nieuws

Fortis dankt groei aan consolidatie ASR

Archief

De groei van het premie-inkomen van zowel het leven- als schadebedrijf van bankverzekeraar Fortis is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de consolidatie van het Nederlandse verzekeringsbedrijf ASR (Amev, Stad Rotterdam, De Amersfoortse, Europeesche).

Het brutopremie-inkomen Leven van ASR steeg met 21% tot e 3.457 (2.846) mln. Het operationeel resultaat van het levenbedrijf steeg met 8% tot e 514 (477) mln. Volgens Fortis had het nieuwe belastingstelsel een matigend effect op de groei van individuele levenpolissen. De koopsommen verkochten wel goed, “mede dankzij tariefaanpassingen”.
Het premie-inkomen van het schadebedrijf in ons land steeg met 10% tot e 1.702 (1.548) mln. Vooral de branche Ongevallen en Ziekte, dat goed zou zijn voor 46% van de brutopremies in Schade, boekte goede resultaten. “Ook als gevolg van premieverhogingen”, aldus het concern.
Het operationeel resultaat van het schadebedrijf groeide met 23% naar e 113 (92) mln. Het totale brutopremie-inkomen van ASR steeg met 17% tot e 5.159 (4.394) mln. Het totale operationele resultaat van ASR groeide met 13% naar e 672 (594) mln. Vooral ASR Bank had hierin een belangrijk aandeel. Het succes van de eind 2000 geïntroduceerde beleggingshypotheek is terug te vinden in de cijfers over vorig jaar. Bij ASR Bank groeide het operationeel resultaat met 80% tot e 45 (25) mln.
Technisch resultaat
Als gevolg van de overname van ASR is in de cijfers de vergelijking met het jaar 2000 niet te maken. In de cijfers van 2000 zijn niet de cijfers van ASR-oud meegenomen. De getallen tussen haakjes zijn dus exclusief ASR-oud.
De omzet van het verzekeringsbedrijf in ons land was e 5.790 (3.446). Het totale netto premie-inkomen bedroeg e 4.938 (2.140). Het premie-inkomen Leven bedroeg e 3.406 (1.522) mln. Premie-inkomen Schade kwam uit op e 1.532 (618) mln. Ongevallen & Ziekte bedroeg e 571,5 (128,0) mln, Motorrijtuigen e 454,9 (211,1) mln, Brand e 256,1 (163,2) mln, Overige Branches e 249,6 (115,5) mln.
Integratie
De integratie van ASR in het Fortis-concern ligt op schema, aldus het concern. “In het eerste jaar na de totstandkoming van ASR leverden de integratieprojecten onder meer concrete voordelen op bij het aantrekken van kapitaal, de centralisatie van de inkoop, de inschakeling van externen, de coördinatie van facilitaire diensten en de uniformering van ICT-applicaties.”
Daarnaast maakt het concern melding dat er plannen in ontwikkeling zijn voor samenwerking tussen alle in Nederland opererende Fortis-bedrijven die aan hypotheekverstrekking doen. Het aantal arbeidsplaatsen daalde met 2% tot 5.269. Dit was het gevolg van een personeelsreductie bij Amev, een formatiegroeibeperking bij ASR-oud en een reductie van de groepsstaven. In het verslagjaar zijn extra voorzieningen getroffen, waarvan een kwart (e 57,4 mln)het totale verzekeringsbedrijf betreffen. Drievierde betreft het bankbedrijf en is nodig voor de uitwerking van de met de sociale partners gesloten akkoorden over vervroegde uitdiensttreding van het personeel. Dit betreft voor de helft de activiteiten in België en de andere helft is voor een nieuw plan in Nederland, dat voorziet in de vervroegde uittreding van medewerkers van 56 jaar en ouder. Het aantal bankkantoren in Nederland moet teruggebracht worden van 261 eind 2001 tot 185 in 2003.
De zogeheten ‘Centres of Excellence’ nemen voor ASR als geheel de productontwikkeling in Leven Individueel, Pensioenen, Schade, Ongevallen en Ziekte en Bancaire activiteiten voor hun rekening. Voor ICT, Sociale Zaken, Financiën & Beleggingen, Actuariaat en Herverzekeringen zijn centrale stafdiensten geformeerd. “Dit bevordert de commerciële slagkracht van de groepsmaatschappijen, die zich nu volledig kunnen concentreren op de customer focus: het nog beter bedienen van de tussenpersonen.” ASR stimuleert in dit kader een standaardisering van het elektronisch berichtenverkeer met tussenpersonen.
Wereldwijd
Het netto operationeel resultaat van Fortis daalde met 4% tot e 2.267 mln. De winst voor belasting daalde met 3% naar e 3.492 mln.
De brutowinst van het verzekeringsbedrijf nam met 6% af tot bijna e 1.667 mln. Als belangrijkste oorzaak hiervoor worden de forse daling van de beleggingswinsten genoemd (63%). Het totale brutopremie-inkomen nam toe tot e 21,6 (19,4) mld. Bij het levenbedrijf stegen de premies met 10% naar e 10,7 mld, hiervan is 5% autonoom. De overige 5% is het gevolg van de consolidatie van ASR. Bij het schadebedrijf stegen de premies met 13% tot e 10,9 (9,6) mld. Deze stijging is in zijn geheel toe te schrijven aan de overname van ASR. Autonoom daalde de premies van het schadebedrijf met 1%.
De technische resultaten stegen. Opvallend was de toename van het technisch resultaat bij Ongevallen en Ziekte; e 218 (79) mln.
ASR Verzekeringsbedrijf 2001 2000 Brutopremie 5.159 4.394 Operationeel resultaat 672 594 Brutopremie Leven 3.457 2.846 w.v. periodieke premies 1.730 1.637 koopsommen 1.727 1.209 operationeel resultaat 514 477 Brutopremie Schade 1.702 1.549 w.v. aov en zorg 789 679 auto 416 397 brand 278 257 overige varia 219 216 Operationeel resultaat Schade 113 92 Operationeel resultaat ASR Bank 45 25 (in e mln)

Reageer op dit artikel