nieuws

Consumentenbond wil garanties voor mobiliteit in nieuwe zorgstelsel

Archief

In het nieuwe verzekeringsstelsel is verzekerdenmobiliteit noodzakelijk vanwege de gewenste vraaggestuurde zorg. “Wij missen echter een aantal cruciale waarborgen voor deze mobiliteit”, schrijft de Consumentenbond in een notitie aan de Vaste Kamercommissie voor de volksgezondheid. Daarin laat de bond zijn licht schijnen over zes punten in het betreffende wetsvoorstel.

De Consumentenbond vreest dat de verzekerden straks voor de basisverzekering uit zoveel varianten kunnen kiezen dat zij door de bomen het bos niet meer zien. “In onze ogen”, schrijft de bond aan de Vaste Kamercommissie, “is het risico groot dat er door verzekeraars mist wordt gecreëerd, waardoor het moeilijker wordt te kiezen. Vergelijkende keuze-informatie is daarom van het grootste belang.” Zo’n vergelijkingssysteem zit in de pen. De bond komt namelijk medio december met Report Card, een systeem dat verzekerden inzicht moet geven in de diverse verschillen. Aan dat systeem zitten volgens de bond nogal wat haken en ogen. “Het probleem is namelijk, dat de informatie moet worden verstrekt door de verzekeraars die geen belang hebben bij een transparante markt.”
Breed basispakket
Ook een breed basispakket ziet de Consumentenbond als een noodzakelijke voorwaarde om mobiliteit op de verzekeringsmarkt te creëren. “Aanvullende verzekeringen moeten een keuze zijn, geen noodzaak. Wanneer consumenten vinden dat zij zonder aanvullende verzekeringen onvoldoende gedekt zijn, zullen zij deze aanvullende verzekering niet kwijt willen. Als zij voor het basispakket overstappen naar een andere verzekeraar lopen zij dit risico echter wel doordat de aanvullende polis vaak gekoppeld is aan de basisverzekering. Wij pleiten daarom voor een breed pakket met alle noodzakelijke en bewezen werkzame zorg die niet zelf is op te brengen.”
Centrale registratie
Een derde voorwaarde voor verzekerdenmobiliteit is, aldus de Consumentenbond, dat de overstap gemakkelijk kan worden gemaakt. “Een kwart van de consumenten die eigenlijk zouden willen overstappen naar een andere verzekeraar doet dit echter niet, omdat ze het teveel rompslomp is. Een centraal registratiesysteem voor de overstap van de ene verzekeraar van het basispakket naar de andere zou het overstappen vergemakkelijken en daardoor de mobiliteit op de zorgverzekeringsmarkt vergroten.”
De Consumentenbond kan zich vinden in de voorgestelde toezichtstructuur. “Wij maken ons echter zorgen over de planning van de behandeling van de Zorgverzekeringswet in relatie tot de Zorgautoriteit i.o. In onze ogen kan de Tweede Kamer geen reëel debat over de gevolgen van de Zorgverzekeringswet houden als zij nog geen zekerheid heeft over de invulling van de taken en sanctiemogelijkheden van de toezichthouder op de zorgverzekeringsmarkt. Wij pleiten daarom voor het gelijktijdig behandelen van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgautoriteit.”
Bindende geschillenregeling
De Consumentenbond wil niet langer een geschillenregeling onder de vleugels van de branche, maar een met tweezijdig vastgestelde voorwaarden en een bindend advies. “Om de betreffende voorwaarden vast te stellen, moet er binnen de SER een tweezijdig Algemene Voorwaardenoverleg Standaardverzekering worden opgericht. Dit Voorwaardenoverleg moet worden vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Op basis van de vastgestelde voorwaarden moet dan binnen de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken een Geschillencommissie worden opgericht die bindende uitspraken doet.”
“Hoewel een aantal adviezen de invoering van een privaatrechtelijk systeem met publieke randvoorwaarden risicovol noemt, acht de regering de kans klein dat de wet (deels) in strijd met Europese regelgeving is”, schrijft de Consumentenbond. “Wel houdt de regering er rekening mee dat de vereveningsbijdrage door ‘Europa’ kan worden beschouwd als ongeoorloofde staatssteun. Er zal dan ook geen vereveningsbijdrage worden uitgekeerd zolang er geen uitspraak van de Europese Commissie is. Wij vragen ons af derhalve wat er gebeurt met de andere publieke randvoorwaarden, zoals de acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie, zolang hierover geen uitspraak van de Commissie of het Hof ligt. Wij vinden dan ook, dat de Zorgverzekeringswet onder geen beding mag worden ingevoerd zolang er de geringste kans is dat na de invoering een privaatrechtelijk systeem ontstaat zonder de publieke waarborgen voor zaken als toegankelijkheid, betaalbaarheid en acceptatie.”

Reageer op dit artikel