nieuws

Individuele ziektekostenpremies gemiddeld 11% omhoog

Archief

De ziektekostenverzekeraars hebben hun premies voor 2003 vastgesteld. Het gaat bij de individuele polissen om een verhoging van gemiddeld 11%. Begin dit jaar was dit zo’n 13%. Bij de aanvullende verzekeringen pakken de premiestijgingen gemiddeld hoger uit. Vooral de tandartsdekkingen worden een stuk duurder. De verhogingspercentages sporen met de stijging van de zorglasten.

Volgens Zorgverzekeraars Nederland zullen de kosten voor de gezondheidszorg in 2003 met 10,5% stijgen. Dit percentage is inclusief de meerkosten voor het wegwerken van wachtlijsten en voor de stijgende kosten in verband met medicijnen. Voorts hebben de verzekeraars nog een inhaalslag te maken van 0,3% doordat vorig jaar een kostenstijging was verwacht van 10,9%, hetgeen later 11,2% bleek. Al met al hebben de verzekeraars dus een kostenstijging te verrekenen van 10,8%.
De meeste verzekeraars hebben minimaal dit percentage doorberekend in de premies. Zij kunnen zich geen grote technische verliezen meer veroorloven. In het verleden konden zij negatieve resultaten compenseren met beleggingsresultaten, maar die tijd is voorbij. De verzekeraars die hun reserves in stand willen houden, moeten dus adequaat hun premies verhogen.
De kostenprognoses van Zorgverzekeraars Nederland zijn in de regel zeer reëel. Dit in tegenstelling tot de prognoses van het ministerie van VWS. Keer op keer blijkt, dat het ministerie de kosten fiks, meestal zo’n 40%, te laag heeft geschat.
Hogere premies
Afgezien van de premiestijging voor de particuliere maatschappijpolissen, en voor de standaard(pakket)polissen die 8,5% duurder worden, gaan de particuliere verzekerden in 2003 e 100 per jaar meer betalen aan wettelijke bijdragen (zie kader).
Ook de ziekenfondsverzekerden gaan meer betalen. Hun procentuele premie blijft volgend jaar gelijk, maar de nominale premie stijgt fiks. De overheid wil – in verband met de toekomstige basisverzekering en de daarbij horende concurrentie – dat het nominale premiedeel steeds groter wordt. Om dit te bewerkstelligen heeft de overheid de nominale rekenpremie (het bedrag dat verzekeraars per verzekerde met de algemene kas moeten verrekenen, ongeacht wat zij de verzekerden in rekening brengen) voor 2003 verhoogd van e 155,40 per jaar (e13 per maand) naar e 257,37 per jaar (e 21,50 per maand). Tegelijkertijd wordt gesneden in de rijksbijdrage aan de ziekenfondsen: zij krijgen e 40 miljoen minder aan budgetten. Ziekenfondsen die dus niet hun reserves willen opsouperen moeten een adequate premie vragen. Zorgverzekeraars Nederland heeft berekend dat als de ziekenfondsen er niet op tekort willen komen, zij minimaal e 300 per jaar moeten vragen. De meeste verzekeraars doen dit en vragen maandbedragen van zo’n e 28 tot e 30.
Premieverhogende factoren
Bij de premieverhogingen van particuliere verzekeraars spelen nog meer factoren mee dan de kosten in de gezondheidszorg. Ook van invloed zijn de afspraken over rendementsverhouding en premiebandbreedte. Om de solidariteit tussen verzekerden te bevorderen, is afgesproken dat per verzekeraar de individuele premie (plus wettelijke bijdragen) voor de oudste leeftijdcategorie niet meer mag bedragen dan 150% van de premie (plus wettelijke bijdragen) voor een 20-jarige met eenzelfde (individuele) polis. Ook is afgesproken om oudere verzekerden bij toetreden geen extra premietoeslagen te berekenen. Uiteraard worden de normale leeftijdafhankelijke premiestappen gehandhaafd. Hoewel de afspraken nog niet zijn geaccordeerd door de NMA, houden de verzekeraars zich er, sinds 2002, al wel aan.
