nieuws

CNV vindt cao-voorstellen verzekeraars beschamend

Archief

Dienstenbond CNV noemt de cao-voorstellen van de verzekeraars voor de bedrijfstak-cao ronduit beschamend.

“De voorstellen gaan er vanuit dat het slecht gaat in de branche en dat de branche boven de markt zit voor wat betreft arbeidsvoorwaarden. Dat uitgangspunt betekent voor de werkgevers dat er geen verbeteringen in de nieuwe cao zitten en dat er in sommige gevallen zelfs sprake is van verslechteringen”, aldus CNV-bestuurder Ike Wiersinga.
Zo willen de verzekeraars in de cao met een looptijd tot 1 juli 2005 alleen een incidentele loonsverhoging afspreken, omdat de resultaten slecht zijn in de verzekeringsbranche. Een structurele loonsverhoging is alleen mogelijk bij een langere looptijd van de cao. De werkgevers tellen dan ook een looptijd voor tot 1 januari 2006. Voor wat betreft WAO en ziektewet willen de werkgevers praten over de verdeling van de beschikbare gelden tot een maximum van 170% over de totaal twee ziektejaren. In de huidige cao is dat 200%. Voor de kinderopvang willen de werkgevers een zesde van de lasten betalen met een maximum van 0,5% van de loonsom. Dit is een verslechtering ten opzichte van de huidige cao. Verder willen de verzekeraars, vooruitlopend op de nieuwe arbeidstijdenwet, geen toeslagen meer toekennen als werkgever en werknemer vrijwillig besluiten structureel te werken buiten het normale arbeidstijdenkader. Ook willen zij de toeslag op het uurloon voor de berekening van het overwerk en de arbeid binnen het verlengde arbeidstijdenkader schrappen.
Wiersinga is geïrriteerd: “Jaar op jaar krijgen wij andere verhalen te horen dan de aandeelhouders, als het gaat om de resultaten in de verzekeringsbranche. Deze voorstellen zullen ons inziens niet helpen om draagvlak te creëren voor de cao bij onze leden. Deze voorstellen gaan niet uit van meedenken met de vakorganisaties, maar van kostenbesparingen. Zelfs kansen die in het sociaal akkoord zijn afgesproken worden niet gegrepen”.
Niet alleen de Dienstenbond CNV is geïrriteerd over de werkgeversvoorstellen, ook vakbond De Unie laat weten dat “de verzekeraars wettelijke regelingen misbruiken om de arbeidsvoorwaarden in de cao te versoberen. De Unie heeft in afwijking van de andere vakbonden een loonsverhoging van 1,75% voorgesteld. De Dienstenbond CNV en FNV Bondgenoten hebben 1,25% op tafel gelegd.
Terughoudendheid
Het Verbond van Verzekeraars dringt aan op terughoudendheid bij de cao-onderhandelingen. “In het sociaal akkoord dat dit jaar gesloten is, hebben kabinet, de vakbonden en werkgevers opnieuw het belang van terughoudendheid benadrukt. De verzekeringsbranche kan daarop geen uitzondering maken”, aldus Roel Wijmenga, voorzitter van de werkgeversdelegatie. “De resultaten van verzekeraars zijn weliswaar verbeterd, maar dat is voor een groot deel boekhoudkundige winst door gestegen aandelenkoersen. Door de forse concurrentie is de rentabiliteit van nieuwe productie matig of zelfs onvoldoende. Veel verzekeraars besluiten zelfs al om bepaalde producten niet meer in te voeren, zoals direct ingaande lijfrentes. Daar komt bij dat de lonen in de verzekeringsbranche volgens onafhankelijk onderzoek met ongeveer 15% boven het marktgemiddelde uitkomen. Een ongunstige ontwikkeling als je bedenkt dat de arbeidskosten in Nederland in vier jaar tijd 9% meer zijn toegenomen dan in de Eurozone.”
Zowel werkgevers als vakbonden willen afspraken maken over de inzetbaarheid van personeel. “Dat spreekt mij aan”, aldus Wijmenga.
Verder wil hij in de toekomst komen tot een opzet voor variabele beloning. “Ik merk dat in de branche steeds meer behoefte is aan beloning op basis van individuele prestaties. Daarvoor is bij mensen die op hun eindsalaris zitten geen ruimte. We willen tot een systeem komen, waarbij (structurele) loonsverhogingen kunnen worden ingezet om prestatieafhankelijk te belonen. Uiteraard met waarborgen voor de zorgvuldigheid van de beoordeling.”

Reageer op dit artikel