nieuws

‘Er moet één Menzis-bloedgroep komen’

Archief

door Ank Weideman

“Als ik naar de afgelopen twee jaar kijk, ben ik er trots op waar we nu staan”, zegt Menzis-topman Henk Schildkamp. Het concern heeft dan ook twee turbulente jaren achter de rug. Twee (verzekerings)fusies in twee jaar tijd zorgden voor heel wat strubbelingen en voor onprettige publicaties in de pers. En dat in een voor zorgverzekeraars toch al onrustige tijd. Inmiddels is er een bedrijf ontstaan dat regelmatig ‘de pers haalt’ met uitsluitend positieve en leuke dingen.
Fusies gaan altijd gepaard met geharrewar, of zoals Henk Schildkamp het noemt “met operationele problemen”, maar bij de voorlopers van Menzis was het wel echt ‘bal’. In 2000 fuseerde RZG, het Regionaal Ziekenfonds Groningen, dat onder leiding stond van Schildkamp, met de particuliere ziektekostenverzekeraar Geové. Na de fusie kwam naar buiten, dat Geové administratief gezien z’n zaakjes niet op orde had en dat in het voorgaande jaar een verlies was geleden van e 26 miljoen. Toch was de fusie volgens Schildkamp verre van een kat in de zak. “Met Geové hebben we een ander distributiekanaal kunnen aanboren. Het bedrijf werkte net als wij als direct-writer, maar werkte bovendien, vooral in verband met collectiviteiten, met het intermediair. Bovendien werkte het bedrijf landelijk. Geové heeft dus, vanwege de andere bedrijfscultuur, heel wat toegevoegd. RZG had als ziekenfondsbedrijf veel kennis van de zorgsector, hetgeen van pas komt bij de steeds belangrijker wordende zorginkoop, terwijl Geové op commercieel gebied sterker was. Financieel is alles al snel op zijn pootjes terechtgekomen en nu plukken we de vruchten van de samenwerking. Geové is ook altijd sterk geweest in de verzekering van doelgroepen, denk maar aan de Makro-polis en aan Icare, het contract voor de thuiszorginstantie Icare.”
Landelijke profilering Amicon
Een jaar na de fusie RZG en Geové, fuseerde het bedrijf met Amicon, een zorgverzekeraar die als werkgebied Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland heeft. Amicon was enige tijd daarvoor ontstaan uit de ziekenfondsen Oost-Nederland en RZR plus hun particuliere bedrijven. “De fusie met Geové/RZG ging bepaald niet zonder slag of stoot.” Rond – en vooral na de fusie – sprak de ondernemingsraad van Amicon publiekelijk zijn wantrouwen tegen de fusiepartner uit. Het ging daarbij vooral over de invulling van managementfuncties en de mate van zelfstandigheid van Amicon in de nieuwe groep. Uiteindelijk kwam er een nieuw management. De regionale kranten hadden het er druk mee.
Inmiddels is de rust weergekeerd. Amicon heeft al geruime tijd een nieuw management en sinds kort een nieuw elan. “Het bedrijf profileert zich niet langer als een regionale, maar als een landelijke verzekeraar”, zegt Schildkamp. “In dat kader zijn opvallende tv-spots verschenen over ‘Amicon-medewerkers’ die de aandacht op hun bedrijf vestigen: de man tussen politici, de voetbalgrensrechter en het ambulancepersoneel.” Op regionaal niveau deed Amicon van zich spreken door op druk bezochte markten en pleinen bloemkolen uit te delen. “Het heeft grotere naambekendheid gebracht. Rond de jaarwisseling waren er beduidend meer offertes dan anders. In hoeverre dat te danken is aan de reclameacties is echter niet goed meetbaar.”
Nieuwe producten
Het is , door de namen, enigszins verwarrend om in Menzis-verband te praten over de historie van Geové en Amicon. Na de fusie van RZG en Geové (Groningen en Velp) heette het concern ‘Geové RZG’. Na de komst van Amicon (Enschede/Wageningen) noemde het concern zich Amicon Groep; zorgverzekeraar Amicon bleef zich Amicon noemen en de fusiepartner bleef zich Geové RZG noemen. Inmiddels is de groepsnaam veranderd in Menzis en wordt de groep aangestuurd vanuit een holding in Zwolle. Geové RZG is omgedoopt in Geové, Amicon is Amicon blijven heten.
