nieuws

Fiscale eindejaarstips

Archief

Aan het einde van het jaar maakt iedereen zich klaar voor een aantal sfeervolle feestdagen. Echter, voor sommigen onder ons verdient het aanbeveling om eens na te gaan of er wellicht nog actie moet worden ondernomen voor 1 januari 2004. Op het moment dat u met de oliebollen in de hand klaar staat, bent u naar alle waarschijnlijkheid te laat.

Alfred Lagendijk en Helga van Bijnen
Vorig jaar hebben wij u er al op attent gemaakt dat, als er een foute keuze ten aanzien van de kapitaalverzekering heeft plaatsgevonden, het in sommige gevallen mogelijk is deze fout terug te draaien. Als op basis van verkeerde veronderstellingen ervoor is gekozen om een kapitaalverzekering aan te merken als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), dan kan gebruik worden gemaakt van de zogenoemde ‘spijtoptantenregeling’.
Op grond van deze regeling kan een kapitaalverzekering zonder enige heffing overgaan van box 1 naar box 3. De staatssecretaris heeft namelijk goedgekeurd dat deze keuze met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2001 ongedaan kan worden gemaakt. De polis dient dan wel uiterlijk op 31 december 2003 te zijn aangepast. Daarnaast dient het verzoek hiervoor vóór indiening van de aangifte inkomstenbelasting 2002 aan de betreffende verzekeraar te zijn gedaan.
Bijleenregeling
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen, gaat er met betrekking tot de aftrekbaarheid van de hypotheekrente, het heilige huisje, toch het een en ander veranderen. Met ingang van 1 januari 2004 zal de zogenoemde bijleenregeling ingevoerd gaan worden. Deze regeling houdt in dat als een eigen woning wordt verkocht en een nieuwe wordt aangekocht in veel gevallen een volledige financiering niet meer mogelijk is. Dat wil zeggen, een volledige financiering is wel mogelijk maar de rente is niet meer volledig aftrekbaar. De renteaftrek over de hypothecaire lening op het nieuwe huis wordt namelijk beperkt tot de aankoopprijs (vermeerderd met de kosten) van de nieuwe woning verminderd met de verkoopopbrengst van de oude woning. Hierbij wordt onder verkoopopbrengst verstaan het verschil tussen de verkoopprijs minus de kosten en de op de oude woning nog rustende financiering die was aangegaan voor de (aankoop van) de eigen woning, dus zeg maar de “overwaarde”.
Mochten er plannen zijn om op korte termijn te gaan verhuizen, dan is het aan te raden om vóór 1 januari 2004 een reële overeenkomst aan te gaan tot aankoop van een nieuwe eigen woning en dan wel verkoop van de huidige eigen woning. De beperking is namelijk niet van toepassing als voor deze datum een overeenkomst is afgesloten waarbij partijen daadwerkelijk gebonden zijn aan aankoop dan wel verkoop. Daarnaast is het mogelijk er voor te zorgen dat de eigen woning in ieder geval met ingang van 1 januari 2004 niet meer als eigen woning wordt aangemerkt en dus overgaat naar box 3. Dit kan door bijvoorbeeld te verhuizen naar een huurwoning en het huis te gaan verhuren.
Vooruitbetaling rente
Als blijkt dat de verwachting is dat het inkomen in box 1 in het jaar 2004 aanzienlijk lager zal zijn dan in het huidige jaar, dan kan het voordelig zijn om nog in 2003 hypotheekrente vooruit te betalen. Indien in 2003 namelijk de hypotheekrente die ziet op de eerste zes maanden van 2004 wordt vooruitbetaald, dan kan deze nog in 2003 tegen een waarschijnlijk hoger progressief tarief in mindering worden gebracht. Van belang hierbij is wel dat het gaat om een schriftelijk vastgelegde betalingsverplichting.
Schenkingen en giften
Om voor giftenaftrek in aanmerking te komen, dient het totaal van de giften in één jaar boven een bepaalde drempel uit te komen. Voor 2003 bedraagt deze drempel minimaal 1% van het verzamelinkomen (box 1, 2 en 3) met een minimum van e 60. In verband met deze drempel is het aantrekkelijk om giften die u toch al van plan bent te gaan doen in het jaar 2004 alvast in 2003 over te maken.
Jaarlijks kunnen ouders aan hun kinderen bedragen schenken die zijn vrijgesteld tot een bedrag van e 4.143 (2003). Daarnaast kunnen zij éénmalig gebruik maken van een verhoogde vrijstelling indien de schenking wordt gedaan aan kinderen tussen de 18 en de 35 jaar. Het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling wordt voor het jaar 2003 dan bijvoorbeeld verhoogd tot e 20.711. Als het eigen kind 35 jaar of ouder is en de partner van het betreffende kind jonger is dan 35 jaar, dan is een verzoek om de verhoging van de vrijstelling ook mogelijk.
Eventueel kan de schenking onder schuldig-erkenning plaatsvinden. De ouders blijven dan de beschikking houden over de geschonken gelden. Het is echter sinds 2003 niet meer duidelijk of bij een dergelijke schenking nog een notariële akte moet worden opgemaakt. Zekerheidshalve is het verstandiger een akte te laten opmaken. Hierin moet dan tevens worden opgenomen dat de ouders jaarlijks rente betalen aan de kinderen over de schuldig gebleven bedragen. Deze schuldig-erkenning behoort tot het vermogen van box 3, met als gevolg dat de rentebetalingen bij de ouders niet aftrekbaar zijn en bij de kinderen ook niet belast. Door nog dit jaar vermogen te schenken aan een meerderjarig kind kan in veel gevallen eveneens nog vermogensrendementsheffing worden bespaard. Iedereen heeft namelijk recht op een heffingvrij vermogen van e 18.800 in box 3.
Lijfrentepremie
Tot en met 31 december aanstaande kan nog lijfrentepremie worden betaald die in de aangifte inkomstenbelasting 2002 kan worden meegenomen. Het betreft de premie die wordt voldaan binnen de jaarruimte en de inhaalruimte, ook wel bekend als de reserveringsruimte. De terugwentelingsperiode van zes maanden is op grond van het overgangsrecht gedurende de jaren 2001 en 2002 verlengd tot twaalf maanden. We willen u er nog even op wijzen dat deze terugwentelingsperiode vanaf volgend jaar zal worden teruggebracht naar drie maanden; dit omdat vanaf volgend jaar bij de berekening van de pensioentekorten mag worden uitgegaan van de gegevens van het voorgaande jaar.
sectie Pensioenen & Verzekeringen van PricewaterhouseCoopers.

Reageer op dit artikel