nieuws

Beroepscommissie buigt zich weer over premie en acceptatie

Archief

Bij de Beroepscommissie WTZ werden vorig jaar 150 klachten ingediend. Dat waren er 48 meer dan in 1999. De toename werd mede veroorzaakt doordat de commissie weer klachten behandelt over premie en acceptatie.

Dat het aantal klachten steeg, is op zich niet opmerkelijk. Tot 1995 daalde het aantal klachten jaarlijks doordat verzekeraars inmiddels wisten hoe te handelen. Daarna steeg het aantal klachten van 77 in 1995 naar 136 in 1998. Vorig jaar daalde het aantal klachten doordat op grond van de gewijzigde WTZ, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998, de Beroepscommissie niet langer bevoegd werd geacht een bindend advies uit te brengen over premie- en acceptatiegeschillen. Deze geschillen zouden moeten worden beslecht via een beroepsprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht. In de loop van 2000 bleek echter dat de betreffende Memorie van Toelichting niet juist was geïnterpreteerd, en dat ook onder de nieuwe wet de Beroepscommissie de aangewezen instantie is voor genoemde klachten. Hierdoor steeg het aantal klachten over acceptatie van 10 naar 27 en over premies van 7 naar 15, dus in het totaal van 17 naar 42.
Van de overige ontvangen klachten gingen er 101 (77) over vergoedingen , 4 (1) om de handelwijze van de verzekeraar, en 3 (2) over overige kwesties. In tegenstelling tot in 1999 waren er geen klachten over beëindiging van de polis (2) en eigen risico (3).
Afhandeling
De meerderheid van de klachten werd afgehandeld binnen het ‘voorportaal’, dat wil zeggen door het secretariaat dat een bemiddelende rol speelt. Het ging hierbij om 40 (52) klachten, waarvan er 41 (32) gunstig en 18 (20) ongunstig voor de klagers uitpakten.
De commissie bleek in 26 (14 klachten niet bevoegd tot een uitspraak en 3 (2) klachten werden niet behandeld, omdat het conflict onduidelijk was. Voorts bleven er 43 (27) klachten over voor het volgende jaar.
Het college deed in 19 (7) van de binnengekomen klachten een bindende uitspraak. Hiervan waren er 8 (3) gegrond en 11 (4 ) ongegrond. Tezamen met klachten uit vorige jaren deed het college 38 uitspraken. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel