nieuws

Automatiseringsproject vertraagt claimsafhandeling Waarborgfonds

Archief

Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft vorig jaar 56.400 claims geregistreerd, honderd minder dan in 2000. Door een automatiseringsproject, gericht op het papierloos afhandelen van dossiers, is echter een achterstand ontstaan. Zonder dat project zouden ca. 59.000 claims zijn ingeschreven. In totaal keerde het Waarborgfonds vorig jaar voor e 51,1 (51,9) mln aan schade uit.

Directeur Frits Blees noemt de overgang naar een geautomatiseerd schadebehandelingspakket “een stapje terugdoen om verder te kunnen springen”. Begin december is het eerste deel van het pakket in gebruik genomen. Dit jaar volgt de tweede fase, waarin met gedigitaliseerde dossiers gewerkt gaat worden. Na voltooiing van de omschakeling moeten de meeste dossiers vrijwel papierloos worden verwerkt. De ontwikkelkosten van het nieuwe pakket bedragen ca. e 8 mln.
Door de automatiseringsslag werden ‘slechts’ 56.400 (56.500) claims ingevoerd, terwijl het aantal verzekerde motorvoertuigen vorig jaar met 4,2% aangroeide. Rekening houdend met het aantal ontvangen, maar nog niet ingevoerde claims komt het totaal aantal ontvangen claims uit op 58.900. De werkvoorraad bedroeg op 31 december 10.978 (7.743), vanwege de toegenomen doorlooptijd. Die lag vorig jaar voor alle claims tezamen op 33 werkdagen. Voorheen werden doorlooptijden in kalenderdagen gemeten; in 2000 bedroeg het totale gemiddelde 38 kalenderdagen.
De hogere werkvoorraad veroorzaakte deels (voor ca. e 4 mln) een hogere voorziening schade. Deze steeg van e 101,6 mln naar e 121,1 mln, waarbij de rest van de stijging toe te wijzen is aan het hogere gemiddelde schadebedrag per dossier.
Toevalstreffer
Het grootste aantal behandelde claims heeft traditiegetrouw betrekking op parkeerschades. Het aantal claims was in 2001 met 33.800 vrijwel gelijk aan dat in 2000. In totaal werd in deze categorie e 22,9 (21,2) mln uitgekeerd. Het gemiddelde bedrag per schade steeg tot e 852 (790). Verder nam het uitgekeerde bedrag toe doordat het percentage toegewezen claims steeg tot 71%(67%).
Schade aan wegmeubilair levert al enige jaren de grootste bijdrage aan de stijging van het aantal claims. Vorig jaar werden 13.500 (12.900) claims ontvangen. Het uitgekeerde bedrag daalde echter tot e 9,7 (9,8) mln vanwege de achterstand in het aantal afgehandelde dossiers.
Het aantal ingevoerde personenschadedossiers daalde tot 1.690 (1.860). Het Waarborgfonds heeft geen verklaring voor deze opvallende daling en noemt de terugloop een “toevalstreffer”. Het uitgekeerde schadebedrag is gedaald tot e 9,0 (11,6) mln als gevolg van de achterstanden. De doorlooptijd van letselschadeclaims is licht gedaald naar 274 (282) werkdagen. Een van de oorzaken hiervoor is het vorig jaar gestarte beleid om eenvoudige letselschades zo veel mogelijk telefonisch af te handelen.
Ook het aantal geregistreerde claims met betrekking tot schade tussen partijen die beide aan het verkeer deelnemen (‘rijdend verkeer’) is gedaald: van 7.860 naar 7.410. Het uitgekeerde bedrag vertoonde daarentegen een stijging van e 9,3 mln naar e 9,5 mln.
Doorrijders
In totaal werden 44.929 (45.941) claims toegekend. Daarvan had 94% (42.117 tegenover 43.171 in 2000) betrekking op onbekend gebleven motorrijtuigen (‘doorrijders’), die gemeten naar veroorzaker de grootste categorie vormen. Doorrijders veroorzaakten vorig jaar in totaal 52.700 (52.500) claims, terwijl ten onrechte niet-verzekerde veroorzakers 2.980 (2.734) claims op hun geweten hadden. In totaal werd een bedrag van e 1,7 mln verhaald. In 2000 was dat bedrag nog e 1,5 mln.
De van verzekeraars en staat ontvangen bijdragen bedroegen vorig jaar e 63,2 (55,6) mln, verdeeld over e 62,0 (54,7) mln voor 7,8 (7,6) mln gekentekende voertuigen en e 1,2 (1,0) mln voor 1,1 (1,1) mln niet-gekentekende voertuigen. Het saldo van baten en lasten verbeterde, maar bleef negatief: e -11,3 (-14,0) mln.
Klanttevredenheid
Het Waarborgfonds heeft, net als in 1998, een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat zowel particuliere (rapportcijfer 7,0) als zakelijke (7,3) klanten het Waarborgfonds een voldoende geven, wat overeenkomt met de resultaten van vier jaar geleden. Klanten zijn het minst tevreden over de mate waarin het Waarborgfonds hen op de hoogte houdt van de voortgang. Verder vinden particulieren de uitslag van de claimafhandeling beter kan en dat er meer persoonlijke aandacht moet worden getoond. Schadelast Waarborgfonds schade- schade- parkeer- weg- rijdende personen- claims last schade meub. Schade schade 1997 50.442 41,9 18,2 6,4 8,6 8,6 1998 49.694 42,1 17,2 7,1 7,4 10,5 1999 54.669 47,1 20,2 7,9 8,0 10,9 2000 56.500 51,9 21,2 9,8 9,3 11,6 2001 56.400 51,1 22,9 9,7 9,5 9,0 (schadelast x e mln)
Parkeerschades leverden als vanouds het grootste aantal claims op.

Reageer op dit artikel