nieuws

Assurantie Consult veroordeeld tot betaling vier ton aan Reaal

Archief

Het inmiddels vergunningsloze bemiddelingsbedrijf Assurantie Consult uit IJsselstein moet een bedrag van ruim vier ton, te vermeerderen met wettelijke rente, betalen aan Reaal Overlijdenszorgverzekering. Dit blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank Utrecht.

Assurantie Consult bemiddelde sinds het voorjaar van 1996 in uitvaartverzekeringen voor PC 171, een rechtsvoorganger van Reaal Overlijdenszorg. De premies werden door PC 171 zelf geïncasseerd. Sinds 2001 deden zich tussen beide partijen problemen voor, die hun oorsprong vonden in royementen door Reaal van polissen waarbij sprake was van premiebetalingsachterstanden.
Dat Assurantie Consult in een aantal gevallen zelf premies ging incasseren, paste in het kader van pogingen om de betrokken verzekerden alsnog te behouden. Met de bedoeling de continue premiebetaling weer op gang te brengen, mocht Assurantie Consult tijdelijk het incasso zelf ter hand nemen. Dit leidde er overigens wel toe, dat in sommige gevallen verzekerden per betalingsperiode twee keer met een verzoek om premieoverboeking werden geconfronteerd.
Royementen
Doordat gaandeweg de omvang van de productie van nieuwe verzekeringen lager werd dan de omvang van de royementen, begon er een steeds groter financieel probleem voor Assurantie Consult te ontstaan. De terug te betalen provisies wegens royementen bedroegen soms meer dan de provisie voor nieuwe posten.
Begin 2003 begon het probleem steeds grotere vormen aan te nemen. In januari stonden er tegenover 200 nieuwe invoeren niet minder dan 230 royementen. De schuld van Assurantie Consult in de rekening-courant was opgelopen tot bijna e 70.000.
In juli 2003 was de schuld al opgelopen tot e 137.000 en in september vorig jaar had Reaal er geen geloof meer in dat het nog goed zou komen met het bemiddelingsbedrijf. Op 4 september 2003 werd via een incassogemachtigde betaling van een bedrag van ruim e 244.000 geëist. Op 15 september werd beslag gelegd op banktegoeden. In het verloop van de gerechtelijke procedure is het bedrag opgelopen tot boven de vier ton.
Beslechten
Na een tussenvonnis van 3 december 2003, waarin een zogeheten comparitie van partijen was gelast, hebben partijen vergeefs getracht door middel van mediation het geschil te beslechten. Nadat Assurantie Consult op 7 april van dit jaar had verklaard niet op de comparitie te kunnen reageren, heeft Reaal vonnis gevraagd.
Contractueel was vastgelegd dat de samenwerkingsovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, eindigt indien Assurantie Consult een aan de verzekeraar toekomend saldo niet voldoet binnen dertig dagen na schriftelijke sommatie. Het bedrijf bleef overigens van Reaal eisen dat de nieuwe productie zou worden geaccepteerd. In feite was deze eis sinds medio maart dit jaar van louter juridisch-principiële aard geworden, want toen werd de SER-inschrijving van Assurantie Consult doorgehaald.

Reageer op dit artikel