Ook hebben particuliere verzekeraars afgesproken dat de collectiviteiten niet gesubsidieerd mogen worden door de individuele polissen. Binnen een portefeuille mag daarom het verzekeringstechnisch resultaat op collectiviteiten hoogstens 15% lager zijn dan op de individuele polissen. De maatregel geldt uitsluitend als het technisch resultaat op collectiviteiten onder de nul ligt.
Op de premieverhogingen is voorts van invloed dat vele verzekeraars in 2003 extra moeten reserveren voor chronisch zieken. Twee jaar geleden deelde de Pensioen- en Verzekeringskamer mee, dat de reserves voor chronisch zieken onvoldoende waren. Tot dan was 2,3% van de brutojaarpremie voldoende, maar eind 2003 moet dat 6% zijn van de brutojaarpremie (gemeten over 2001 en 2002). De meeste verzekeraars hebben al een deel van het ontbrekende bedrag gereserveerd, maar sommigen moeten het hele bedrag nog reserveren. Hieronder volgt een opgave van de premieverhogingen per verzekeraar
ABN AMRO
ABN Amro Verzekeringen voert onder eigen label ziektekostenpolissen van risicodrager ONVZ. Hierbij wordt het premiebeleid van ONVZ gevolgd.
Kortgeleden werd bekend dat ABN Amro Verzekeringen in 2003 een joint venture aangaat met Delta Lloyd. In een later stadium zal de bank onder eigen label de ziektekostenproducten van Delta Lloyd en Nuts gaan voeren. Het is te verwachten dat de bank zich vanaf nu niet meer zal richten op de ONVZ-polissen maar alvast zal bemiddelen voor de polissen van Delta Lloyd en van ziekenfonds Nuts.
ACHMEA
Achmea-verzekeraar Avéro gaat de premies voor de Personal Polis verhogen met 10% (dit jaar was dat 9,9%). Dit percentage geldt voor alle varianten (Basis, Extra en Royaal). De premies voor Regio Polis – een polis met korting voor de goedkopere regio’s – stijgen met 13% (dit jaar 9,9%). De premie voor de No-Claimpolis gaat, zoals gebruikelijk, op 1 mei omhoog. Dit product wordt dan, net als in 2002, 13% duurder. De overige hoofdpolissen worden, afhankelijk van het product, 11,5% of 13% duurder (dit jaar 13,4%). Over de verhogingen voor collectiviteiten wil Avéro niets kwijt.
De tandartspolissen gaan met 10,8% (15%) omhoog. De premies voor de overige aanvullende verzekeringen, zoals de klassendekking, aanvullingen op de Personal Polis en op de standaardpakketpolis, stijgen met 11,5% (13,4%).
De premies voor de aanvullende ziekenfondsverzekeringen gaan, afhankelijk van het pakket, omhoog met 11,1% tot 17,3%.
Zilveren Kruis heeft onlangs de ZilverKeuzePolis gelanceerd en heeft daarvoor een premie afgegeven voor 2002. Begin volgend jaar wordt de polis 10,6% duurder. De overige hoofdverzekeringen stijgen met 13,6% (14%). Bij alle aanvullende verzekeringen gaan de premies met 10,6% (15%) omhoog.
Bij collectiviteiten gaat Zilveren Kruis uit van 10,8% (13,4%) in samenhang met experience rating. De collectieve tandartsdekkingen stijgen met 10%, de overige aanvullingen op collectiviteiten met 5%.
Ziekenfonds Zilveren Kruis gaat de aanvullende dekkingen met 13,4% verhogen en de tandartsdekkingen met 13,9%. De nominale ziekenfondspremie wordt e 28,90.
Bij Groene Land stijgen de particuliere premies met 10,6%. Bij collectiviteiten gaat de verzekeraar uit van 10,8% plus experience rating.
Bij ziekenfonds Groene Land stijgen de aanvullende verzekeringen met 10,6% en de tandartsdekkingen met 12,2%. De nominale ziekenfondspremie wordt e 29,50.