Het concern omvat nog een derde poot, die aanvankelijk tot RZG behoorde en derhalve een Gronings karakter droeg: arbodienst Ardyn, die tot voor kort Arbo Noord heette, en reïntegratiebedrijf Prové. Ook daar heeft men de afgelopen tijd niet stilgezeten. “Twee jaar geleden nam Arbo Noord de arbodienst Flevoland over. Vorig jaar kwam er een vestiging in Hengelo, een uitbreiding dus in het werkgebied van Amicon. Dit jaar gaan we het bedrijf landelijk uitrollen. Er zijn al vestigingen in Rotterdam en Amsterdam en binnenkort komt er één in Leiden. De diensten kunnen worden gekoppeld aan collectiviteiten binnen Menzis maar worden uiteraard ook zelfstandig aangeboden. Zo is er bijvoorbeeld een contract met de gemeente Arnhem voor de IZA-verzekerden. Ardyn en Prové bieden het hele scala producten dat te maken heeft met reïntegratie, waaronder ook wachtlijstbemiddeling. Bij pakketten voor verzekerden is er een dubbel voordeel want de schadelast van de ziektekostenverzekering, maar vooral van de ziekteverzuimverzekering neemt daardoor af. De meeste verzekeringsconcerns hebben bij deze combinaties de verzekeringskant als uitgangspunt genomen. Eerst een ziekteverzuimverzekering en dan kijken hoe je de betreffende schadelast kan beperken. Wij doen dat andersom. Wij beginnen aan de schadebeheersingskant. Eerst gaan we de interventiekant goed op poten zetten en dan pas komen we met een verzuimverzekering. Dan zijn we dus klaar voor de schadelastbeheersing. Wij lanceren binnen twee maanden een interventieverzekering die onder meer dekking biedt voor psychiatrische hulp, en diverse reïntegratieactiviteiten zoals cursussen ‘return to work’ en anti-stresscursussen. Bij de verzekering kan een beroep worden gedaan op een multidisciplinair team van medici: een orthopeed, een neuroloog, een reumatoloog, een psycholoog en een bedrijfsarts. We hebben een proef gedaan met langdurig arbeidsongeschikte werknemers en dat was een groot succes. In september komen we met een ziekteverzuimverzekering, een stop-lossproduct en een traditioneel product. De premies voor de interventie- en ziekteverzuimverzekering zullen lager zijn voor werkgevers die ook gebruik maken van andere Menzis-producten. Het mes snijdt dan aan twee kanten: wij hebben de schadelast optimaal geregeld en ook de werkgever is goedkoper uit. We gaan trouwens steeds meer in de arbocontracten een inspanningsverplichting opnemen: dat wil zeggen dat de resultaten worden vastgelegd.
Vlootfilosofie
“Menzis hangt de ‘vlootfilosofie’ aan. De groepsmaatschappijen varen hun eigen koers, hebben hun eigen beleid ten aanzien van marketing en verzekerden. Wél kijken we op welke punten synergie zinvol is. Op het hoofdstuk IT bijvoorbeeld, blijkt één systeem voorlopig niet zinvol. Dat zou meer kosten dan de uitbouw van de twee huidige systemen. Geové heeft sinds kort een volledig nieuw systeem, een geïntegreerd systeem voor het particuliere bedrijf en het ziekenfondsbedrijf, dat dus basisverzekering-proof is. Op zorginkoop is synergie wel noodzakelijk. Zorginkoop wordt immers in een nieuw verzekeringsstelsel een van de belangrijkste pijlers, bovendien telt daar volume. We hebben hiervoor oud-minister Roger van Boxtel aangetrokken. Hij is sinds het begin van dit jaar directievoorzitter van de nieuwe werkmaatschappij Menzis Zorg. Hij moet zorgen dat in juli de zorginkoop van beide poten bij elkaar zijn gevoegd. Van Boxtel is een bekwame man, hij heeft in de consultancybranche gewerkt en was altijd inhoudelijk bezig, bovendien is het iemand met een uitstraling. Wij moeten de zorgsector immers laten zien dat wij op dit gebied wat kunnen.”
