nieuws

AXA blijft positief ondanks verlies

Archief

AXA Nederland heeft vorig jaar bij een vrijwel gelijkblijvend premie-inkomen een verlies geleden van e 37,1 mln. Belangrijke oorzaken daarvoor zijn de kosten van de vorig jaar in gang gezette reorganisatie en de slechte marktomstandigheden. Desondanks blijft AXA positief: “De drastische rationalisatie ligt op koers en de kosten zijn met 20% afgenomen”.

Met de herstructurering van de organisatie is AXA de markt een stap voor, aldus directievoorzitter Jan van den Berg. “De meeste verzekeraars hebben pas onlangs maatregelen en herstructureringen aangekondigd. AXA heeft in 2001 al onderkend dat er iets moest gebeuren en wij hebben al in 2002 belangrijke stappen gezet.” Dat resulteerde in een kostenbesparing van 20%, onder meer door het terugbrengen van het aantal medewerkers van 939 tot 797. De bedrijfskosten daalden in het schadebedrijf, vooral door lagere beheers- en personeelskosten, tot e 120,6 (135,8) mln en in het levenbedrijf tot e 103,1 (113,3) mln.
De centralisatie van de staffuncties werd in het voorjaar voltooid, waarna is begonnen met het herstructureringsprogramma New Flame. Dat had onder meer de organisatorische fusie tussen het leven- en het zorgbedrijf tot gevolg.
Cijfers
De herstructurering bracht echter wel eenmalige kosten met zich mee, die samen met de slechte beleggingsresultaten voor een fors verlies zorgden van e 37,1 mln, tegen een winst van e 57,8 mln in 2001. Door een grote afwaardering op de aandelenportefeuille kwam het brutoresultaat Leven uit op e -25,0 (+144,4) mln. De herwaarderingsreserve slonk verder tot e 1,5 (80,1) mln, waardoor het eigen vermogen met 21,8% is afgenomen: e 414,4 (530,1) mln. De totale premieomzet bedroeg e 1.182 (1.188) mln.
Leven
De levenproductie bleef achter bij de verwachtingen, met uitzondering van het LeefVrij-product voor expirerende lijfrentepolissen. De premieomzet daalde met bijna 6% tot e 600 mln, vooral door een terugval in het aantal individuele premiebetalende polissen. De bruto-uitkeringen liepen daarentegen op tot e 929,6 (663,5) mln. Onder de streep resteert daardoor een mager technisch resultaat van e 11,1 (132,8) mln.
Door de toegenomen belangstelling voor spaarhypotheken is het Verzekerd Hypotheekfonds uitgebreid met garantiedepots en hypotheekbeschermingsfaciliteiten. “En in de loop van 2003 zal AXA Leven met gepaste antwoorden komen op de toenemende vraag naar gegarandeerde spaarconstructies”, aldus de directie.
Schade
Het schadebedrijf (inclusief Zorg) boekte e 581,3 (550,6) mln brutopremie. Die stijging is vooral te danken aan de premieomzet in het zorgbedrijf, die e 36,7 mln pluste. Het technisch resultaat verbeterde tot e -32,8 (-80,3) mln. De herbeoordeling van letselschades, die in 2001 zwaar op het technisch resultaat drukte, is vorig jaar afgerond en heeft geresulteerd in een verbetering van het schadebehandelingsproces. Vanwege de letselschadedossiers is aan het schadebedrijf een achtergestelde lening verstrekt van e 15 mln.
Het resultaat Motorrijtuigen verbeterde door het doorvoeren van premieverhogingen (5% tot 10%); door uitloopverliezen en grote schades in het vierde kwartaal bleef het resultaat negatief. Ook in Brand zorgden grote schades samen met de oktoberstorm voor een negatief resultaat. De transportbranche laat als enige een positief technisch resultaat zien, volgens AXA door het tijdig nemen van saneringsmaatregelen.
De zorgportefeuille leverde AXA door de met e 33,3 mln toegenomen schadelast een technisch verlies op van e 5,4 (0,7) mln. De directie wijst hier naar de steeds stijgende kosten van medische consumptie. “Het is ontmoedigend te moeten constateren dat door de zware, niet aflatende concurrentie zelfs een gering positief resultaat moeilijk te behalen is.” Positief punt is dat in het zorgbedrijf alle achterstanden zijn weggewerkt. AXA Verzekeringen 2002 2001 (bedragen in e mln) omzet 1.534 1.710 w.v. brutopremie 1.182 1.188 nettowinst -37,1 57,8 premie leven 600,3 637,7 premie individueel 554,9 583,6 w.v. koopsommen 183,8 175,3 w.v. periodiek 371,0 408,3 premie collectief 45,4 54,1 w.v. koopsommen 12,4 18,7 w.v. periodiek 33,1 35,5 technisch resultaat 11,1 132,8 premie schade 581,3 550,6 w.v. Zorg 339,3 302,6 motor WA 64,5 67,5 motor casco 61,2 60,8 transport 14,1 18,7 brand 69,5 69,2 aansprakelijkheid 18,8 18,2 overige 14,0 13,6 technisch resultaat -32,8 -80,3 w.v. zorg -5,4 -0,7 motor WA -11,6 -39,5 motor casco -4,5 -7,2 transport 0,6 -1,4 brand -8,9 -18,2 aansprakelijkheid -4,5 -11,0 overige 1,5 -2,3 medewerkers 797 939

Reageer op dit artikel