nieuws

De Goudse lanceert geïntegreerd VerzuimVizier

Archief

De Goudse heeft VerzuimVizier gelanceerd, een combinatie van ziekteverzuimverzekering en een pakket verzuimbegeleiding met onder meer arbodienstverlening. Uniek is dat van alle reïntegratiekosten altijd 80%, met een maximum van e 2.500 per ziektegeval, wordt vergoed.

“Een verzuimverzekering is niet voldoende, daarmee wordt geld rondgepompt, maar het verzuim gaat er niet van omlaag. Er is dus een geïntegreerd pakket nodig.” Met deze worden introduceerde Erno Kleijnenberg, lid van het Management Committee van de Goudse, VerzuimVizier bij het intermediair. Met VerzuimVizier hebben werkgevers via één loket toegang tot alle verzuimdiensten, zoals arbodiensten, reïntegratiespecialist en verzekeraar. “Wij gaan hiermee verder dan andere verzekeraars”, aldus Kleijnenberg.
Bij VerzuimVizier kan worden gekozen voor een conventionele verzuimverzekering of een stop-lossverzekering, beide met diverse keuzes voor het eigen behoud en voor het dekkingspercentage voor de loonsom. Het pakket verzuimdiensten biedt de werkgever alle mogelijke begeleiding op dit gebied plus de uitvoering van het verplichte arbopakket. Dit dienstenpakket kost de werkgever – afgezien van de premie voor de betreffende verzekering – e 72,50 excl. btw per werknemer per jaar. Uniek is, dat De Goudse 80% van de kosten van alle reïntegratieactiviteiten vergoedt. Dit, met een maximum van e 2.500 per ziektegeval (als gevolg van dezelfde oorzaak). “Hierin zijn wij echt uniek”, zegt Peter Leermakers, directeur employee-benefits. Andere verzekeraars met dergelijke dienstenpakketten zorgen volgens hem uitsluitend dat betreffende subsidies worden verkregen of maken per geval een kosten/baten-analyse voor een eventuele bijdrage aan de reïntegratiekosten (met een snellere of betere reïntegratie kan de verzekeraar immers kosten besparen op de uitkering). “Niet één verzekeraar garandeert een vaste bijdrage”, zegt Leermakers. De bijdrage van De Goudse geldt voor alle reïntegratietrajecten, ongeacht of die verband houden met lichamelijke klachten, psychische klachten of conflicten op het werk. Een maximumbedrag van e 2.500 (80% van de kosten) is volgens Leermakers meestal voldoende. “Voor de meeste reïntegratietrajecten hoeft niet veel meer te worden betaald. Hulp door rugadviescentra is echter stukken duurder. Indien de kosten echter hoger uitpakken dan die e 2.500 zullen wij per geval een kosten/baten-analyse maken en kijken of wij de werkgever in die overige kosten voor een deel tegemoet komen.”
Dienstenpakket
Voor het dienstenpakket van VerzuimVizier heeft De Goudse een contract met Kliq Employability. Onder de noemer Verzuim Expertise Centrum is één loket gecreëerd van waaruit alle nodige handelingen in gang worden gezet. Voor Verzuim Expertise Centrum voert Kliq onder meer alle arboverplichtingen uit, zoals de verzuimregistratie, het jaarlijkse verzuimoverzicht en het arbeidsomstandighedenspreekuur. De verzuimbegeleiding is ‘Poortwachter-proof’ en omvat alle mogelijke begeleiding. VerzuimVizier maakt onder meer het ‘plan van aanpak’ voor de reïntegratie, treedt op als casemanager, en stelt het reïntegratieverslag op.
Volgens de Goudse zijn de afspraken met Kliq dusdanig dat die verder gaan dan de service die andere verzekeraars met dergelijke pakketten bieden. “Neem Verzuimscan”, zei Bernardo Walta, sectormanager relatiebeheer EB, bij de presentatie van VerzuimVizier. “Als het er naar uitziet dat langdurig verzuim dreigt, brengen wij met Verzuimscan binnen vier weken na ziekmelding het probleem in kaart. Dat kan bijvoorbeeld door een werkplekonderzoek of een psychisch onderzoek. Bij een arbeidsconflict komen we onmiddellijk in actie.”
