nieuws

Fundum voert verlengde uitkeringsduur in

Archief

Fundum heeft een lasten-aov gelanceerd en heeft de ArbeidsGeschiktheidsVerzekering vernieuwd. Bij beide producten kan worden gekozen voor een verlengde uitkeringsduur, dat wil zeggen voor een andere uitkeringsleeftijd dan de eindleeftijd voor de polis.

De lasten-aov, genaamd het LifestyleBeschermingsPlan, kan worden gesloten voor alle vaste lasten, dat kan gaan om de lasten voor een woning, voor een boot, maar het kan ook gaan om alimentatieverplichtingen. Bij de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid wordt voor werknemers de WAO gevolgd en voor zelfstandigen de WAZ. Voor de hoofddekking kan worden gekozen voor een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid van maximaal e 92.500 per jaar of een kapitaaluitkering bij ernstige aandoeningen van e 365.000 (hierbij hoeft geen sprake te zijn van arbeidsongeschiktheid). Met ernstige aandoeningen worden acht in de polis omschreven aandoeningen bedoeld waaronder kanker en een beroerte.
Als er wordt gekozen voor de periodieke uitkering, kan aanvullend de genoemde dekking bij ernstige ziekten worden gesloten. Deze kan worden uitgebreid met een kapitaaldekking voor blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Ook kan aanvullend een overlijdensdekking worden gesloten van maximaal e 365.000. Uitsluitend voor zelfstandigen kan tevens een dekking voor ernstige aandoeningen worden gesloten die een periodieke uitkering geeft voor het eerste-jaarsrisico van maximaal e 92.500 per jaar. Ook hierbij kan aanvullend een ongevallendekking worden gesloten.
Wie als hoofddekking kiest voor de dekking ernstige aandoeningen, kan deze uitbreiden met een overlijdensdekking van maximaal e 365.000 en met de ongevallendekking.
Eindleeftijden
Bij de lasten-aov en nu ook bij de ArbeidsGeschiktheidsVerzekeringen kan worden gekozen voor een verlengde uitkeringsduur, dus voor een latere uitkeringsleeftijd dan de eindleeftijd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een uitkeringsleeftijd van 65 jaar en een eindleeftijd voor de polis van zestig jaar. Dit brengt een premieverhoging met zich mee, maar heeft het voordeel dat op latere leeftijd geen premie hoeft te worden betaald. Een latere uitkeringsdatum heeft uitsluitend effect als de uitkering reeds loopt bij de polis-eindleeftijd. In genoemd geval (60/65 jaar) moet de uitkering dus al op het zestigste jaar zijn ingegaan om tot het 65e jaar te kunnen doorlopen. Wie naderhand arbeidsongeschikt wordt of een ernstige ziekte krijgt, ontvangt dus geen uitkering.
Andere wijzigingen
De mogelijkheden van een verlengde uitkeringsduur gelden voor alle drie de varianten van de ArbeidsGeschiktheidsVerzekeringen. Dit zijn: Budget (een kapitaaluitkering bij een ernstige aandoening), Compleet (de Budgetdekking aangevuld met een periodieke uitkering voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte en ongeval) en Multiflex (de Compleet-dekking aangevuld met een periodieke uitkering voor ernstige aandoeningen, waarbij na het eerste jaar sprake moet zijn arbeidsongeschiktheid, plus aangevuld met een overlijdensuitkering).
De ArbeidsGeschiktheidsVerzekeringen zijn op nog twee punten gewijzigd. Ten eerste kan nu bij de kapitaaluitkeringen ook worden gekozen voor een lineair dalend kapitaal. Tot nu toe was uitsluitend een gelijkblijvende kapitaal mogelijk. De nieuwe keuzemogelijkheid brengt uiteraard een lagere premie met zich mee.
Ten tweede zijn de dekkingen voor ernstige aandoeningen uitgebreid met een ongevallendekking. Behalve voor aandoeningen als kanker geldt de (periodieke of kapitaal-)uitkering nu ook voor bijvoorbeeld het verlies van een lichaamdeel of een hersenbeschadiging als gevolg van een ongeval.

Reageer op dit artikel