Ziekenfonds PWZ verhoogt de aanvullende tandartsdekkingen met 12,2% en de overige aanvullende dekkingen met 11%. De nominale premie wordt e 29,50.
FBTO verhoogt de premie voor de Module Polis, het meest courante product, met 7,6% (2002: 6%). De oudere producten worden verhoogd met 9,1% tot 9,6% (9,8%). De tandartsdekking wordt 12,5% (9,1%) duurder. De overige aanvullende polissen stijgen met 9,6% (9,8%). Collectiviteiten worden individueel bekeken op schadeverloop.
FBTO vraagt een nominale ziekenfondspremie van e 29.50.
AEGON
Onder het label Aegon worden ziektekostenpolissen gevoerd van ONVZ. Aegon volgt hierbij de premies van ONVZ.
AGIS GROEP
De Agis groep zegt de premies, ook de nominale ziekenfondspremie, pas vast te stellen na het sluiten van dit AM. De Agis-labels Anova, Anoz en ZAO voeren sinds begin 2002 dezelfde polis, de Agis Zorgpolis, en dezelfde aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen. Begin volgend jaar verdwijnen de werkmaatschappijen Anova, Anoz en ZAO plus de betreffende labels. Ook Cardian, het collectieve bedrijf van de groep, kan nog niets over de premies zeggen.
Agis moet ook de premies nog vaststellen voor Pro Life, een verzekeraar en een ziekenfonds voor mensen die afwijzend staan tegenover niet-levensbeschermende medische ingrepen. Het ziekenfonds zal de nominale premie van Agis volgen.
ASR
De Amersfoortse verhoogt de premies voor de hoofdverzekeringen met 10,5% (dit jaar: 13,4%). Dit geldt voor de courante producten Ziektekostenverzekering Basis-e en Ziektekostenverzekering Optimaal-e en voor de nieuwe Ziektekostenverzekering (varianten Basis+, Uitgebreid+ en Optimaal+) die een paar maanden geleden werd gelanceerd. Voor alle aanvullende dekkingen stijgen de premies met 10% (2002: 4,9% tot 15%).
Voor de kleinere collectiviteiten gaan de premies met 10,5% (10,9%) omhoog. Bij grotere contracten is het uitgangspunt 10,5% met een toeslag of korting op grond van de schaderesultaten.
Stad Rotterdam voert dezelfde producten als De Amersfoortse. De varianten van het nieuwe product heten hier: de Luxe, Riant en Robuust. Ook bij Stad Rotterdam worden de hoofdverzekeringen 10,5% duurder en de aanvullende dekkingen 10%. In afwijking van De Amersfoortse gaat Stad Rotterdam voor alle collectiviteiten uit van 10,5% met een korting of toeslag op basis van schade-ervaring.
Ook Amev voert onder eigen label de polissen van De Amersfoortse. De nieuwe polissen worden pas gesloten met ingang van 2003 en tegen de dan geldende premie. De premie voor de courante Ziektekostenverzekering (bij Amev heten de varianten: Zeker en Compleet) gaat, net als bij De Amersfoortse, met 10,5% omhoog. Ook bij de premie voor de aanvullende dekkingen wordt De Amersfoortse gevolgd.
Amev voert geen collectieve polissen onder eigen label. Tot voor kort werd hiervoor samengewerkt met VGZ. Deze samenwerking is in het eerste kwartaal van dit jaar beëindigd. Als het intermediair nu collectiviteiten aanbrengt, worden die door Amev ‘doorgesluisd’ naar De Amersfoortse.
AXA
Bij AXA stijgen de premies met 12,6%. Dit geldt voor de courante producten First Class, BasisStijl en Eigen Stijl, en voor de overige producten en klassendekkingen. Begin 2002 werd met 13% verhoogd. De tandartsverzekering wordt 10,5% (9,5%) duurder. Ook voor collectiviteiten met een premie tot e 35.000 stijgt de premie 12,6% (13%). Grotere contracten worden verhoogd op basis van experience rating.