Menzis is bezig met het opzetten van een Menzis Academy. “Het gaat om interne opleidingen voor het personeel met als voornaamste doel dat wij het met elkaar over Menzis-strategieën hebben. De werkmaatschappijen varen weliswaar een eigen koers, maar er is ook een Menzis-koers, bijvoorbeeld in verband met de management-stijl. Bij zulke opleidingen halen we mensen van de diverse werkmaatschappijen en afdelingen bij elkaar, terwijl de opleidingen mede worden gegeven door eigen werknemers. Op die manier leren onze 2.200 medewerkers elkaar optimaal kennen en gaan de diverse bloedgroepen één Menzis-bloedgroep vormen. Voor de zomer starten we met de eerste cursus. Ik weet nog niet waar die over zal gaan.”
Genetische revolutie
De basisverzekering moet er komen, vindt Schildkamp. Hij huldigt dus niet het officiële standpunt van Zorgverzekeraars Nederland dat het duale stelsel moet worden gehandhaafd en dat slechts de knelpunten in de zorg moeten worden opgelost. “Het gehele zorgstelsel moet op de helling, niet alleen het verzekeringsstelsel. De budgettering moet verdwijnen; het kan niet zo zijn dat het licht in de operatiekamer uitgaat omdat het budget op is. Het hele woud van regels moet worden gekapt, anders is concurrentie en ondernemerschap onmogelijk.”
Schildkamp denkt bij de basisverzekering aan een private uitvoering van een publiek stelsel. “Een stelsel waarbij de overheid zich terugtrekt, op hoofdlijnen de spelregels opstelt, maar het verder aan de markt overlaat.” Om de bureaucratie te verminderen, moet er slechts één toezichthouder zijn. Nu wordt op vele plekken toezicht gehouden, bijvoorbeeld: CTZ (College Toezicht Zorgverzekeringen), CVZ (College voor Zorgverzekeringen), SUO (Stichting Uitvoering Omslagregeling), NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) en de Pensioen- en Verzekeringskamer. De wens voor één toezichthouder staat op een ‘verlanglijstje’ dat Zorgverzekeraars Nederland binnenkort opnieuw aan het nieuwe kabinet zal aanbieden.
“Ik vind een nieuw stelsel – in 2006, want 2005 halen we niet meer – ook nodig in verband met de voortschrijdende wetenschap van erfelijkheid. Dit is de eeuw van de genetische revolutie. De ontwikkeling gaat razendsnel. Elke dag wordt er weer een gen ontdekt, een ontdekking waarmee kwetsbare plekken van mensen kunnen worden blootgelegd. Er zullen medicijnen komen die hierop zijn geënt. Simpel gezegd: niet meer een aspirine voor iedereen, maar een aspirine die gericht is op de eigen genetische samenstelling. Binnen twintig jaar heeft zelfs iedereen een eigen genenpaspoort. Op het moment dat de genetische risico’s goed zijn te voorspellen, moet er absoluut een basisverzekering met wettelijk vastgelegde acceptatieplicht zijn. Het mag niet zo zijn dat deze kennis mensen in hun verzekeringssituatie dupeert.”
Opmerkelijke beweging
Een eerste aanzet naar het nieuwe stelsel werd rond de jaarwisseling gegeven. Op grond van het politieke besluit om de ziekenfondspremie steeds verder te nominaliseren, bleef voor verzekerden de procentuele premie gelijk en ging de nominale premie fiks omhoog. Politici deden het, uit electorale overwegingen, voorkomen of het hier om premiehonger van zorgverzekeraars ging. “Ik heb daar met verbazing kennis van genomen. De overheid wil naar een ander stelsel en al bij de eerste stap lijkt men er tegen. Het is schandelijk. Het maakt de discussie over een nieuw stelsel belast. Het heeft veel onrust gegeven bij verzekerden. Wij zijn ‘platgebeld’ door verzekerden die een uitleg wilden hebben. Door het rumoer om de hogere premies heeft een aantal van onze verzekerden voor een kleiner aanvullend pakket gekozen. Dat maakten wij voor het eerst mee. Het gaat om ongeveer 1.000 van onze 1,3 miljoen ziekenfondsverzekerden. Het zijn er dus weinig, maar het is wel een opmerkelijke beweging. Voorheen koos iedereen een steeds groter pakket. Ook heeft de hogere nominale premie er toe geleid dat steeds meer verzekerden gingen shoppen. Het was de bedoeling dat die verhoging de concurrentie op gang zou brengen, dus in dat opzicht is de verhoging geslaagd. Bij ons zijn ongeveer 1% tot 2% meer mutaties geweest dan normaal. Ik heb het hierbij over komen en gaan.”
