nieuws

Erasmus legt accent op provinciale markt

Archief

Bij Erasmus is vorig jaar de omzet licht gedaald, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Het operationele resultaat is in vergelijking met 2001 verbeterd, maar door slechte beleggingsresultaten, een aantal incidentele lasten en hoge herverzekeringskosten zal ook over 2002 een nettoverlies in de boeken worden geschreven. Door het accent te verleggen van de co-assurantiebeurs naar de provinciale markt wil de Rotterdamse verzekeraar het resultaat dit jaar verder verbeteren.

De omzet uit schadeverzekeringen is vorig jaar met circa e 200 (202) mln ongeveer gelijk gebleven; de premie-inkomsten uit levensverzekeringen daalde daarentegen tot minder dan e 75 (90) mln. “Dat is conform de verwachtingen”, zegt directeur Manfred Oschwald. “De belangrijkste oorzaak voor de omzetdaling is dat we afscheid hebben moeten nemen van een grote tussenpersoon. Wel hebben we meer premiebetalende posten gesloten; daarin zijn we met 125% gegroeid. Hierop focussen wij ook. We zijn lang bezig geweest met een universal-lifeproduct; dat is eind 2001 uitgerold. Dat de omzet uit koopsommen achter zou blijven, was vooraf al bekend.”
Daarnaast is Erasmus gaan samenwerken met het in april vorig jaar gestarte Quion (voorheen Hypotrust). Die samenwerking leverde vorig jaar voor e 40 mln aan nieuwe hypotheken op. “Dat is een succes; de omzet uit nieuwe hypotheken ligt met iets minder dan e 60 mln boven de planning.”
Resultaten
Het operationeel resultaat Leven is over 2002 positief. “Door slechte resultaten op beleggingen voor eigen rekening zal uiteindelijk een licht negatief resultaat overblijven”, aldus Oschwald. Op schadegebied wordt een duidelijk negatief resultaat verwacht. “Het technisch resultaat is redelijk te noemen, maar slechte beursresultaten en de herverzekeringskosten halen veel van de marge weg”, zegt Paul van Leeuwen, binnen de directie verantwoordelijk voor Schade en Marketing & Verkoop.
Het verlies van Erasmus wordt overigens overgenomen door de Duitse moeder Wüstenroth & Württembergische AG, met wie vorig jaar is afgesproken dat Erasmus een meer resultaatgerichte strategie gaat volgen. Dat is echter geen voorbode van een eventuele verkoop. “Wij hebben vanuit Duitsland alleen de opdracht gekregen meer te focussen op resultaat dan op groei”, zegt Oschwald. “Dat is ons doel.”
“Het gaat erom wat het beste is voor het bedrijf. Als het op termijn beter is dat we een andere moeder zoeken, dan moeten we dat doen”, vult Van Leeuwen aan. “Maar op dit moment is daar absoluut geen sprake van.”
Terug naar de basis
Erasmus heeft voor e 900 mln aan belegd vermogen, waarvan e 15 à 17 mln voor eigen rekening is belegd in aandelen. “De dalende beurskoersen doen ons dus wel pijn, maar het blijft binnen de perken”, zegt Oschwald. “Wij beleggen voornamelijk in vastrentende waarden.”
“Je ziet dat de focus bij verzekeraars nu veel meer komt te liggen op het technisch resultaat”, zegt Van Leeuwen. “Voorheen werd nadrukkelijk onder de streep gekeken, nu ligt het accent meer op de techniek: terug naar de basis. En daar gaat het uiteindelijk om. Van daaruit hebben we gekeken naar onze product/marktcombinaties. We hebben het accent nu meer op de provinciale markt gelegd en minder op de beurs. Daar beperken we ons tot de niches. We hebben ook niet de pretentie om een voortrekkersrol te vervullen in de beursontwikkelingen. Een ontwikkeling is dat grote bedrijven gaan kijken naar alternatieven voor de co-assurantiemarkt en daarbij met eigen captives gaan werken. De vraag is dan welke risico’s naar de beurs worden gebracht en of verzekeraars daar wel een rol in willen spelen.”