AZIVO
Ziekenfonds Azivo bemiddelt voor de particuliere polissen van De Goudse en volgt diens premiebeleid. Het ziekenfonds stelt de nominale premie pas vast na het sluiten van dit AM.
CZ GROEP
Volgend jaar verhoogt CZ de premies voor de hoofdverzekeringen met 11% (12%). Dit geldt ook voor de klassendekkingen.
Bij de aanvullende polissen stijgen de premies met de volgende percentages: Basis met 7% (6,5%) naar e 3,10, Plus met 7% (5,5%) naar e 9, Basis Tand met 28% (11,5%) naar e 11, Plus Tand met 20% (9%) naar e 16,90 en Plus Tand Extra met 9% (12,9%) jaar e 22,90.
Collectiviteiten worden verhoogd op basis van experience rating. Gemiddeld zal het gaan om 11% (dit jaar was dat 14%).
De nominale ziekenfondspremie wordt e 27,80.
DELTA LLOYD
Delta Lloyd omvat de ziektekostenbedrijven Delta Lloyd, Ohra en het ziekenfonds Nuts. De tandartsdekkingen van Delta Lloyd en Ohra worden begin 2003 geharmoniseerd.
Direct-writer Ohra wil slechts een gemiddeld verhogingspercentage voor de gehele portefeuille meedelen: 10,5%. Dit kan inhouden dat bepaalde premies sterk stijgen. Bij het courante Ohra-product, het ZorgBewustPlan (varianten: BasisPlan, PlusPlan, en Totaalplan), is de dekking op diverse punten uitgebreid. Het gaat onder meer om kraamzorg en tandheelkunde.
Het courante product bij Delta Lloyd heet Delta Lloyd Ziektekostenverzekering. De Start-variant wordt 8,3% tot 12,6% duurder. Hoe de verhoging uitpakt’, hangt onder meer af van de leeftijd en van het eigen-risicobedrag. De Select wordt 8,8% tot 14,1% duurder en de Top-variant 12,7% tot 16,0%. Begin 2002 werd verhoogd met 7,8% tot 10,8%.
De gewijzigde tandartsdekking wordt 17% duurder dan het huidige product. De aanvullende dekkingen AV-Select en AV-Top stijgen met 10,5% en de premies voor de klassendekkingen stijgen met 8,4%..
Bij collectiviteiten wordt uitgegaan van genoemde percentages in combinatie met experience rating.
Ziekenfonds Nuts verhoogt de premies voor de aanvullende verzekeringen als volgt: Intens Brons 8%, Intens Zilver 9,2% en Intens Goud 9,7% (begin 2002: gemiddeld 10,9%). De gewijzigde tandartsdekking wordt 15% duurder.
De nominale ziekenfondspremie wordt e 28,50.
DKV NEDERLAND
DKV Nederland omvat Rijnmond, NVS en ziekenfonds Nederzorg. Bij het concern stijgen de premies voor alle collectiviteiten, afhankelijk van het schadeverleden, met 15% tot 20% (gemiddeld 13%).
NVS verhoogt de premies voor de courante producten, de Basicare en de Maxicare, met 12,5% (13%). Ook de aanvullende verzekeringen worden 12,5% (10% tot 13%) duurder.
Rijnmond verhoogt de premies van de courante producten Zorg, Zorg Extra, en Zorg Superieur, met 14,5% (13%). De aanvullende tandartsdekkingen worden 10% tot 11% duurder (2002: 15%). De premies voor de klassendekkingen stijgen met 10% tot 15% (5%). Voor de overige aanvullende verzekeringen gaan de premies 12,5% omhoog (8%).
Bij Nederzorg wordt de nominale ziekenfondspremie e 25 per maand.
DSW
Ziekenfonds DSW voert onder eigen label de particuliere polissen van Stad Rotterdam, maar volgt daarbij een eigen premiebeleid. De courante producten stijgen met 10% (Stad Rotterdam 10,5%). De premies van de aanvullende producten stijgen niet (bij Stad Rotterdam 10%). Ook blijven de premies gelijk voor de aanvullende ziekenfondsverzekeringen, waarvoor DSW het risico draagt.
