nieuws

DSI scheldt deel van aandelenleaseschuld kwijt

Archief

De klachtencommissie van de Dutch Securities Institute (DSI) heeft Legio Lease aansprakelijk gesteld voor schulden die veel kopers van een aandelenleasecontract hebben opgebouwd. Legio Lease heeft haar zorgplicht verzuimd door niet na te gaan of mensen aan hun verplichtingen konden voldoen.

De klachtencommissie DSI heeft die conclusie getrokken in een aantal uitspraken in individuele klachten tegen Legio Lease. De voormalige Aegon-dochter, tegenwoordig eigendom van de Belgische Dexia Bank, had mensen een verzekering moeten bieden om het risico van een restschuld af te dekken, zo vindt de DSI. Klagers moeten daarom maar een deel van de restschuld terugbetalen: 15% tot 20% van de aankoopwaarde van de aandelen, zijnde de fictieve verzekeringspremie (voor putopties).
De uitspraken van de DSI zijn medebepalend voor de schikking die de Commissie Geschillen Aandelenlease (commissie Oosting) probeert te treffen. De Stichting Leaseverlies, één van de belangengroepen die schadevergoeding eist van Dexia, is tevreden met de uitspraak. “De eerste indruk is dat de uitspraken zinvolle aanknopingspunten bieden om tot oplossingsrichtingen te komen.”
Geen misleiding
In verschillende uitspraken zegt de klachtencommissie DSI dat er geen sprake is geweest van misleiding. “Sommige klagers stellen dat zij in de waan zijn gebracht dat het om een vorm van sparen ging. Van consumenten moet worden verlangd dat zij informatie betreffende een product voldoende nauwkeurig lezen. Weliswaar heeft Legio Lease sterk benadrukt dat aandelenbeleggingen aanhoudend gunstige rendementen opleveren, maar in de overeenkomsten is uitdrukkelijk het bedrag van de ‘(totale) leasesom’ vermeld en de daarover berekende rente. Ook is in de overeenkomsten te vinden dat Legio Lease voor een bepaald bedrag aandelen aankoopt, die aan de klager geleverd worden onder voorwaarde dat deze aan al zijn betalingsverplichtingen zal hebben voldaan, waarbij het restant van de hoofdsom verrekend kan worden met de opbrengst van de aandelen.”
Zorgplicht
De klachtencommissie DSI vindt Legio Lease in diverse gevallen echter wél aansprakelijk, omdat niet aan de zorgplicht is voldaan. “De effectenleasecontracten zijn aan een breed publiek aangeboden, en doorgaans via tussenpersonen afgesloten. Daardoor heeft Legio Lease het zichzelf onmogelijk gemaakt om na te gaan of er in individuele gevallen een wanverhouding bestond tussen de betalingsverplichting die de wederpartij op zich nam en diens inkomens- en vermogenspositie. Ook indien iemand verschillende contracten wilde afsluiten, waarmee in totaal een (zeer) groot bedrag gemoeid was, werd niet nagegaan of hij het risico zou kunnen dragen.”
Volgens de commissie had Legio Lease er als professionele aanbieder van beleggingsproducten rekening mee moeten houden dat de aandelenkoersen een langdurige en belangrijke daling konden vertonen. “Legio Lease had de klagers een voorziening moeten aanbieden om zo’n negatieve ontwikkeling af te dekken.” Omdat dat achterwege is gelaten, moet nu dus een deel van de schuld – de restschuld minus 15-20% van de aankoopwaarde – worden kwijtgescholden. Als mensen al méér dan dit bedrag aan restschuld hebben betaald, moet Legio Lease het meerdere terugbetalen.
Effectendepot
Speciale aandacht heeft de DSI ten slotte nog voor klagers die geld hebben gestort in een effectendepot, van waaruit de verschuldigde termijnen moesten worden voldaan. Door koersdalingen bleken rente (en aflossingen) soms niet meer uit het depot te kunnen worden betalen. “Deze constructie had een redelijk bekwaam en redelijk handelend effectenadviseur niet mogen aanbieden”, aldus de klachtencommissie, “omdat daardoor koersrisico’s zijn gelopen die onverenigbaar zijn met het in tijd en omvang vaststaande doel van de investering.” De door deze depotconstructie geleden schade moet worden vergoed, zo luidt het oordeel.

Reageer op dit artikel