Gedragscodes
Van Leeuwen en Oschwald plaatsen een kanttekening bij het groeiende aantal gedragscodes binnen de verzekeringsbranche. “Om dat allemaal goed te kunnen verwerken, heb je bijna een aparte stafafdeling nodig. Dat betekent voor de kleinere maatschappijen een behoorlijke lastenverzwaring en het levert geen extra baten op”, zegt Oschwald. “In 2005 worden ook de International Accounting Standards (IAS) van kracht. Dat heeft een enorme impact op de organisatie. Daar moet je nu al aan werken, maar het is nog niet duidelijk hoe die standaard er uiteindelijk uit komt te zien. Het is bijna onverantwoord dat die deadline al staat.”
Nieuwe producten
Dit jaar wordt een aantal nieuwe of vernieuwde producten geïntroduceerd. “In de rubriek Ongevallen komen we met herziene producten, die meer zijn gebaseerd op het Zwitserse model met een stijgende uitkering bij blijvende invaliditeit. Verder ronden we de vernieuwing van de MultiPolis af met een vernieuwde autoverzekering, waarbij onder meer de nieuwwaarderegeling is opgetrokken en de dekking voor accessoires is verbeterd.”
Voor Leven wordt dit jaar een nieuwe tool gelanceerd waarmee pensioengaten kunnen worden berekend. “Deze Multileven Inkomensplanner is bedoeld voor ons intermediair dat naast schadeproducten ook levensverzekeringen sluit. Het is een eenvoudig te gebruiken programma voor financiële planning, waarmee de huidige en toekomstige financiële situatie van de klant kan worden geanalyseerd en met een rapport kan worden gevisualiseerd. We hebben een proef gedaan met enkele tussenpersonen en daarop is enthousiast gereageerd. Het moet ook vrij eenvoudig blijven, juist voor die tussenpersonen die niet zijn gespecialiseerd in levenproducten”, zegt Oschwald.
Inmiddels maken zo’n negenhonderd tussenpersonen gebruik van het intermediairgedeelte op de website van Erasmus, waar onder meer voorwaarden en premietabellen beschikbaar zijn. Dit jaar moeten daaraan meer functionaliteiten worden toegevoegd.
Volmachten
Van een aantal volmachthouders is afscheid genomen. “Net als bij tussenpersonen blijft ook daar kwaliteit een thema. Een aantal volmachthouders was te weinig rendabel”, zegt Van Leeuwen. “We zien nu dat het resultaat uit de volmachten verbetert. Voor de relaties die zijn vertrokken, zijn andere in de plaats gekomen. Om het resultaat goed te kunnen volgen, zetten we nu audits in: iedere volmachtrelatie krijgt minimaal eenmaal per jaar bezoek van een team van schade-, acceptatie- en expertisemensen. Dat kijkt naar de kwaliteit van het bestand. Op basis van de cijfers over de eerste negen maanden van 2002 kunnen we de voorzichtige conclusie trekken dat het volmachtresultaat over vorig jaar weer positief zal zijn.”
Erasmus telt nog één levenvolmacht. “Dat is een relatie waar we al jaren mee samenwerken”, zegt Oschwald. “De levenvolmacht bestaat eigenlijk meer uit een soort labeling: de acceptatie vindt bij ons plaats; dat kost meer administratiekosten en daar moet ook meer volume tegenover staan.” De samenwerkingsovereenkomsten met het intermediair worden geactualiseerd; de Gidi is daarin een belangrijk onderdeel. Met circa vierhonderd tussenpersonen onderhoudt Erasmus een zeer actieve relatie. “Daaronder verstaan we dat zij actief zaken doen en dat de portefeuille rendabel is.”

Reageer op dit artikel