De nominale ziekenfondspremie stelt DSW pas vast na het sluiten van dit AM. Het staat nog niet vast of Stad Rotterdam, die ziekenfondspolissen van DSW voert, dezelfde nominale premie gaat hanteren.
DE FRIESLAND
Het paradepaardje van De Friesland heet de OptiePolis (drie varianten). Voor de Basis gaan de premies 10,5% omhoog, voor de Extra is dit 12,1% en voor de Compleet-variant 13,75%. Begin dit jaar werd met gemiddeld 13% verhoogd. De premie voor de niet meer te sluiten ZekerPolis gaat 12% omhoog (2002: 20%).
Voor de aanvullende pakketen Basis en Plus stijgen de premies met 8,62% (18%) respectievelijk 11,32% (20%). De premie voor Tand Extra gaat 12,7% omhoog. De dekking is uitgebreid. Begin 2002 werd de tandartspolis niet duurder.
Sinds begin 2002 is er ook de AV Zorg Friesland, een aanvullende verzekering voor mensen die in Friesland in de zorgsector werken. Voor dit uitgebreide product met tandartsdekking gaat de premie 7,24% omhoog.
Voor collectiviteiten (uitsluitend OptiePolis) gelden dezelfde verhogingspercentages. De Friesland geeft bij collectiviteiten kortingen op de betreffende individuele premies. Op grond van het schadeverloop kan de korting hoger of lager uitpakken. Per saldo kan het verhogingspercentage dus hoger uitpakken.
De nominale ziekenfondspremie wordt e 28,50.
GENERALI
Net als dit jaar stijgen bij Generali alle premies – ook die voor de tandartsdekking en andere aanvullende dekkingen – met 10%. Generali heeft een zeer kleine portefeuille van vrijwel uitsluitend individuele polissen. In de collectieve sector is Generali mederisicodrager op enkele grote internationale contracten.
DE GOUDSE
Voor de ZorgAdviesPolis, het meest courante product van De Goudse, stijgt de premie met 10,8% (dit jaar 13%). Ook alle andere hoofdverzekeringen worden 10,8% (15%) duurder. De tandartsdekkingen worden verhoogd met 15% (12%). De premie voor de klassendekking verandert niet (begin dit jaar werd hiervoor hetzelfde stijgingspercentage gehanteerd als voor de hoofdverzekering).
De Goudse verhoogt collectiviteiten met een premie tot e 50.000 met 10,8% (15%). Voor de grotere contracten is de verhoging gebaseerd op het schadeverloop.
INTERPOLIS
Interpolis Zorgverzekeringen is een joint venture van VGZ en Interpolis. Het bedrijf werd begin 2002 opgericht omdat Interpolis – die in 1996 uit de ziektekostenbranche was gestapt – met het oog op employee-benefitspakketten weer ziektekostenpolissen wilde voeren. Interpolis Zorgverzekeringen voert onder eigen label VGZ-producten en Interpolis en VGZ dragen ieder voor 50% het risico. Omdat het uitsluitend om collectiviteiten gaat, wil Interpolis niets meedelen over premieverhogingen.
Interpolis is van plan om eind 2003 ook individuele polissen te gaan voeren.
LEVOB
Levob is in 2002 gestopt met de ziektenkostenbranche. De verzekeraar voerde uitsluitend collectieve polissen van risicodrager Rijnmond (DKV Nederland). De contracten – voor zover gecontinueerd in 2002 – werden door Rijnmond ‘teruggenomen’.
MENZIS
Menzis – voorheen Amicon Groep – omvat de zorgverzekeraars Geové RZG – onder wie ook het label Anker valt – en Amicon.
Geové RZG – die vanaf 2003 Geové heet – gaat de particuliere premies en de nominale ziekenfondspremie pas bekendmaken in de week van 16 tot 20 december. Dit geldt ook voor het label Anker.
