nieuws

Centrale Raad van Beroep: kortingen personeel behoren tot het premieloon

Archief

Kunnen bemiddelingsactiviteiten van een assurantietussenpersoon beschouwd worden als een eigen product? Deze vraag kwam aan de orde in een zaak bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Kern van het geschil tussen het GAK en het assurantiekantoor betrof de vraag of de aan de werknemers doorgesluisde provisie voor gesloten verzekeringen bij een verzekeraar als loon gezien moest worden.
Ja, stelde het GAK. De gesloten verzekeringen zijn geen eigen product van de werkgever in de zin van de in art. 8, tweede lid van de Coördinatiewet sociale verzekeringen gegeven beleidsregels en dus moet er premie over betaald worden. Assurantiekantoor Meeùs was het hier niet mee eens en spande een rechtszaak aan bij de arrondissementsrechtbank in Den Bosch.
Eigen product
De rechtbank zegt over ‘eigen product’ het volgende: “Als aan een werknemer producten uit het bedrijf van de werkgever worden verstrekt tegen een eigen bijdrage in geld, kan er onder voorwaarden van uit worden gegaan dat door de werknemers geen tot het loon behorend voordeel wordt genoten. Deze voorwaarden zijn: de producten zijn voor de werkgever niet branchevreemd; de hoeveelheid ervan gaat niet uit boven hetgeen in een gezin als dat van de werknemer kan worden geconsumeerd; de bijdrage van de werknemer is ten minste gelijk aan de integrale kostprijs voor de werkgever.”
Meeùs voerde bij de rechtbank aan dat zij bemiddelt bij de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst en daar provisie voor ontvangt. Deze bemiddelingswerkzaamheden zouden als eigen product moeten worden gezien, die zij gratis aan haar personeel mag verstrekken.
Het assurantiebedrijf voerde verder aan dat bij een looncontrole over de jaren 1988 tot en met 1992 ten aanzien van personeelskortingen geen correcties zijn opgelegd. Meeùs beriep zich op het vertrouwensbeginsel. Volgens het bedrijf is met deze looncontrole namelijk het vertrouwen gewekt dat ook in de toekomst geen premieheffing zou plaatsvinden.
De rechtbank kwam tot de conclusie dat het GAK terecht de uitbetaalde provisie tot het loon heeft gerekend waarover premie voor de sociale verzekeringswetten betaald moet worden.
De Centrale Raad van Beroep volgt in zijn uitspraak de conclusies van de rechtbank en stelt dat de door Meeùs gesloten verzekeringen niet gezien kunnen worden als producten uit het eigen bedrijf. De CRvB concludeert verder dat er ook geen sprake van is dat het vertrouwensbeginsel geschonden is.
Dochter
Assurantiekantoor Meeùs maakt deel uit van de Kamerbeek Meeùs Groep. Deze groep is 100% eigendom van verzekeraar Aegon. De vraag die in het beroep niet aan de orde is geweest, is of Meeùs, als zijnde de dochter van verzekeraar Aegon, de producten als eigen producten zou mogen zien.

Reageer op dit artikel