de Personal Polis, die 7% (vorig jaar 10%) duurder wordt en de Regio Polis, waarvan de premie eveneens 7% (13%) stijgt. Bij het Profit Zorgplan gaat de premie 6% omhoog.
De nominale premie voor Avéro’s ziekenfondsverzekering daalt tot e 24,70 (29,50). Daarentegen stijgen de premies voor de aanvullende pakketten. Dat varieert van de basis-aanvulling met e 7,40 (5,45) en de modale aanvullingspolis met e 19,05 (12,90) tot Extra met e 26,90 (18,70) en Excellent e 36,35 (27,50).
FBTO verhoogt de premie voor de Module Polis, het meest courante product met 7,3% (7,6%). De nominale ziekenfondspremie wordt e 24,70 (29,50). De aanvullende ziekenfondsverzekering Extra Zorg kost straks e 5,35 (2,75), Totaal Zorg gaat naar e 11,90 (5,25).
Zilveren Kruis verhoogt de individuele particuliere premies met 8%. Bij collectiviteiten wordt het zelfde percentage aangehouden, maar daar kan een ongunstige resultaatontwikkeling in de collectiviteit tot een hogere stijging aanleiding geven. De nominale ziekenfondspremie daalt tot e 25,70 (e 28,90).
Bij Groene Land/PWZ stijgen de individuele particuliere premies met 8%. De nominale ziekenfondspremie daalt tot e 24,70 (29,50).
De aanvullende ziekenfondsverzekeringen van Zilveren Kruis en Groene Land PWZ zijn gesynchroniseerd. Het Basispakket gaat e 8,25 kosten en Uitgebreid e 16,20. De drie tandartspakket kosten resp. e 8,10, e 12,45 en e 20,00.
AEGON
Onder het label Aegon worden ziektekostenpolissen van ONVZ gevoerd. Aegon volgt hierbij de premies van ONVZ.
AGIS
Agis heeft vlak voor het afgelopen weekeinde zijn nominale ziekenfondspremie bekend gemaakt. Deze daalt tot e 27,95 (was e 31,50). Desgevraagd laat Agis weten, dat de particuliere premie 8% stijgt.
AXA
Bij AXA gaan de premies van de individuele ziektekostenverzekeringen Basis, Eigen Stijl en First Class met 7,9% omhoog (was dit jaar 12,6%). Voor collectieve contracten tot e 40.000 geldt hetzelfde percentage. Voor collectiviteiten boven e 40.000 geldt een premieaanpassing op basis van het schadeverloop. De premie voor de tandartsdekking (is binnen collectief en individueel hetzelfde product) wordt verhoogd met 5% (10,5%).
AZIVO
Ziekenfonds Azivo bemiddelt voor de particuliere polissen van De Goudse en volgt diens premiebeleid. Dit betekent voor 2004 een premiestijging van 8%.
CZ
Volgend jaar verhoogt CZ de hoofdverzekering voor particulieren met 7,5% (was dit jaar 11%). Van de aanvullende particuliere pakketten worden de premies niet gewijzigd (Basis blijft e 3,10 en Plus blijft e 9.00). De aanvullende verzekering Basis+Tand wordt e 11,50 (11,00), Plus+Tand wordt e 17,40 (16,90), Plus+TandExtra wordt e 25,20 (22,90).
De nominale ziekenfondspremie daalt met 15% naar e 23,75 (27,80). De nieuwe premies voor de aanvullende fondspakketten zijn: Basis e 5,45 (3,10), Plus e 12,10 (9,00), Top e 15,25 (-); Basis+Tand e 16,00 (11,00), Plus+Tand e 22,65 (16,90), Top+Tand e 25,80, Plus+Tand-Uitgebreid e 32,65 (22,90), Top+Tand-Uitgebreid e 35,80 (-).
DELTA LLOYD
Delta Lloyd omvat de ziektekostenbedrijven van Delta Lloyd en Ohra. Delta Lloyd baarde afgelopen zaterdag opzien door de (ongezochte) publiciteit dat haar particuliere premies volgend jaar in basis met 4,5% stijgen, enkele volle procenten onder de markttrend. De Top-polis stijgt overigens met 7,5% tot 8%. De stijging van circa 4,5% betreft de Select. De premie van het Startpakket stijgt 3,5%.
Bij Ohra stijgen de particuliere premies gemiddeld met 7%. Dit geldt voor het geheel van courante en oudere producten alsmede voor de collectiviteiten.
Het ziekenfonds van het concern – Nuts – opereert sinds september onder de merknamen Delta Lloyd en Ohra. In tegenstelling tot de algemene trend gaat de nominale ziekenfondspremie omhoog, en wel naar e 29,85 (28,50). Dit wordt toegeschreven aan de omstandigheid dat de premie over 2003 te scherp is gebleken en de schadelast in de stedelijke (met name Haagse) agglomeratie sterk stijgt.
