nieuws

CPB voorziet verdere stijging pensioenpremie

Archief

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in een analyse van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen kritiek geuit op de jongste kabinetsplannen. “De solvabiliteitstoets die het kabinet voorstelt, kan als minimaal worden gekenschetst.”

Volgens het CPB wordt ervoor gekozen om alleen nominale pensioenrechten te beschermen. “Het voorstel bevat geen eisen aan de reserves die pensioenfondsen moeten aanhouden voor de financiering van de indexatie van de pensioenrechten aan de inflatie en de loonontwikkeling.” Volgens het CPB zal dit vaak aanpassing van de pensioencontracten vergen én komt hierdoor de welvaartsvastheid van pensioenen in het geding.
Om het probleem van onvolledige kapitaaldekking te ondervangen, beschrijft het CPB een minimumtoets voor volledige verplichtingen, inclusief de te verwachten indexatie. “De pensioenfondsen hebben nu een gemiddelde dekkingsgraad van 70% van de totale welvaartsvaste verplichtingen. Dit komt overeen met 118% van de nominale verplichtingen. Een additionele opbouw van vermogen met circa 30%-punt van de totale verplichtingen komt overeen met een bedrag van ruwweg e 30.000 per werknemer, ofwel circa 80% van de bruto loonsom.”
Het noodzakelijke herstel van de pensioenvermogens veroorzaakt een forse schok voor de Nederlandse economie, zo weet het CPB. “In eerdere ramingen werd al een premiestijging voorzien van 10,5% in 2002 tot gemiddeld 14,75% in de periode 2004-2010. Uit de nu voorliggende berekeningen blijkt echter dat 1,5% extra premieverhoging nodig.” Andere keuzes naast premieverhogingen zijn: aanpassing van de indexering en/of verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.
ABP en PGGM
De twee grootste pensioenfondsen van ons land, ABP en PGGM, zijn tevreden over hun beleggingsresultaat over 2003. Het ABP (voor overheid en onderwijs) kwam vorig jaar tot een rendement van 11%, waarmee het fondsvermogen is gestegen tot e 150,4 (135,6) mld. Die toename overtrof de stijging van de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad met zes procentpunten is gestegen tot 109%. Het gemiddelde rendement over de laatste tien jaar ligt bij het ABP op 7,4%.
PGGM heeft over 2003 een rendement van 15% behaald, gedragen door een plus van 24% uit aandelen. Het vermogen van het pensioenfonds voor de zorg- en welzijnsector nam hierdoor toe tot e 52,9 mld. De dekkingsgraad was ultimo 2003 gestegen tot 105%, waarbij een indexering van de lopende pensioenen met 2,05% al is inbegrepen.

Reageer op dit artikel