nieuws

Huidige pensioenstelsel volgens CPB onhoudbaar

Archief

Als pensioenfondsen in de toekomst welvaarts- of waardevaste pensioenen praktisch blijven garanderen, dan zijn in de komende jaren drastische premieverhogingen nodig met alle gevolgen van dien voor onze economie.

Dit concluderen het Centraal Planbureau (CPB), de Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) in een tussenrapportage over het financieel toezicht op pensioenfondsen. Deze rapportage is aangeboden aan staatssecretaris Mark Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vindt plaats in het kader van een adviesaanvraag van het kabinet over de gewenste mate van zekerheid van pensioenaanspraken, daarmee samenhangende hersteltermijnen bij ontoereikende solvabiliteit van pensioenfondsen, en de macro-economische gevolgen die hiermee gepaard gaan.
Het streven is om in 2006 een nieuw Financieel Toetsingskader van kracht te laten worden. Daartoe wordt in de nieuwe pensioenwet onder meer vastgelegd met welke mate van zekerheid pensioenfondsen aan hun pensioenverplichtingen moeten voldoen. In 2006 wordt tegelijkertijd overgestapt op een ander systeem van waardering van verplichtingen. Niet langer zal gewerkt worden met een vaste rekenrente. Een actuele (economische) waardering van verplichtingen zal plaatsvinden, waarbij ook de indexatietoezeggingen expliciet gewaardeerd worden. Door deze andere waarderingsmethode zal zichtbaar worden dat de startsituatie waarin de fondsen verkeren slechter is dan blijkt uit de huidige cijfers. Via forse inhaalpremies bovenop de kostendekkende premies dienen zij dan zowel de huidige onderdekking op te heffen als de bijbehorende buffer te herstellen.
Beschikbare premie
De werkgevers hebben inmiddels op de CBP-conclusies gereageerd. In een nota over het pensioenbeleid zegt VNO-NCW dat werknemers meer dan tot nu toe het risico voor hun eigen pensioen moeten gaan dragen. Er zou meer gebruik gemaakt moeten worden van de beschikbare premieregeling, waarbij de werkgever een vaste premie beschikbaar stelt aan de werknemer om pensioenvermogen mee op te bouwen.
Volgens VNO-NCW maken facetten als de inflatie en het langlevenrisico pensioenen, vooral die op eindloonbasis, steeds duurder. De werkgeversorganisatie wil verder uitkeringen minder snel indexeren.
Nevenactiviteiten
Inmiddels heeft ook de commissie ‘Conglomeraatsvorming pensioenfondsen’ – onder voorzitterschap van Jos Staatsen, voormalig voorzitter van het Verbond van Verzekeraars – een rapport opgestuurd naar staatssecretaris Rutte. De commissie wil dat pensioenfondsen in beginsel geen nevenactiviteiten verrichten, tenzij daarvoor door de toezichthouder toestemming is gegeven. Nevenactiviteiten die niet voldoen aan de regeling die geldt voor de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars, zijn niet toegestaan.
Voor fondsen die op dit moment niet aan de criteria voldoen, moet een goede overgangsregeling worden getroffen. De commissie concludeert op basis van onderzoek overigens dat de pensioenfondsen over het algemeen weinig nevenactiviteiten uitvoeren.

Reageer op dit artikel