nieuws

BKR: aandeel doorlopend krediet neemt met 8% toe

Archief

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) heeft vorig jaar het aantal doorlopende kredieten fors zien toenemen. Van alle centraal geregistreerde consumptieve kredieten was vorig jaar 44% een doorlopend krediet. In 1999 was dit nog 36%.

Het doorlopend krediet is nog steeds de populairste kredietvorm en laat de andere ver achter zich. De creditcards staan met een aandeel van 16% op de tweede plaats, op de voet gevolgd door de winkelpassen met 14%. Daarna volgen huurkoop en afbetaling met 9% en de persoonlijke lening met 8%. Ter vergelijking: in 1996 was 15% van de lopende kredieten nog een persoonlijke lening.
Het totaal aantal lopende kredietcontracten kwam vorig jaar uit op 7,7 (5,8) mln. Het aantal mensen dat geregistreerd staat, nam toe van 5,5 mln naar 6,5 mln. Deze stijging komt, doordat ook rekening-courantkredieten nu in de centrale databank in Tiel zijn opgenomen.
Verminderde renteaftrek
De kredietverleners raadpleegden de centrale registratie vorig jaar ruim 13,5 mln keer, vrijwel gelijk aan de 13,4 mln het jaar daarvoor. “Deze afvlakking heeft wellicht te maken met macro-economische ontwikkelingen”, verklaart het BKR. “Een belangrijk gegeven was bijvoorbeeld het verminderde aantal hypotheekverstrekkingen in het afgelopen jaar. Daarnaast kan de afgevlakte groei ook te maken hebben met verminderde mogelijkheden tot renteaftrek voor consumptief krediet in het nieuwe belastingstelsel.” Het gemiddeld tarief voor krediettoetsingen bleef met f 0,99 gelijk aan dat van 1999. Voor dit jaar is de prijs voor het geautomatiseerd toetsen vastgesteld op f 1,02. Het aantal verzoeken van consumenten om eigen kredietgegevens in te zien nam van 40.106 in 1999 toe tot 42.940.
Telefoonaanbieders
Het aantal BKR-deelnemers, de kredietverleners die inzage hebben in de databank, stond eind vorig jaar op 236. Er traden acht nieuwe organisaties toe. Dit jaar opent BKR zijn deuren voor een groep nieuwe toetreders: de aanbieders van mobiele telefonie. Het is voor het eerst dat niet-kredietverleners inzage krijgen in de centrale kredietregistratie. “Aanleiding voor deze stap vormden geluiden vanuit het bestaande deelnemersveld dat hoge telefoonrekeningen leiden tot ongewenste schuldsituaties bij consumenten. (…) Hierbij speelde tevens de overweging dat in de nabije toekomst een verdergaande integratie wordt voorzien tussen financiële dienstverlening en mobiele telefonie.”
Verder bereidt BKR een nieuwe dienstverlening voor die waarschijnlijk eind dit jaar wordt ingevoerd. De deelnemers kunnen zich dan abonneren op Monitoring. Dit houdt in dat ze geïnformeerd worden over bijzonderheden die zich voordoen bij geregistreerden met wie ze een klantrelatie hebben. Ook onderzoekt het BKR de mogelijkheid om de deelnemers meer gegevens over hypotheekcontracten beschikbaar te stellen, wellicht uit het Kadaster.
De netto-omzet van het BKR beliep vorig jaar f 17,3 (17,2) mln. Na aftrek van f 1,6 (1,6) mln aan registratievergoedingen resteerde een omzet van f 15,7 (15,6) mln. De nettowinst kwam uit op f 1 (0,6) mln. Het aantal medewerkers (omgerekend naar volledige arbeidsplaatsen) steeg naar 83 (81). {kadertje]
VIS
Het aantal toetsingen van het Verificatie Informatie Systeem (VIS), waarmee de geldigheid van aangeboden identificatiebewijzen gecheckt kan worden, steeg met 20% tot 2,2 (1,9) mln. Het VIS-systeem wordt met name geraadpleegd door geldgevers, maar sinds drie jaar ook door het overige bedrijfsleven en de overheid. In het jaarverslag uit het BKR nog zijn bezorgdheid over het Basisregister Reisdocumenten waar de overheid aan werkt. Hierin komen vooralsnog uitsluitend gegevens over Nederlandse paspoorten en Europese identiteitskaarten. VIS bevat daarentegen nummers van gestolen, vermiste of anderszins ongeldige documenten uit 182 landen.

Reageer op dit artikel