nieuws

Fors verlies zorgbedrijf drukt resultaten Univé

Archief

Fors verlies zorgbedrijf drukt resultaten Univé

Een groot verlies in zorgverzekeringen heeft de resultaten van Univé vorig jaar fors gedrukt. In het particuliere ziektekostenbedrijf leed de onderlinge een verlies van f 52 mln. Het technisch resultaat van alle schadeactiviteiten (inclusief zorg) kelderde daardoor naar f -49,4 (-0,5) mln. Ook het toch al bescheiden levenbedrijf moest terrein prijsgeven: zowel het premie-inkomen als het resultaat liepen terug.
Het totale brutopremie-inkomen van Univé groeide vorig jaar met ruim 10% tot 2,4 (2,1) mld. Het zorgbedrijf – particuliere en fondsverzekerden – was goed voor een brutopremie-omzet van f 1,6 (1,4) mld. Ook in het overige schadebedrijf is het premievolume toegenomen. De premie eigen rekening nam toe naar f 2,2 (2,0) mld.
De centrale organisatie (exclusief onderlingen) boekte vorig jaar f 24,2 (27,0) mln brutowinst. De nettowinst daalde naar f 7,1 (10,4) mln. De winstdaling heeft volgens Univé te maken met het treffen van enkele voorzieningen, waaronder voor het zwaar verlieslatende zorgbedrijf. Verder is in dit winstcijfer niet de winst uit beleggingen verdisconteerd. In 2000 is voor f 27,8 mln aan pakketkorting en winstdeling uitgekeerd aan polishouders.
Zorgbedrijf
Het resultaat van het particliere zorgbedrijf (Univé Zorg) daalde fors naar f -52 (-18) mln; het ziekenfonds (Univé Zorgverzekeraar) boekte een brutowinst van f 18 (-15) mln. De brutowinst van Univé Aanvullende Verzekeraar bleef gelijk: f 2 mln. Het zorgbedrijf telt ongeveer 833.000 verzekerden, van wie 60% fondsverzekerden (+13%) en 40% particuliere verzekerden (-3%).
Het verlies van het particuliere zorgbedrijf was het gevolg van een slecht schadeverloop bij enkele collectiviteiten. “Een zeer beperkt aantal verzekerden zorgde voor een hoge schadelast”, verklaarde algemeen directeur Edwin Velzel. “Het gaat daarbij om zeer zware medische risico’s die bij de acceptatie destijds niet goed zijn ingeschat.”
Mede naar aanleiding hiervan zei Velzel dat Univé geen ‘open’ collectiviteiten (dus zonder medische acceptatie) meer zal sluiten. “Voortaan is het of een gesloten contract zonder medische waarborgen, of een open contract met mogelijkheid tot individuele medische acceptatie.” Tevens is een voorziening van f 35 mln getroffen om de verliezen op deze collectiviteiten in de resterende (contracts)jaren af te dekken.
Schadebedrijf
De brutopremie van het schadebedrijf steeg met 8% naar f 628,1 (582,4) mln, met name door groei in personenauto- en rechtsbijstandverzekeringen. De premie motorrijtuigen steeg naar f 506,7 (470,9) mln; die van Overige Varia naar f 121,4 (111,5) mln. Het schadebedrijf had vorig jaar 1,9 miljoen polishouders met onder meer 515.000 (+2%) personenauto- en 415.000 brandverzekeringen.
De bedrijfskosten groeiden spectaculair: van f 193,7 in 1999 naar f 345,1 mln vorig jaar. Onder meer werd de provisieregeling voor de in schadeverzekeringen (exclusief brand) bemiddelende onderlingen verbeterd en investeerde Univé f 90 mln in de vernieuwing van haar organisatie, met name op het punt van haar klant- en marktgerichtheid. De schadelast daalde, ondanks de schadeclaim van f 6 mln in verband met de vuurwerkramp in Enschede. Hiervan kwam f 5,2 mln ten laste van Univé Herverzekering.