Amicon verhoogt de premies voor het courante product ZorgZekerPolis met 10,5% (20%). De overige hoofdpolissen stijgen, al naar gelang het product, met 10,5% tot 13% (5% tot 14,7%). De aanvullende dekkingen op de particuliere polissen stijgen met e 1 tot e 3. Bij collectiviteiten is 10,5% het uitgangspunt plus experience rating.
De aanvullende ziekenfondsverzekeringen gaan omhoog met e 0,50 tot e 1, hetgeen neerkomt op gemiddeld 6,7%. Amicon heeft de nominale ziekenfondspremie vastgesteld op e 30,90.
NATIONALE-NEDERLANDEN
Voor de courante Garant-lijn – de varianten zijn: Basis, Garant, Plus, en Top – stijgen de premies met 8,5% (13%). De premies voor de Budgetlijn, waarop niet meer kan worden gesloten, gaan met 10,5% (13%) omhoog.
Net als dit jaar verhoogt NN alle aanvullende polissen, waaronder de klassendekkingen en de tandartsdekkingen, met 5%.
De premie voor de Buitenlandpolis stijgt voor de VS met 24% (10,9%) en voor de overige landen met 5% (10,9%).
De collectiviteiten met een jaarpremie tot e 35.000 worden verhoogd met 10,5% (dit jaar tot e 22.689: 15%). De contracten met een premievolume van e 25.000 tot e 50.000 worden op basis van de resultaten verhoogd met 10% tot 16% (dit jaar van e 22.689 tot e 45.378: 15%). Bij grotere contracten wordt de premie verhoogd op basis van experience rating.
ONVZ
Bij ONVZ worden courante producten 10,8% (11%) duurder. Het gaat hierbij om de Topfit-polis, de Benfit Modulepolis, de Optifit Modulepolis en de volgende aanvullende verzekeringen: Topfit, Benfit XL, en Optifit XL. Ook de buitenlandpolis Interfit wordt 10,8% duurder. Voor de overige hoofdverzekeringen en aanvullende producten stijgt de premie met 11,8% (13,4%).
De premies voor de collectieve contracten stijgen, afhankelijk van het schadeverloop, met minimaal 10,8% (13,4%). ONVZ poolt de schaden van alle collectiviteiten tot 25 polissen. Op deze manier wordt voorkomen dat de kleinere werkgever ernstig wordt gedupeerd door een zeer ‘dure’ werknemer.
Het ziekenfonds van ONVZ gaat een nominale premie vragen van e 30,50.
OOM
Nicheverzekeraar OOM verhoogt de premies niet. De verzekeraar voert ziektekostenproducten voor Nederlanders in het buitenland en buitenlanders in ons land.
OZ
Sinds het begin van dit jaar voert OZ – die van huis uit ziekenfonds is – ook particuliere polissen. Ze zijn ondergebracht in een NV waarvan De Amersfoortse 25% van de aandelen bezit en OZ 75%. Het risico is voor 50% bij De Amersfoortse herverzekerd. De premie voor deze polissen gaat in 2003 met 11,2% omhoog.
OZ gaat een nominale ziekenfondspremie vragen van e 28,90. De Amersfoortse die ziekenfondsverzekeringen aanbrengt voor OZ, gaat hetzelfde bedrag hanteren.
SALLAND
Ziekenfonds Salland voert drie aanvullende ziekenfondspakketten. De premies hiervoor wijzigen in 2003 niet. De nominale ziekenfondspremie wordt e 29,75.
Salland voert tot nu toe de particuliere polissen van Zorg en Zekerheid. Vanaf 1 januari worden dat polissen van De Goudse. De verzekerden zijn inmiddels benaderd om over te stappen.
SNS REAAL
Hooge Huys, het verzekeringsbedrijf van SNS Reaal, voerde tot vorig jaar individuele ziektekostenpolissen van Geové RZG. Het concern is daar mee gestopt omdat het zich wil focussen op pensioen, leven hypotheken en vermogensbeheer. Sinds 2000 heeft SNS Reaal de mogelijkheid om collectiviteiten onder te brengen bij NVS. Deze mogelijkheid wordt echter gezien de prioriteiten, niet of nauwelijks benut.
