nieuws

Daling aantal examenkandidaten zet nog steeds door

Archief

De in 1999 ingezette daling van het aantal examenkandidaten bij de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA)zet nog steeds door. In het examenjaar 2000/2001 namen 26.887 kandidaten deel aan de examens, in 2001/2002 waren dat er 22.379; een daling van bijna 17%.

“De verwachting is dat aan de daling nog geen einde komt”, aldus de SEA in zijn jaarverslag. “Vooralsnog is de dalende trend in het aantal examinandi een gegeven dat de inkomstenkant sterk onder druk zet.” Kostenreductie en vergroting van de opbrengsten zijn dan ook speerpunt voor de SEA. In het examenjaar 2000/2001 werd het tekort aan inkomsten deels opgevangen door de examengelden met 22% te verhogen. Die mogelijkheid heeft de SEA nu niet meer. Daarom wordt nu volstaan met een indexering van 3,5%.
Vooral de B-examens nemen in belangstelling af. Hier was de daling 20%. Maar ook Branche Levensverzekering laat een forse terugloop zien van maar liefst 60% bij twee modules.
Positief
De SEA ziet ondanks de slechtere arbeidsmarkt en een stijging van het aantal werklozen wel toekomstperspectief. “De marktbeweging van krimp en concentratie heeft voor de SEA zowel een negatieve als een positieve kant. Het inperken van de budgetten bij verzekeraars heeft ook betrekking op personeelsbeleid en opleidingen. Bovendien leidt een afname van het personeelsbestand per definitie tot minder op te leiden medewerkers. Daar tegenover staat een groeiende bewustwording van de noodzaak van goedgeschoold, vakdeskundig personeel als strategisch instrument om in moeilijker tijden concurrentiekracht te behouden.”
Door de ruimte die ontstaat op de arbeidsmarkt na jaren van krapte ontstaat voor de werkgevers weer de mogelijkheid om te selecteren. “Een van de criteria daarbij is het bezit van diploma’s. Werknemers op hun beurt zien zich genoodzaakt hun waarde op de arbeidsmarkt te vergroten, door landelijk geldende diploma’s te behalen.”
Bedrijfsplan
De directie van de SEA heeft vorig jaar een bedrijfsplan opgesteld voor een periode van drie jaar. Aan de hand van een zogeheten SWOT-analyse is een missie met doelstellingen vastgesteld.
Centrale gedachte is, dat de SEA een onafhankelijk expertisecentrum is op het gebied van het toetsen van medewerkers die actief zijn of willen worden binnen het verzekeringsbedrijf. Op deze wijze wil de SEA bijdragen aan de vakdeskundigheid en de professionaliteit. De directie tekent daarbij aan “dat de SEA deze rol alleen kan vervullen als bij de bedrijfstak, overheid en consumentenorganisaties het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de waarde van de diploma’s die de SEA afgeeft, recht doet aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld”.
In de uitwerking van de bedrijfsactiviteiten geeft de SEA prioriteit aan verdere professionalisering, communicatie en verbetering van de service.
In het examenjaar 2003/2004 wil de SEA ook voor examens met open vragen een online examenmogelijkheid creëren. Om de communicatie met partijen te kunnen verbeteren en te intensiveren wordt verder een PR- en communicatieplan opgesteld. Om het bedrijfsplan te realiseren zal “veel gevraagd worden van de medewerkers” Voor de financiering van de projecten binnen het bedrijfsplan moet de SEA de algemene reserves aanspreken.
Nieuwe stijl
Het assurantie B-examen nieuwe stijl (meerkeuzevragen en gebruik van wettenbundel) heeft nog niet geleid tot een verbetering van de examenresultaten. Integendeel zelfs, de slagingspercentages van de examens in januari en juni vorig jaar zijn “uitzonderlijk laag”. Uit hernieuwd onderzoek is gebleken, “dat de kandidaten bij het meerkeuzegedeelte slechter scoren dan bij de open vragen en uit niets is gebleken dat het gebruik van wetbundels tot een significante verbetering heeft geleid”.
Als mogelijke verklaring hiervoor geeft de SEA dat kandidaten de inhoud van de syllabus meer globaal bestuderen, terwijl voor een correcte beantwoording van de meerkeuzevragen meer gedetailleerde kennis nodig is. “Het gebruik van de wetbundels tijdens het examen kan bij kandidaten de gedachte opgeroepen hebben dat de voorbereiding op het examen minder consciëntieus hoefde te zijn.”
De SEA geeft aan dat belangrijke belemmeringen voor het verbeteren van de resultaten voor de B-examens blijven voortkomen uit een te laag startniveau van kandidaten, het feit dat geen toelatingseisen worden gesteld en het verschil tussen de doelgroep (zij die zich willen vestigen als tussenpersoon) en de deelnemersgroep.
In het examenjaar 2001/2002 namen 5.349 kandidaten deel aan B-Particulieren, daarvan slaagden er 1.169. B-mkb had 3.025 deelnemers en slechts 763 geslaagden.

Reageer op dit artikel