nieuws

Delta Lloyd verhoogt de premies na halvering winst

Archief

Delta Lloyd verhoogt de premies na halvering winst

De nettowinst van Delta Lloyd Groep is vorig jaar met 54% gedaald tot e 138 (297) mln, terwijl het eigen vermogen met 27% kromp tot e 1,7 mld. Dat zijn waarden uit de jaren 1995 en 1996. Bestuursvoorzitter Niek Hoek kondigt daarom maatregelen aan. Algehele premieverhogingen moeten volgend jaar e 50 mln opbrengen. Van kostenreducties wordt een zelfde bijdrage verwacht.
“Ik steek het niet onder stoelen of banken, het was een moeilijk jaar.” Zo begon Delta Lloyd-topman Hoek aan de presentatie van de jaarcijfers. En veel licht ziet hij niet in de tunnel. “De markt gaat ons niet redden. We zullen een aantal dingen zelf moeten doen.”
Hoek zit niet aan enorme premieverhogingen te denken. “Verhogingen over de hele business van 1% à 2% hebben al een enorme invloed. We zullen niet aarzelen dit te doen om onze technische resultaten te verbeteren.” De winst moet hierdoor een impuls van zo’n e 50 mln krijgen, net zoveel als Hoek verwacht van kostenbesparingen. Die kosten bedragen nu ongeveer e 700 mln. Besparingen voorziet de leiding van Delta Lloyd onder meer in de verdere invulling van gemeenschappelijke administratieve onderdelen (shared service centers). Op termijn moeten andere verzekeraars hun werk kunnen uitbesteden aan deze SSC’s. Delta Lloyd heeft inmiddels centra ingericht in Arnhem (Schade) en Amsterdam (Letselschade). In Den Haag wordt aan een centrum op het gebied van Zorg gewerkt.
Andere besparingen zijn mogelijk via inkoop en via “een aanzienlijke reductie” van het aantal externen. Daarvan lopen er nu 680 rond op een personeelsbestand van 6.464 (in fte). Ten slotte worden diverse taken uitbesteed, zoals de computercentra (200 medewerkers) en de facilitaire diensten (150 medewerkers).
Aandelen
Een oorzaak voor de malaise is de gestage afbraak in ons land van de fiscale ondersteuning van levensverzekeringen. De premieomzet Leven daalde hierdoor met 5,5%. Hoofdoorzaak is evenwel onmiskenbaar de misère op de aandelenbeurzen. Delta Lloyd heeft inmiddels zijn herwaarderingsreserve zien verdampen. Ultimo 2002 lag die nog op e 90 mln bij een AEX van 323. Bij een AEX van 275 werd het nulpunt bereikt.
Delta Lloyd heeft nu nog 13% van zijn beleggingen in aandelen zitten, tegen 20% enkele jaren geleden. De risico’s zijn – via hedging – voor eenderde afgedekt.
Zwaar weer
Om te onderstrepen dat Hoek geen snelle verbetering verwacht in de verzekeringsbedrijfstak, is de balans van Delta Lloyd “ingesteld op zwaar weer”. Er zijn extra voorzieningen getroffen voor beleggingsfondsen met een gegarandeerd rendement (e 42 mln) en voor de inrichting van de shared service centers (e 30 mln). Verder heeft het ondernemingspensioenfonds een extra dotatie van e 31 mln gekregen.
De winst is “vanuit een prudent financieel beleid” gebruikt ter versterking van het eigen vermogen. De solvabiliteitsmarge was namelijk gedaald van 232% naar 177%. Moederbedrijf Aviva kan dit jaar een dividenduitkering vergeten; alleen de Stichting Nuts Ohra, die preferente aandelen bezit, kan e 0,2 mln tegemoet zien. Over 2001 keerde het concern nog e 82 mln uit aan dividend.