STICHTING IZA
De SIZ – voluit Stichting IZA – is een samenwerkingsverband van VGZ en de publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraar IZA. Bij de SIZ kunnen verzekerden terecht die niet langer publiekrechtelijk verzekerd mogen zijn. SIZ voert één individuele polis: de Particuliere Verzekering. De premie hiervoor stijgt met 10,8% (12%). Voor de aanvullende pakketten (Budget, Accent en Plus) stijgen de premies niet (in 2002: 5%).
TRIAS
Trias, die van huis uit ziekenfonds is, is sinds 2001 ook risicodrager voor particuliere polissen. Er is één polis: de Trias Particulier. De premie hiervoor stijgt met 12,5% (2002: 10,7%). De premies voor de aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen gaan niet omhoog. Dit geldt ook voor tandartsdekkingen die per 2003 worden uitgebreid.
De nominale ziekenfondspremie is vastgesteld tussen het sluiten en het verschijnen van dit AM. Trias kon slechts meedelen dat het om een bedrag onder de e 30 gaat.
UNIVÉ
Ziektekosten Nieuwe Stijl heet het courante Univé-product. Uitgaande van het standaard eigen-risicobedrag van e 125 (gezin) gaat de premie met 10,8% omhoog. Voor verzekerden in bepaalde regio’s (Randstad, Limburg, Brabant, Zeeland) geldt een opslag van 3,6%. Voor de overige producten stijgen de premies, afhankelijk van het product, met 0% tot 13,3%. Univé verhoogt de premies voor de aanvullende ziekenfondsverzekeringen Basis, Uitgebreid, Top en voor de tandartsverzekering met gemiddeld 10%. De dekking van de aanvullende polissen zijn uitgebreid wat betreft alternatieve geneeswijzen.
Univé gaat een nominale ziekenfondspremie hanteren van e 28,95.
VGZ
VGZ, voert één particuliere polis, de Instapverzekering, die er ook in een variant voor ondernemers is. Voor beide varianten gaat de premie 11% (14%) omhoog. Voor de aanvullende verzekeringen gaan de volgende premies gelden: BAV e 3,10 (e 3,00) Jongeren Extra e 6,50 (e 5,22) UAV e 9,00 (e 8,62) Plus e 10,35 (e 9,87), Plus Integraal e 15,55 (e 14,86), Optimaal 2b e 16,20 (e 15,66), Optimaal 2b vanaf 50 jaar e 25,60 (e 24,73), Optimaal 2a e 18,60 (e 17,92), Optimaal 2a vanaf 50 jaar e 35,00 (e 33,81). De Tandrisk-dekking wordt e 5,20 (e 4,99) en de Luxe tandartsdekking e 4,70 (e 4,54).
Voor ziekenfondsverzekerden stijgt de klassendekking 2b met e 0,76 voor 2a met e 1,08 en voor 1 met e 2,29. De nominale ziekenfondspremie wordt e 29,90.
VVAA
De VVAA is verzekeraar voor en belangenbehartiger van (para)medici. De verzekeraar voert onder meer ziektekostenpolissen. De premies hiervoor worden pas na het verschijnen van deze AM vastgesteld.
ZORG EN ZEKERHEID
Zorg en Zekerheid, dat van huis uit ziekenfonds is, voert één particuliere verzekering: de Basis Privé Polis. De premie hiervoor gaat 13% (12,7%) omhoog. Er zijn twee aanvullende verzekeringen. De premie voor het Standaardpakket en voor het Toppakket gaan 11% omhoog (7% resp. 19%).
Collectiviteiten worden verhoogd op basis van schadeverleden.
Zorg en Zekerheid zegt dat de nominale ziekenfondspremie pas op 20 december tijdens een persbijeenkomst bekend wordt gemaakt.