Menzis heeft 1,74 miljoen verzekerden (Geové 640.000, Amicon 1,1 mln) onder wie 1,35 miljoen ziekenfondsverzekerden (Geové 400.000, Amicon 950.000). Er zijn 380.000 particulier verzekerden (Geové 240.000, Amicon 140.000). ongeveer de helft van hen is collectief verzekerd. De afgelopen twee jaar is het aantal verzekerden vrij stabiel gebleven. “Qua verzekerdenaantallen blijft het ziekenfonds ongeveer gelijk en groeit het particuliere bedrijf licht.”
Investeren in intermediair
Menzis heeft geen fusie- of samenwerkingsplannen. “Voorop staat dat wij een all-careverzekeraar willen zijn. Wij bemiddelen wel voor onder meer schade- en reisproducten, maar we willen die niet zelf aan ons assortiment toevoegen. Ons werkterrein is en blijft zorgverzekeringen en zorggerelateerde producten en diensten. Wél willen we meer landelijk gaan werken. Ons streven is er op gericht om ook in andere gebieden in Nederland marktaandeel te winnen. Ik acht het zeer wel denkbaar dat andere zorgverzekeraars zich, met behoud van eigen identiteit, aansluiten bij onze Menzis-vloot. Voorts zullen wij, als er gaten vallen in het zorgaanbod vanuit onze zorgplicht niet schromen om op diverse manieren een rol te spelen bij het dichten van die hiaten. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het opzetten van een facilitair bedrijf dat de huisarts ondersteunt bij werkzaamheden die niet direct onder patiëntenzorg vallen, zoals het regelen van huisvesting en de telefonische bereikbaarheid. Ook denk ik aan het opzetten van een telefoonlijn waar patiënten informatie en advies kunnen krijgen van huisartsen of zogeheten nurse practioners. Ook sluit ik niet uit dat wij zelf in plaatsen waar een huisartsentekort is een groepspraktijk gaan oprichten waar huisartsen zich uitsluitend met hun vak kunnen bezighouden en waar wij hen werk uit handen nemen.”
“Wij zijn van plan het intermediairkanaal verder uit te bouwen. Geové werkt met tussenpersonen en ik denk dat het aantal relaties fiks kan vermeerderen. Wij zijn ook van plan het intermediair meer ondersteuning te gaan geven. Dat kan bijvoorbeeld door trainingen. Het voornemen is er, maar we hebben nog geen concrete plannen. Daar gaan we de komende een á twee jaar mee aan de slag. Ik vind namelijk de adviserende rol van het intermediair erg belangrijk. Ook bij de huidige ontwikkelingen rond Poortwachter en reïntegratie kan het intermediair een belangrijke rol spelen. En ook in de toekomstige basisverzekering zie ik een rol weggelegd voor het intermediair.”
Menzis-topman Henk Schildkamp (56) kent de zorgkant van zijn vak uitstekend. Hij startte namelijk zijn loopbaan als arts. Na zijn studie geneeskunde in Nijmegen was hij tropenarts en medisch directeur van een ziekenhuis in Botswana (1973-1979) en was hij apotheekhoudend huisarts in Twente (1979-1983). Schildkamp werd in 1983 hoofd van de medische dienst van RZG, een van de voorlopers van het huidige Menzis, en werd daar zes jaar later directeur Zorg. In 1994 werd hij directievoorzitter van RZG en in 2000 van de fusiecombinatie Geove RZG. Onder de naam Amicon Groep – die in 2002 werd veranderd in Menzis – fuseerde het bedrijf in 2001 met Amicon en werd Schildkamp topman van het huidige concern.
Schildkamp vervult diverse nevenfuncties. Hij is onder meer vice-voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, voorzitter van de Groningse blindenvereniging en lid van de adviesraad opleiding Master in Advanced Nursing Practice.
Henk Schildkamp: “De overheid wil naar een ander stelsel en al bij de eerste stap lijkt men er tegen. Het is schandelijk”.

Reageer op dit artikel