Een eenmalige bate heeft het concern ontleend aan de afkoop van een pensioencontract voor zorg- en welzijnpensioenfonds PGGM. Dit contract, dat bij diverse levensverzekeraars liep, leverde Delta Lloyd eenmalig e 47 mln op. Eerder maakte ING al een afkoopsom van e 79 mln bekend uit ditzelfde contract. Keerzijde is een verlies aan premieomzet. Delta Lloyd schat dit in het eerste jaar in op e 100 mln premie.
Cijfers
Ondanks de economische tegenwind is het totale brutopremie-inkomen van de groep vorig jaar met 5% gestegen tot e 4.341 (4.146) mln. Daarvan is 76% (81%) afkomstig uit ons land: e 3.309 (3.350) mln in absolute cijfers. De Nederlandse premiedaling van 1,2% is toe te schrijven aan het levenbedrijf, dat 5,5% inleverde tot e 1.791 mln. Schade bracht in ons land 6,5% meer premie op (e 744 mln), Zorg 2,3% meer (e 774 mln).
Het aantal nieuwe hypotheekverstrekkingen steeg in ons land met 12% tot e 1,4 mld. De totaal beheerde portefeuille nam zelfs met 17% toe tot e 5,7 mld.
Intermediair
De grootste divisie (2.220 medewerkers) van het concern is Delta Lloyd Verzekeringen, het label voor productverkoop via tussenpersonen. Het premie-inkomen Leven liep hier een deukje van 6% op tot e 1.545 mln. Het technische resultaat Leven daalde met 40%. Om dat te verbeteren moeten niet alleen de aandelenkoersen stijgen, maar wordt voortaan afgezien van verliesgevende omzet, zoals die uit direct ingaande lijfrenten. Hoek: “Die markt is al jaren verliesgevend. Het gaat om grote verliezen, die wij niet kunnen dragen. Dit soort business schrijven we dus niet meer”.
Bij intermediairverzekeraar Delta Lloyd zakte het technische resultaat Zorg bij 4% meer premie (e 376 mln) tot e -4,8 (-2,3) mln. Het technische resultaat Schade gedroeg zich nog slechter: bij 8% meer premie (e 636 mln) kelderde dat tot e -10,3 (-4,0) mln. De zware najaarsstorm en een aantal grote branden in het vierde kwartaal waren hiervoor verantwoordelijk.
Voor het lopende jaar verwacht Delta Lloyd veel van de pensioenmarkt, van individueel tot collectief. Volgens topman Hoek ligt hier “een unieke kans”. Verder wil het schadebedrijf zich meer gaan profileren als inkomensverzekeraar, “omdat de zakelijke markt adviesgevoeliger is en op de particuliere markt door toenemende transparantie de prijs steeds belangrijker wordt”. Delta Lloyd Zorg richt z’n pijlen eveneens op de werkgeversmarkt.
Direct
Direct verzekeren doet het concern in ons land vanuit Arnhem via Ohra (988 medewerkers). De premieomzet bleef hier vrijwel stabiel op e 752 mln. De technische resultaten kelderden evenwel: Leven -61% tot e 10,3 mln, Schade -66% tot e 2,8 mln en Zorg -72% tot e 2,9 mln. Netto resteert er een winst van e 36,2 (46,8) mln voor de direct-writer, tegen e 141,0 (213,3 mln voor de tussenpersonendivisie.
Het grootste bedrijfsonderdeel Ohra Zorg moest grote collectieve contracten met academische ziekenhuizen verplicht overdragen, maar zag de portefeuille toch voor het eerst sinds vier jaar (met 1%) groeien. Ruim tweeduizend polissen, zo’n 30% van de nieuwe klanten, meldde zich aan via internet. Bij Ohra Leven, dat zich vooral richt op gouden handdrukken, expirerende lijfrentekapitalen en vrijvallende bedrijfsspaargelden, leverde het nieuwe product Internet Pensioen nog in 2002 vier collectieve contracten op. Ohra Schade tracht door sterke gestandaardiseerde en geautomatiseerde producten scherpe tarieven te bieden.
Buitenland