ZWOLSCHE ALGEMEENE
De Zwolsche Algemeene en Royal (die begin 2002 is gestopt met de ziektekostenbranche) zijn samen verdergegaan als Allianz Nederland. De twee labels zullen volgend jaar verdwijnen voor het label Allianz, maar voor de ziektekostenproducten blijft het label Zwolsche Algemeene voorlopig gehandhaafd. Het concern geeft desgevraagd te kennen dat er geen plannen zijn om de ziektekostensector af te stoten of om producten van anderen te gaan voeren. De Zwolsche Algemeene voert slechts individuele polissen. De premies voor de Ziektekostenverzekering en de Budget Ziektekostenverzekering, de twee courante producten, stijgen met 14,5% (vorig jaar respectievelijk 13,5% en 10,5%). De Aanvullende Ziektekostenverzekering en de Aanvullende Budget Ziektekostenverzekering stijgen met 20% (vorig jaar 15%). De klassedekkingen stijgen met 10%.
Voor de oude gesloten producten gaat de premie 17,5% omhoog (dit jaar was dat 12,5% tot 15%).
De Zwolsche Algemeene gaat de dekking voor cosmetische ingrepen beperken. In de polissen staat als vergoedingscriterium dat de ingreep herstelbevorderend moet zijn en dit werd tot nu toe zeer ruim uitgelegd. Het aantal ingrepen en de kosten daarvoor rijzen inmiddels de pan uit. In de voorwaarden van 2003 staat dat cosmetische chirugie/therapie is gedekt bij medische noodzaak of uit persoonlijke behoefte mits de oorzaak/afwijking bij de geboorte aanwezig was of is ontstaan uit een ziekte of ongeval. =================================================================
AWBZ en ziekenfonds
De loongrens voor het ziekenfonds wordt in 2003 e 31.750 (e 30.700).
De inkomensgrens voor zelfstandigen wordt e 20.250 (e 19.650). Deze grens geldt sinds 2002 ook voor alimentatie-ontvangers.
De inkomensgrens voor 65-plussers wordt e 20.200 (e 19.550).
De procentuele ziekenfondspremie blijft volgend jaar voor werknemers 1,70%. De werkgeversbijdrage stijgt van 6,25% naar 6,75%. Zelfstandigen betalen 8,45% (7,95%).
De AWBZ-premie blijft 10,25%.
De rekenpremie voor de nominale ziekenfondspremie stijgt van e 155,40 (e 12,95 per maand) naar e 257,37 per jaar (e 21,45 per maand) voor hoofdverzekerden en hun partners. De verzekeraar verrekent deze premie (ongeacht wat hij zijn verzekerden in rekening brengt) met de algemene ziekenfondskas. Voor kinderen wordt geen nominale premie betaald. Ook zelfstandig verzekerde jongeren tot 18 jaar (die een ziekenfondsverzekering hebben op grond van een bijbaantje) betalen geen nominale ziekenfondspremie. ==================================================================
Standaardpakketpolissen
Voor de standaard(pakket)polissen gelden volgend jaar de volgende maandpremies:
Standaardpolis e 118,04 (e 108,80).
Standaardpakketpolis e 147,56 (e 136). Een verzekerde die voor een maatschappijpolis 3e klasse meer betaalt dan de premie voor een standaardpakketpolis, heeft recht op zo’n polis.
Standaard(pakket)polis 65+ e 147,56 (e 136).
Studenten-standaardpakketpolis 20- e 18,15 (e 20,79).
Studenten-standaardpakketpolis 20+ e 8,28 (e 7,63). ================================================================
Wettelijke bijdragen
De wettelijke bijdragen die particulier verzekerden jaarlijks moeten betalen, gaan in 2003 met e 100,80 omhoog.
De Mooz-bijdrage (voor oudere ziekenfondsverzekerden) komt straks voor verzekerden van 20-65 jaar op e 96 (e 81,60). De 65-plussers betalen 80% en kinderen tot 20 jaar 50%.
Kinderen tot 20 jaar betalen 50%, 65-plussers betalen niet mee. =====================================================================

Reageer op dit artikel