nieuws

De Geus peilt mogelijkheden private verzekering gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Archief

Zijn verzekeraars bereid om werkgevers polissen aan te bieden ter dekking van aanspraken van hun werknemers bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, en tegen welke voorwaarden? Dat wil minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) weten op basis van het ontwerp van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), dat hij vlak voor de Kerst aan de Tweede Kamer en aan verzekeraars heeft gestuurd.

De regeling WGA is één van de onderdelen van het nieuwe stelsel van arbeidsongeschiktheidsregelingen, dat het kabinet per 1 januari 2006 wil invoeren. De regeling heeft betrekking op de werknemers die tenminste 35%, maar niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Uitgangspunt is dat de gedeeltelijk arbeidsgeschikten zoveel mogelijk aan het werk blijven of weer aan het werk gaan. Als gekozen wordt voor een private uitvoering van de regeling, dan gaan de verzekeraars de eerste vijf jaar uitkering en reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten uitvoeren.
Voorkeur kabinet
Het verzoek aan de verzekeraars vloeit voort uit de recente beslissing van het kabinet om minister De Geus de mogelijkheden van private uitvoering van de regeling WGA te laten onderzoeken. Hoewel het kabinet een voorkeur voor uitvoering door private verzekeraars heeft, zijn daaraan de volgende twee voorwaarden verbonden: 1. de verzekeraar heeft geen belang bij het zonder arbeid uitstromen naar de WW, 2. de private uitvoering levert geen fricties op met de uitvoering van de publieke regeling(en).
Nieuw stelsel
Het nieuwe stelsel ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
– de wettelijk verplichte loondoorbetaling voor werkgevers bij ziekte wordt per 1 januari 2004 naar twee jaar uitgebreid;- na twee jaar ziekte wordt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeeld of de werkgever en werknemer voldoende reïntegratie-inspanningen hebben verricht (de zogenaamde poortwachterstoets). Indien de werkgever nalatig is geweest bij het reïntegreren van een werknemer, wordt de loondoorbetalingsplicht verlengd;- na de poortwachterstoets beoordeelt het UWV of de betrokken werknemer arbeidsongeschikt is.Arbeidsongeschikt
Als de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, kan hij aanspraak maken op een uitkering krachtens de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). De hoogte van deze uitkering bedraagt eerst 70% van het dagloon en na een bepaalde periode, afhankelijk van het arbeidsverleden, 70% van het vervolgdagloon, zoals in de huidige situatie. De betrokkene kan in beginsel tot de leeftijd van 65 jaar aanspraak behouden op deze uitkering.
De IVA wordt door het UWV uitgevoerd en treedt op 1 januari 2006 in werking. Als vervolgens: 1. De instroom in de IVA beperkt blijft tot 25.000 werknemers op 12-maandbasis, vast te stellen in augustus 2007 op basis van de in juli 2007 beschikbare cijfers, én 2. De intentie van de Stichting van de Arbeid om geen aanvullingen op de loondoorbetaling van 70% in het tweede ziektejaar overeen te komen, ook daadwerkelijk is uitgevoerd door cao-partijen, wordt de wettelijke uitkering met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2006 verhoogd met 5%-punt.
Gedeeltelijk ongeschikt
Als de werknemer ten minste 35% maar niet “volledig en duurzaam” arbeidsongeschikt is, kan hij aanspraak maken op een uitkering krachtens de regeling WGA. Ook deze regeling treedt op 1 januari 2006 in werking.
Als de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, ligt de verantwoordelijkheid voor het benutten van de arbeidscapaciteit op het niveau van de arbeidsorganisatie. Het uitgangspunt daarbij is dat de werknemer zoveel als mogelijk behouden dient te worden voor het arbeidsproces, hetzij in het eigen bedrijf, hetzij bij een andere werkgever. In het uiterste geval kan de werknemer, na toestemming van het CWI, worden ontslagen. In dat geval kan de betrokkene aanspraak maken op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet (WW), mits aan de toegangsvoorwaarden is voldaan, en bij voortdurende werkloosheid op de Wet werk en bijstand (Wwb).

Reageer op dit artikel