DSW
Ziekenfonds DSW voert onder eigen label particuliere polissen van Stad Rotterdam, maar volgt daarbij een eigen premiebeleid. De courante producten worden gemiddeld 7% duurder. Wat er gebeurt met de premies van de aanvullende pakketten was bij de sluiting van deze editie nog niet bekend.
FORTIS ASR
De Fortis ASR-maatschappijein (De Amersfoortse, Amev, Stad Rotterdam en Woudsend) verhogen de premies voor de individuele ziektekostenproducten met 7%. Dit geldt voor alle courante producten. Vorig jaar werden de hoofdverzekeringen 10,5% duurder.
De premies voor de aanvullende verzekeringen stijgen (net als in het lopende jaar) met 10%.
Voor de collectieve ziektekostenverzekeringen stijgen de premies ook met 7%, eventueel met een toeslag of korting op grond van de schaderesultaten. Zowel De Amersfoortse als Stad Rotterdam en Woudsend voeren collectieve ziektekostenpolissen onder het eigen label. Amev biedt geen collectiviteiten onder eigen label aan.
De Amersfoortse voert de ziektekostenverzekeringen Basis+, Uitgebreid+ en Optimaal+. Stad Rotterdam en Woudsend bieden de Robuust, Riant en De Luxe en Amev de producten Zeker, Plus en Compleet. Zowel De Amersfoortse, Amev, Stad Rotterdam en Woudsend handhaven onder meer de vergoedingen voor fysiotherapie, de pil, de tandarts en het ziekenvervoer. Per 1 januari 2004 maakt kraamzorg in natura weer onderdeel uit van het pakket.
DE FRIESLAND
De courante particuliere ziektepolis van De Friesland is de OptiePolis, welke drie varianten kent. De premieverhoging voor variant Basis bedraagt 7,18%, voor Extra 6,73% en voor Compleet 6,58%. Voor het lopende jaar varieerden de verhogingen van 10,5% tot 13,75%. De premie voor de niet meer te sluiten ZekerPolis gaat 6,64% omhoog (2003: 12%).
De nominale premie voor het ziekenfonds gaat omlaag naar e 25,50 (28,50). Daarentegen stijgen de premies voor de aanvullende pakketten. De AV Basis kost straks e 12,00 (9,55) en de AV Plus e 21,55 (15,30). De maandpremie van de aanvullende tandartsdekking (Tand Extra) wordt e 3,80 (3,55).
DE GOUDSE
Voor de Zorg Advies Polis, het meest courante product van De Goudse, stijgt de premie met 8% (was dit jaar 10,8%). De andere hoofdverzekeringen worden 12% duurder, een grotere stijging dan de 10,8% in het bijna afgelopen jaar. De premie voor de klassendekking gaat met 8% omhoog. De tandartsverzekering wordt 10% duurder.
Voor collectieve contracten met een premievolume beneden de e 50.000 bedraagt de verhoging 8%. Voor de grotere contracten is de verhoging gebaseerd op het schadeverloop.
INTERPOLIS
Wie op de internetsite van Interpolis de vraag ‘Heeft Interpolis een ziektekostenverzekering?’ stelt, krijgt als antwoord: “Nee. Voor een ziektekostenverzekering kunt u naar de dichtstbijzijnde tussenpersoon”. Interpolis had rond deze tijd met een particuliere polis op de markt willen komen, maar dit voornemen uit 2002 is doorkruist door moeder Rabobank.
Waar Interpolis de al bestaande samenwerking met VGZ op het gebied van collectiviteiten wilde gaan uitbouwen, werd de maatschappij afgelopen zomer tot een pas op de plaats gemaand. Rabobank wilde een samenwerking met Eureko/Achmea onderzoeken en dat concern is met diverse labels heel groot in zorgverzekeringen.
De sinds begin 2002 bestaande Interpolis Zorgverzekeringen, joint venture van VGZ en Interpolis, omvat collectiviteiten met in totaal 11.000 polissen. Bij het ter perse gaan van deze editie was de premiestijging nog niet bekend.
MENZIS
Menzis omvat onder meer de zorgverzekeraars Amicon en Geové.
Amicon verhoogt de premies van de courante particuliere verzekering met gemiddeld 7% “in overeenstemming met de trend in de markt”.
Geové past bij de individuele particuliere polissen een premieverhoging van 8% toe. Voor de collectieve verzekeringen geldt een gemiddelde van 8%. Op grond van het schadeverloop kunnen er afwijkingen naar boven zijn.
De nieuwe nominale premie van ziekenfonds Anker was bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend. Dit is het gevolg van de doelstelling om per se de laagste nominale premie te willen voeren.