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf van Univé moet de komende jaren nieuw leven worden ingeblazen. Daartoe wil de onderlinge nauw(er) gaan samenwerken met één of meer maatschappijen. Volgens financieel-economisch directeur Jan Kuper is het levenbedrijf de laatste vijf jaar als “stilstaand water”. De premie-omzet ligt stationair rond f 60 mln. De komende jaren gaat dat veranderen, zegt Kuper. “Maar eerst willen we onze kernactiviteiten, het zorg- en schadebedrijf, goed op orde hebben. Daarna is het levenbedrijf aan de beurt. We hopen daarbij te profiteren van de schaalvergroting bij de aangesloten onderlingen. Hoe groter zij worden, hoe meer financiële mogelijkheden er ontstaan voor vergroting van advieskracht en deskundigheid op levengebied.” Univé overweegt in de nabije toekomst met een eigen pakket beleggingsverzekeringen te komen, dan wel meer te gaan samenwerken met partners, onder meer voor het inhuren van informatiesystemen voor universal-life en unitlinked-producten.
De premies eigen rekening van Univé Leven beliepen vorig jaar f 52,9 (56,3) mln. Verder werd additioneel f 20 mln brutopremie gesloten uit de bemiddeling in beleggingsverzekeringen voor rekening en risico van partner Zwitserleven. Het resultaat technische rekening van het levenbedrijf liep terug tot f 4,3 (6,1) mln. De productie hypotheken groeide per saldo met f 9 mln naar een volume van f 224,4 mln. Univé Verzekeringen 2000 1999 brutopremie 2.494 2.237 w.v.(storm)herverzekeringen 74 72 levensverzekeringen 56 58 schadeverzekeringen 628 583 zorgverzekeringen 1.630 1.420 lokale onderlingen 176 176 bedrijfskosten 351 264 w.v. beheerskosten 278 198 provisies 79 73 brutoresultaat* 56 58 w.v. (storm)herverzekeringen 19 28 levensverzekeringen 5 6 schadeverzekeringen 32 24 zorgverzekeringen -32 -31 lokale onderlingen 42 40 medewerkers 1.285 1.300 *dubbeltellingen (storm)herverzekeringen en onderlingen zijn geëlimineerd
Univé zoekt expansie vooral in Zuid-Nederland
De grote steden en Zuid-Nederland vormen de belangrijkste ‘witte vlekken’ in het werkgebied van Univé (1,2 miljoen verzekerden). De onderlinge heeft daar weliswaar al een vestiging in Kerkrade, maar die is primair opgezet als facilitair bedrijf voor collectieve contracten van overheidspersoneel, onder wie 100.000 militairen. Daarnaast werd eind vorig jaar in Valkenburg een verzekeringswinkel geopend, de tweede nadat eerder in Breda al een verzekeringswinkel in gebruik, was genomen. Hoewel het jaarverslag spreekt van “meer vestigingen in het zuiden”, zei algemeen directeur Edwin Velzel bij de toelichting van de jaarcijfers dat daarover geen concrete plannen bestaan. In totaal heeft Univé 150 vestigingen in het land, waaronder vier centra: Alkmaar, Assen, Kerkrade en Zwolle. In totaal heeft Univé zo’n 2.500 medewerkers in dienst, van wie duizend bij de 43 lokale onderlingen.
Internet goed voor 10 mln premie-omzet
Internet leverde Univé vorig jaar zo’n f 10 mln brutopremie-omzet op, vertelde algemeen directeur Edwin Velzel bij de presentatie van de jaarcijfers. Hij benadrukte daarbij dat deze omzet feitelijk van een half jaar is, omdat twee hoofdproducten, auto- en ziekenfondsverzekeringen, pas eind eerste helft, respectievelijk begin tweede helft vorig jaar via dit elektronische verkoopkanaal konden worden aangeboden. Inmiddels is het totale productenpakket van Univé via internet te sluiten. “De komende drie tot vier jaar verwachten we een doorgroei naar f 100 mln brutopremie”, aldus Velzel. Het grootste deel van de productie zou afkomstig zijn van nieuwe verzekerden. “Vooral uit de gebieden waar Univé niet gevestigd is.” Hij deelde mee dat dit jaar opnieuw fors wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de servicemogelijkheden aan verzekerden. “Verzekerden kunnen nu al schadeclaims elektronisch aanmelden, maar we willen ook hun zorgdeclaraties via internet laten binnenkomen.” Vorig jaar zou Univé voor f 15 mln hebben geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van internet als verkoopkanaal.

Reageer op dit artikel