nieuws

Delta Lloyd vernieuwt pakket collectieve ziektekostenpolissen

Archief

Delta Lloyd heeft de collectieve ziektekostenpolissen gewijzigd. Nieuw is dat de ruime dekking van het individuele topproduct nu ook geldt voor de collectieve toppolis. Voor de premievaststelling gelden bijzondere rekenmethoden.

Onder de noemer ‘Collectief op maat’ heeft Delta Lloyd nu – analoog aan de individuele polissen – drie collectieve ziekteverzekeringen: Top, Select en Start. Zij zijn de opvolgers van Comfort, Compleet en Basis. Voor alle drie de varianten garandeert Delta Lloyd dat een medische ingreep binnen veertien dagen kan plaatsvinden. Als dat in Nederland niet lukt, kan worden uitgeweken naar Duitsland of België.
Voor de drie varianten hanteert Delta Lloyd opmerkelijke rekenmethoden. Hierbij wordt, aan de hand van het aantal verzekerde medewerkers, uitgegaan van drie categorieën bedrijven.
Om te voorkomen dat door een (of meer) ernstig zieke medewerker(s) de premie van de collectiviteit omhoog gaat, hanteert Delta Lloyd een systeem van aftopping. Per verzekerde wordt voor de berekening van het rendement van de collectiviteit een maximaal schadebedrag van e 9.076 meegewogen. “Dit is vooral gunstig voor kleine collectiviteiten waarbij immers één werknemer de gehele premie kan ontwrichten”, zegt Ingrid Visscher directeur Zorgverzekering. “Voor deze aftopping betalen de verzekerde bedrijven in alle drie de categorieën een aftoppremie. Er is dus solidariteit binnen de categorie.”
Sparen en leeftijden
Bedrijven die zich willen indekken tegen premieschommelingen kunnen premie sparen. “Als de schade meevalt en de premie kan daardoor omlaag, kan een bedrijf er ook voor kiezen de premie gelijk te laten en het betreffende bedrag door ons te laten reserveren voor slechtere tijden”, zegt Visscher. Het systeem is voor Delta Lloyd niet nieuw. Een paar jaar geleden toen de particuliere polissen nog het label Nuts droegen (nu uitsluitend nog ziekenfonds-label) werd deze stop-loss-achtige methode al gebruikt. “Het slaat bijzonder aan”, zegt Visscher.
Bij Delta Lloyd kan de werkgever kiezen voor één premie voor alle medewerkers of voor alle mogelijke vormen van een naar leeftijd gedifferentieerde premie.
Categorieën
Delta Lloyd gaat uit van drie categorieën bedrijven. Voor categorie I, voor vijf tot vijftien verzekerde medewerkers, is het uitgangspunt een generale (jaarlijks vast te stellen) basispremie, gebaseerd op het schaderesultaat van alle kleine collectiviteiten tezamen die als het ware een pool vormen. Bij minder dan 2,5% onder/overrendement wijzigt de premie niet en daarboven gaat de premie 5% omhoog/omlaag. Deze verhoging op basis van experience rating over de afgelopen drie jaar is exclusief de kostenstijging in de gezondheidszorg. De premies worden nog verhoogd met het kostenpercentage dat Zorgverzekeraars Nederland elke jaar berekent. Naast de jaarlijkse maximale stijging /daling van 5% zal de premie over een reeks van jaren gezien, nooit meer dan 15% afwijken van de op dat moment geldende basispremie voor nieuwe collectiviteiten.
Voor categorie II, vijftien tot twintig verzekerde werknemers, wordt de premie vastgesteld op grond van onder meer branche, regio, leeftijden en geslacht. Bij een onder/overrendement van 2,5%-7,5% gaat de premie 5% omhoog/omlaag, daarboven met 10% (exclusief stijging zorgkosten). Voor categorie III, bedrijven met meer vijftig verzekerde werknemers, gelden dezelfde uitgangspunten, maar kan de premie op basis van experience rating omhoog/omlaag gaan met een percentage afhankelijk van het rendement.
Genoemde systematieken leiden volgens Ingrid Visscher niet tot onaanvaardbaar lage premies. Om te verhinderen dat de individuele maatschappijpolissen de collectiviteiten subsidiëren, moeten verzekeraars sinds dit jaar zorgen dat hun verzekeringstechnisch resultaat op collectiviteiten niet meer dan 15% lager is dan het resultaat op de individuele polissen. Volgens Visscher komt deze afspraak niet in de knel.

Reageer op dit artikel