nieuws

Failliete tussenpersoon blies hoog van de toren

Archief

Het faillissement van het Rotterdamse bemiddelingsbedrijf Buijs & Bukkems Hypotheken, Pensioenen en Vermogensstrategieën laat schuldeisers met bijna vijf ton aan oninbare vorderingen zitten, waaronder Fortis-dochter Amev, die nog e 369.000 tegoed heeft van het assurantiebedrijf, dat van meet af aan nogal hoog van de toren heeft geblazen.

Buijs & Bukkems, opgericht medio september 2000, werd in november van dat jaar operationeel. Vanuit een (dure) kantoorruimte in de Weena-toren in de Maasstad werd bemiddeld in financieringen, levensverzekeringen en overige financiële diensten. De bedrijfsactiviteiten werden gefinancierd door Amev-dochter Asam, die zes ton startgeld verschafte in ruil voor het pandrecht op de verzekerings- en beleggingsportefeuille.
Gewapend met ruim tien jaar advieservaring in pensioenen, hypotheken en vermogensbeheer concentreerde het bedrijf, geleid door Martijn Buijs en zijn vrouw Esther Buijs, zich op (potentiële) klanten met overwaarde op hun woonhuis. Het bedrijfsplan was ambitieus van doelstelling. “De opzet was om binnen tien jaar tien adviseurs aan het werk te hebben”, schrijft de curator in zijn verslag.
Problemen
De jonge onderneming had in het eerste jaar van zijn bestaan last van “veel wisselingen bij de adviseurs”. De enige vaste krachten waren Martijn en zijn broer Joris Buijs. Na acht maanden ontstonden personele problemen: één adviseur was “meer met zijn eigen belangen bezig” en een andere adviseur spande een procedure aan tegen zijn ontslag.
In 2002 was de arbeidsrust weergekeerd en boekte de onderneming “een redelijk jaar”. De provisie-inkomsten kwamen in dat jaar uit op ruim e 342.000; de bedrijfskosten beliepen onveranderd hoog: bijna e 736.000. Het bedrijfsresultaat was zwaar negatief: e -536.000. Voor 2003 was een voorzichtige begroting opgesteld, maar de omzet liep al snel fors terug. “Er werden nauwelijks nieuwe afspraken met cliënten gemaakt”, aldus de curator; met name de zomermaanden waren volgens hem “zeer slecht”. Mede door het vertrek van zijn broer Joris, die elders in loondienst trad, en de nieuwe belastingplannen die het aanwenden van de overwaarde op woonhuizen aan banden legt, vreesde Buijs een verdere omzetdaling van circa 45%. “Een aanzienlijk gedeelte van de omzet van de onderneming was afkomstig van cliënten met een eigen huis met overwaarde”, aldus de curator.
Geen vermogen
De provisie-inkomsten liepen vorig jaar met de helft terug tot e 492.000; de kosten kwamen uit op bijna vier ton. Het bedrijfsresultaat beliep e -25.544. “Meest opvallend is dat de onderneming vanaf dag één zwaar verliesgevend is geweest zonder dat de vennootschap onder firma over eigen vermogen beschikte”, aldus de curator. Het faillissement, dat vier medewerkers hun baan kostte, was volgens hem onafwendbaar. Te meer, omdat de huisvestingskosten aanzienlijk zouden toenemen door de beëindiging van de onderhuurovereenkomst.
Behalve een schuld van e 369.000 aan Asam staat het bedrijf verder voor meer dan een ton in het krijt bij de fiscus en andere crediteuren. De boedel, waaronder computerapparatuur, luxe kantoormeubilair en een aanzienlijke collectie waardevolle kunstvoorwerpen, zal worden gebruikt om de schuldeisers (deels) tegemoet te komen.

Reageer op dit artikel