De Goudse stelt zich garant voor een eventuele ‘Poortwachter-sanctie’ (langere loondoorbetaling). “Dat kunnen we makkelijk doen, want zo’n sanctie komt er als het aan VerzuimVizier ligt, niet. De garantie geldt uiteraard niet als die te wijten is aan het onvoldoende meewerken van werkgever of werknemer.”
Click & Claim
Het dienstenpakket van VerzuimVizier omvat verder onder meer: telefonische screening van zieke medewerkers, verzuimspreekuur, spoedconsulten arbo-arts, en het opvragen van medische gegevens advies. De werkgever wordt hierbij elektronisch ondersteund door Click & Claim. Hij kan ziek- en herstelmeldingen op een speciale internetsite melden, deze worden dan automatisch doorgegeven aan De Goudse en aan Kliq. De werkgever moet maandelijks via de site De Goudse een overzicht geven van de salarisgegevens. Uiteraard is de site optimaal beveiligd.
“Click & Claim heeft het voordeel”, stelt De Goudse, “dat voor de verzekering geen declaratieformulieren en naverrekeningsformulieren meer hoeven te worden ingevuld. Bovendien kan de schade eerder worden uitgekeerd. Op de conventionele verzekering wordt binnen VerzuimVizier zelfs maandelijks, in plaats van per kwartaal, uitgekeerd. Een bijkomend voordeel is, de eenduidigheid omtrent definities, zoals het begrip ‘loonsom’.”
Adviesrol
Werkgevers met VerzuimVizier krijgen 10% korting op de premie van een WAO-gatverzekering, een excedentverzekering of op de premie van de WAO-Bedrijfspolis, een premiedempingsproduct.
Nieuwe relaties die voor 1 oktober VerzuimVizier sluiten, en een contract met een arbodienst hebben, hoeven voor tot het eind van het jaar voor het dienstenpakket niet te betalen. “Dit doen we omdat werkgevers het contract met de arbodienst pas per begin van het jaar kunnen opzeggen.” Het aanbod geldt niet voor verzekerde bedrijven die de verzekering willen gaan combineren met het dienstenpakket.
VerzuimVizier is vooral een product voor werkgevers tot en met honderd werknemers. “Een doelgroep die geen tijd en geen expertise heeft om zich om met alle ins and outs van het verzuim bezig te houden.” Vanwege de ingewikkeldheid van de materie is dit product bij uitstek een product voor het intermediair, stelt de Goudse. “Plus is het een opstap naar de nog grotere markt die er zit aan te komen.” (Zie kader).
Eén van de presentaties van VerzuimVizier vond plaats tijdens een ontbijtbijeenkomst in de Haaienzaal van de Rotterdamse diergaarde Blijdorp. In deze zaal is een deel van een immens zeeaquarium te zien.
“Een gigantische markt”
“Als de plannen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid doorgaan, dan zit u niet meer rustig. Er komt dan een markt op u af, zoiets heeft u nog nooit meegemaakt.” Met deze woorden vatte Erno Kleijnenberg van de Goudse – bij de presentatie van het nieuwste product – de plannen samen die klaarliggen voor de politieke agenda. “Het Verbond”, zei Kleijnenberg, die tevens voorzitter is van het sectorbestuur Zorg van deze koepelorganisatie, “is permanent in overleg met de ambtelijke top over hoe verzekeraars dit straks moeten gaan aanpakken”.
Kleijnenberg doelt ten eerste op de mogelijkheid dat werkgevers bij ziekteverzuim niet één jaar maar twee jaar loon moeten doorbetalen. “Minister De Geus zei onlangs, dat dit hoe dan ook doorgaat.” Ten tweede doelt Kleijnenberg op wijzigingen in de WAO. “Het SER-advies houdt een grote uitbreiding in van de particuliere verzekering. De werkgevers zijn met dit advies akkoord, dus het draagvlak is groot. Volgens dit SER-advies moet de WAO uitsluitend gaan gelden voor volledige arbeidsongeschiktheid. Er ligt een plan om werkgevers wettelijk te verplichten hun werknemers particulier voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Er zijn in ons land zo’n zeven miljoen werknemers. Die krijgt u dan allemaal te verzekeren. Ik krijg daar een kick van. Zoiets hebben we in deze branche nog nooit meegemaakt.”

Reageer op dit artikel