Buiten de Nederlandse landsgrenzen lijdt Delta Lloyd vooralsnog verlies. In Duitsland, waar alleen levensverzekeringen worden aangeboden, steeg de premieomzet met 7% tot e 660 mln. De nettowinst zakte evenwel verder in het rood: e -7,6 (-1,4) mln. In België schoot de premieomzet omhoog tot e 251 (147) mln, dankzij de sterk gestegen verkoop van levensverzekeringen via het bankkanaal. Het nettoverlies was e 13,0 (22,0) mln groot. Op de Antillen kelderde het (bruto)resultaat tot e 2,3 (15,9) mln bij een premieomzet van e 84 (82) mln.
Label Nuts geschrapt
Delta Lloyd schrapt het label Nuts definitief: later dit jaar vervalt de naam voor het nog overgebleven ziekenfonds Nuts
In het najaar van 2000 was het label al geschrapt voor particuliere ziektekostenverzekeringen. “De naam Nuts had alleen in Den Haag gevoelswaarde”, aldus bestuurslid Rob Hillebrand. “En klanten begrijpen het niet als de naam van een maatschappij verandert als ze moeten overstappen van ziekenfonds naar particulier en vice versa.” Het Haagse ziekenfonds gaat straks drie labels gebruiken: Delta Lloyd Ziekenfonds, Ohra Ziekenfonds én ABN Amro Ziekenfonds.
Zorgverzekeraar
Delta Lloyd wil zijn activiteiten als zorgverzekeraar uitbreiden. “Dat is nodig, bijna noodzakelijk zelfs, met het oog op de efficiency en zorginkoop”, aldus bestuurslid Rob Hillebrand. Het concern zegt momenteel met twee zorgverzekeraars te praten. Eerder gaf zowel Delta Lloyd als Agis toe met elkaar in gesprek te zijn over “samenwerking”.
Nieuwe directie voor ABN Amro Verzekeringen
Delta Lloyd vervangt de voltallige, zittende directie van ABN Amro Verzekeringen.
Jan Berend Heukensfeld Jansen wordt lid van de directie van ABN Amro, terwijl het lot van Maarten Teeuwisse (leven), Leo van Herk (schade) en Gilbert Pluym (financiën) nog onduidelijk is. Van Herk en Pluym blijven hoogstwaarschijnlijk voor ABN Amro Verzekeringen werken. De nieuwe directie wordt gevormd door Freek van Leeuwen (voorzitter), Onno Verstegen en Hessel Dikkers (ICT en operations). De laatste is afkomstig van de bank. Verstegen, net als Van Leeuwen afkomstig van Delta Lloyd, werd een halfjaar geleden nog benoemd tot directielid van franchiseketen Lancyr.
Voor het 51%-belang in ABN Amro Verzekeringen, die deze handelsnaam handhaaft, betaalt Delta Lloyd e 262,5 mln (eventueel plus vijf keer e 25 mln). Hiervan is e 164 mln goodwill. Met de 650 bankkantoren is een exclusieve verkoopovereenkomst getekend voor de duur van dertig jaar.
Salaris top bijna 10% hoger
De raad van bestuur van Delta Lloyd – in 2002 bestaande uit Niek Hoek, Chris Tesselhoff en Peter Kok – heeft vorig jaar het basissalaris gemiddeld met bijna 9,7% verhoogd zien worden tot (gezamenlijk) e 1.225.200. De halvering van de winst had echter zijn invloed op de bonussen, die met 22,3% daalden tot e 337.600. In totaal resteerde er een gemiddelde loonsverhoging van 0,7%. Delta Lloyd Groep 2002 2001 omzet 5.486 5.622 brutopremie 4.341 4.146 nettoresultaat 137,7 297,1 eigen vermogen 1.713 2.354 aantal medewerkers 6.464 6.506 Delta Lloyd Verzekeringen brutopremie 2.557 2.603 w.v. Leven 1.545 1.650 Schade 636 591 Zorg 376 362 technisch resultaat 36,5 79,7 w.v. Leven 51,6 86,0 Schade -10,3 -4,0 Zorg -4,8 -2,3 nettowinst 141,0 213,3 Ohra Verzekeringen brutopremie 752 747 w.v. Leven 246 246 Schade 108 107 Zorg 398 394 technisch resultaat 16,0 44,8 w.v. Leven 10,3 26,1 Schade 2,8 8,3 Zorg 2,9 10,4 nettowinst 36,2 46,8 (in e mln)
Bestuursvoorzitter Niek Hoek: “De markt gaat ons niet redden. We zullen een aantal dingen zelf moeten doen”.

Reageer op dit artikel