NATIONALE-NEDERLANDEN
Van de diverse varianten in de Garantlijn van Nationale-Nederlanden stijgen de premies met 7,5% (2003: 8,5%). De premies van de (niet meer te sluiten) Budget- en de ANPZ-polissen gaan met 10% (10,5%) omhoog. Net als dit jaar verhoogt NN de aanvullende polissen, waaronder de klassendekking en de tandartsdekkingen met 5%.
De premie voor de Buitenlandpolis stijgt met 5% (5%), behalve voor de Verenigde Staten, want voor dat land geldt een verhoging van 16% (24%).
De collectiviteiten met een jaarpremie tot e 25.000 worden 11% (10,5%) duurder. Voor collectiviteiten tussen e 25.000 en e 50.000 die gesloten zijn op of voor 1 januari 2001 ligt de verhoging in beginsel binnen de bandbreedte van 9% tot 18,5%. In “zeer uitzonderlijke gevallen” kan er een hoger percentage uit de bus komen. Voor collectiviteiten van genoemde omvang die gesloten zijn na 1 januari 2001 bedraagt de premiestijging 11%.
Bij contracten met een jaarpremie vanaf e 50.000 is de verhoging afhankelijk van het resultaat van het betreffende contract, met als uitgangspunt 7%.
ONVZ
Bij ONVZ worden de premies van alle courante particuliere verzekeringen met 7,25% (10,8%) verhoogd. Dezelfde stijging geldt voor de buitenlandpolis Interfit.
De premies voor de collectieve contracten stijgen, afhankelijk van het schadeverloop, met minimaal 7% (10,8%).
De nominale premie van het ziekenfonds van ONVZ daalt naar e 28,75 (30,50).
OOM
Nicheverzekeraar OOM verhoogt de premies niet. Deze verzekeraar voert ziektekostenproducten voor Nederlanders in het buitenland en voor buitenlanders in ons land.
OZ
Bij OZ stijgen de premies voor de particuliere verzekering (Lijfpolis) als volgt: Overstap 3,5%, Functioneel 7%, Compleet 7%. Bij kleine collectiviteiten gaan de premies eveneens 7% omhoog, bij grote collectiviteiten gaat het om maatwerk.
OZ stelt in een toelichting: “De Lijfpolis Overstap is er op gericht ziekenfondsverzekerden makkelijk over te laten stappen naar een vergelijkbaar particulier pakket. De pakketversobering van het ziekenfonds wordt daarom ook doorgevoerd in de particuliere Lijfpolis Overstap. De premie voor de hoofdverzekering stijgt dan ook slechts met 3,5%”.
De pakketversobering in het ziekenfonds wordt opgevangen door het uitbreiden van de vergoedingen in de aanvullende verzekeringen. De aanvullende verzekeringen op de particuliere Lijfpolis Overstap worden op dezelfde wijze uitgebreid als bij het ziekenfonds. “Hierdoor blijft het voor onze verzekerden zo eenvoudig mogelijk om te switchen tussen particulier en ziekenfonds.”
De huidige collectieve overstapverzekeringen van OZ worden vanaf 1 januari omgezet naar nieuwe geïntegreerde collectieve pakketten.
SALLAND
Ziekenfonds Salland voert sinds 1 januari dit jaar de particuliere polissen van De Goudse. Hier bedraagt de premiestijging 8%.
UNIVé
Univé kent voor haar particuliere verzekering een premiestijging van 6,6%, uitgaande van een standaard eigenrisicobedrag van e 125 (gezin). “Als gevolg van een structuurwijziging is het niet mogelijk de gemiddelde premiestijging in percentages weer te geven. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Binnen de portefeuille wordt zowel premieverhoging als premieverlaging doorgevoerd”, aldus Univé.
De premies voor de klassenverzekering blijven ongewijzigd.
VVAA
De VVAA is verzekeraar voor en belangenbehartiger van (para)medici. Ten tijde van de sluiting van deze editie waren de rekenmeesters bij VVAA er nog niet helemaal uit. Waarschijnlijk komt de premieverhoging van de particuliere ziektekostenverzekering tussen de 5,5% en 7% te liggen. Voor het courante product Optimum werd gedacht aan een stijging die iets onder de 6% zou kunnen liggen.
ZORG EN ZEKERHEID
Zorg en Zekerheid, dat van huis uit ziekenfonds is, werkt aan een nieuwe lijn particuliere verzekeringen die per 1 januari van start gaat. De productpakketten heten: Zorg Mini Polis (nieuw), Zorg Polis (voorheen Basis Privé Polis), Zorg Basis Polis (nieuw), Zorg Bewust Polis (voorheen BPP + AV-standaard), Zorg Zeker Polis (voorheen BPP+ AV-top) en Zorg Vrij Polis (nieuw).
“Ook hebben we een aantal nieuwe aanvullende verzekeringen voor verzekerden die een ziekenfondsverzekering of Standaard (studenten) Pakket Polis hebben: AV-basis, AV-standaard, AV-top en AV-totaal.”

Reageer op dit artikel