nieuws

BKR: aandeel doorlopend krediet nadert grens van 50%

Archief

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) heeft vorig jaar het aantal doorlopende kredieten weer zien toenemen. Van alle centraal geregistreerde consumptieve kredieten was vorig jaar 48% een doorlopend krediet; 4% meer dan het jaar daarvoor.

De opmars van het doorlopend krediet lijkt niet te stuiten. In 1999 was nog maar 36% van alle kredieten een doorlopend krediet en vorig jaar was dit bijna 50%. De populariteit van het doorlopend krediet gaat in 2001 ten koste van bijna alle kredietvormen, met uitzondering van huurkoop en afbetaling (9%), verzendhuiskrediet (5%) en overige kredietvormen (4%), die alle hun aandeel gelijk wisten te houden aan dat van het jaar daarvoor. De creditcards moesten 1% inleveren en staan met een aandeel van 15% op de tweede plaats, op de voet gevolgd door de winkelpassen met 13% (14%). De persoonlijke lening werd ook vorig jaar weer minder populair en zakte naar 6% (8%).
Het totaal aantal lopende kredietcontracten kwam vorig jaar uit op 8,6 (7,7) mln. Het aantal mensen dat geregistreerd staat, nam toe van 6,5 mln naar 7,1 mln.
De kredietverleners raadpleegden de centrale registratie vorig jaar ruim 13,8 mln keer, iets meer dan de 13,5 mln het jaar daarvoor. Het totaal aantal raadplegingen is over de afgelopen vijf jaar toegenomen met ruim 67%, meldt het BKR.
Het gemiddeld tarief voor krediettoetsingen bedroeg vorig jaar e 0,43, tegen e 0,45 het jaar daarvoor. Voor dit jaar is de prijs voor het geautomatiseerd toetsen vastgesteld op e 0,45 per toets.
Nieuwe aanbieders
Het aantal BKR-deelnemers, de kredietverleners die inzage hebben in de databank, stond eind vorig jaar op 233. In 2001 zou het BKR zijn deuren openen voor een groep nieuwe toetreders: de aanbieders van mobiele telefonie. De reden om voor het eerst niet-kredietverleners toe te laten, is het feit dat hoge telefoonrekeningen veelal leiden tot ongewenste schuldsituaties.
Het BKR meldt inmiddels alle voorbereidingen getroffen te hebben om de nieuwe deelnemersgroep aan te sluiten op het centrale kredietinformatiesysteem. De telefonie-aanbieders blijken echter meer tijd nodig te hebben om de zaken van hun kant te regelen. “Om deze reden is geen van de aanbieders het afgelopen jaar aangesloten. De eerste gaan hier in 2002 concreet toe over.”
Daarnaast zou het BKR het register graag willen uitbreiden met gegevens uit andere bestanden. “Van diverse kanten is er met ons gesproken over mogelijkheden om meer gegevens in ons bestand op te nemen om zo het risico van overkreditering verder te verminderen en een bijdrage te leveren aan het voorkomen van problematische schulden. […] Naar onze mening moet hierover eerst juridische en maatschappelijke overeenstemming zijn, voordat wij kunnen bekijken op welke wijze deze informatie het beste ter beschikking kan worden gesteld. In dat opzicht vinden wij het overigens merkwaardig dat wij nog steeds niet de beschikking hebben over de gegevens uit de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Hierdoor is het voor onze deelnemers niet mogelijk deze informatie tegelijkertijd met de kredietinformatie op te vragen.”
Verder heeft het BKR het opzetten van een Europees netwerk van informatiebureaus hoog op zijn verlanglijstje staan. “Naar verwachting zal de grensoverschrijdende kredietverlening de komende jaren toenemen”, stelt het BKR. Er wordt daarom hard gewerkt aan het zogeheten Key Factor System dat straks gegevens moet uitwisselen tussen verschillende Europese kredietinformatiebureaus.
De netto-omzet van het BKR, na aftrek van de registratievergoedingen aan de deelnemers en de vergoeding aan onder meer de Rijksdienst Wegverkeer (RDW), beliep vorig jaar e 8,5 (7,8) mln. De nettowinst kwam uit op e 0,34 (0,45) mln. Het aantal medewerkers omgerekend naar volledige arbeidsplaatsen bedroeg 82,6, net als het jaar daarvoor. (kader)
VIS
Het aantal toetsingen van het Verificatie Informatie Systeem (VIS), waarmee de geldigheid van aangeboden identificatiebewijzen gecheckt kan worden, steeg met 25% tot 2,8 (2,2) mln. Een verklaring voor deze toename is volgens het BKR dat bestaande afnemers steeds intensiever gebruik maken van het systeem. Het VIS-systeem wordt met name geraadpleegd door geldgevers, maar sinds vier jaar ook door het overige bedrijfsleven en de overheid. Op ruim achtduizend plaatsen in Nederland heeft men via de computer toegang tot het systeem en kan binnen enkele seconden nagegaan worden of een bepaald document als ongeldig te boek staat. In totaal staan er 5,8 mln documenten uit 180 landen in het systeem. Daarnaast biedt VIS toegang tot het Centraal Rijbewijzen en Bromfietsencertificatenregister met circa 11 mln rijbewijsnummers.

Reageer op dit artikel