nieuws

Delta Lloyd verliest hoger beroep: melkveehouder schadeloos gesteld

Archief

Het gerechtshof Arnhem heeft Delta Lloyd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim e 90.000 aan een melkveehouder voor het afmaken van zijn melkkoeien. De verzekeraar was in oktober 2001 in het ongelijk gesteld door de rechtbank in Zwolle, maar tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan.

De melkveehouder was voor de verzekering van zijn rundvee – 115 melkkoeien en ongeveer 100 jonge koeien – per 1 januari 1999 overgestapt van Interpolis naar Delta Lloyd. De polis met een verzekerd bedrag van e 195.000 en een eigen risico van bijna e 6.000 per gebeurtenis was tot stand gekomen via bemiddeling van Lancyr-Visschers Assurantiën in Posterholt. Onder meer was gedekt schade aan de veestapel door ziekte of diefstal.
Kort na het sluiten van de verzekering werd een groot aantal melkkoeien ziek, maar onduidelijk was wat de oorzaak van deze ziekte was. Uiteindelijk werd de gehele veestapel afgemaakt. Delta Lloyd weigerde evenwel de schade te vergoeden. De maatschappij beriep zich onder meer op het ontbreken van dekking, verzwijging (de veestapel zou bij aanvang van de verzekering niet gezond zijn geweest) en het niet-tijdig aanmelden van de schade. De maatschappij eiste daarom dat eerst de oorzaak van de ziekte zou worden vastgesteld. De Zwolse rechtbank stelde de verzekeraar in het ongelijk, maar limiteerde de schadevergoeding wel tot ongeveer e 106.000.
‘Slijterproblematiek’
In hoger beroep voor het gerechtshof te Arnhem betoogde Delta Lloyd dat de melkveehouder informatie – belangrijk voor de acceptatie – had verzwegen. Zo had hij de vraag of hij “redenen had om aan te nemen dat de veestapel momenteel niet-gezond is” met ‘nee’ beantwoord. Uit bewijsstukken van de verzekeraar kwam naar voren dat de veestapel leed aan de zogenaamde ‘slijterproblematiek’, een ziekte waarvan de oorzaak kan worden gezocht in de bedrijfsvoering, voeding, ziekten, deficiënties en intoxicaties.
Uit rapporten van expertisebureaus van verzekeraar en van verzekerde bleek zonneklaar dat de melkveehouder zijn veestapel goed had gehuisvest, verzorgd en beheerd. “Gelet op deze onverdeeld positieve beoordelingen van het bedrijf is het onaannemelijk dat de slijterproblematiek die zich op het bedrijf heeft geopenbaard, kan zijn veroorzaakt door gebreken in bedrijfsvoering, voeding, deficiënties en toxicaties”, aldus het Hof.
Daarom restte het Hof niets anders dan de oorzaak toe te schrijven aan ziekte, een risico dat onder de polisdekking valt. “Het lag op de weg van Delta Lloyd om haar standpunt dat onzeker is of een ziekte de oorzaak vormt van de slijterproblematiek nader te motiveren, hetgeen zij heeft nagelaten”. Tevens oordeelde het Hof dat een groot aantal dieren “binnen betrekkelijk korte tijd” ziek is geworden, zodat het aannemelijk is dat de ziekte het gevolg is van één en dezelfde oorzaak op hetzelfde tijdstip.
De vordering van de melkveehouder werd toegewezen, zij het onder aftrek van bijna e 15.600 aan kosten voor het om niet-veterinaire redenen afvoeren van jongvee.

Reageer op dit artikel