nieuws

ASR-labels zijn voor nieuwe topman Van Ek niet heilig

Archief

ASR-labels zijn voor nieuwe topman Van Ek niet heilig

Voor Jacques van Ek, sinds 1 januari bestuursvoorzitter van Fortis ASR, zijn de labels van de verzekeringsgroep niet heilig. “We hebben nu acht merken, maar dat wil niet zeggen dat we die over een paar jaar nog hebben. We moeten kijken naar de toegevoegde waarde van elk verkooplabel.”
De topman van Fortis ASR maakt onderscheid tussen generalisten en specialisten binnen het concern. “De Amersfoortse en de Europeesche zijn de specialisten.” Laatstgenoemde maatschappij zou zich volgens Van Ek “puur moeten focussen op reizen” en De Amersfoortse moet zich meer richten op inkomensverzekeringen. “Elk verkooplabel moet een toegevoegde waarde in de markt hebben. Van de omzet komt 85% van de drie grote labels. Voor snelle synergievoordelen moeten we vooral daar kijken.” Bij de generalisten wil Van Ek snel de stap naar één gezamenlijke backoffice maken, dat vanuit meerdere vestigingen benaderd kan worden.
Tegelijk met één gezamenlijke backoffice moet er volgens hem ook één productstructuur komen. “We hebben te weinig gedaan op het gebied van productharmonisatie. Niet alle producten hoeven identiek te zijn, maar er moet wel één productstructuur komen. Het komt tenslotte allemaal bij één backoffice terecht.”
Autonomie
Het parool van Fortis ASR is winstgevende groei. “Winst gaat boven omzet. Dat zijn de kernelementen. In het kader van de gewijzigde structuur kijken we ook naar de besturing die daarbij past. De werkmaatschappijen zijn betrekkelijk autonoom en een label is niet per se hetzelfde als een werkmaatschappij, ook al is dat juridisch misschien nu wel zo. We gaan kijken of we daarmee door moeten gaan,” aldus Van Ek. Er liggen nog geen plannen om werkmaatschappijen op te heffen. Wel stuurt de topman nadrukkelijk aan op meer centralisatie van werkmaatschappijen.
“Alle staven zijn gecentraliseerd. Er is één afdeling beleggingen, die verhuisd is naar Utrecht. Er is ook nog maar één beleggingspoot. De arbeidsvoorwaarden zijn geharmoniseerd en op ICT-gebied zijn we van vier naar twee rekencentra teruggegaan. We komen nu toe aan de achterdeur. Door het streven naar één backoffice en één productstructuur, zal de autonomie van de labelleiding worden teruggedrongen.”
Ook aan het fenomeen van de diverse bloedgroepen wil Van Ek snel een einde maken. “Het groepsbelang wordt veel zwaarder. We zetten een meer functionele lijn neer. De visie van de raad van bestuur is dominanter dan die van de werkmaatschappijen. De juridische structuur volgt de functionele structuur. Soms was er divergentie, maar we moeten naar convergentie. Het ene label mag niet ten koste gaan van andere labels. Dan zijn we niet goed bezig.” Om het probleem van de bloedgroepen binnen Fortis ASR op te heffen, zullen leidinggevende functionarissen van label wisselen. “Het kan niet zo zijn dat het ene label de leiding heeft over het andere label. Deze voorzitter wil daar vanaf.”
Segmentatie
“Als je het hebt over tussenpersonen, valt al snel de term sanering. Dat is veel te ongenuanceerd”, vindt Van Ek. Hij meent dat de intermediaire markt in volume zal groeien, maar dat het aantal tussenpersonen gaat teruglopen. Ook hij constateert hij een grotere dynamiek binnen het intermediaire kanaal dan die tussen de distributiekanalen onderling. “We moeten goed kijken hoe we binnen dat intermediaire kanaal opereren. Ik heb moeite met de term segmentatie. Het is niet zo dat wij zaken doen met X en vervolgens afscheid nemen van Y, maar wij kunnen niet iedereen op dezelfde manier bedienen. Ik spreek liever van gedifferentieerde dienstverlening.”
Ketenintegratie
Ketenintegratie is volgens Van Ek noodzaak. “Wij zullen daarin fors investeren. Wij zijn één van de initiatiefnemers in Meeting Point. Daarnaast hebben wij eigen extranetten als Amev Cockpit en FalcOnline. In marktverband is het goed om standaards neer te zetten. Vanuit het e-Businessplatform wordt gekeken hoe dat vorm moet krijgen. De plannen die er nu liggen, zijn voorgelegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Daarop is nu het wachten.”
Van Ek sluit niet uit dat tussenpersonen een éénmalige vergoeding zullen krijgen als zij hun zaakjes op het gebied van ketenintegratie goed op orde hebben. “De vraag van provisiedifferentiatie zal zeker op tafel komen, maar wij denken meer aan een eenmalige incentive”.
Jaarcijfers
De brutopremieomzet van Fortis ASR daalde vorig jaar in ons land met 4% tot e 4.959 (5.159) mln. Het nettoresultaat daalde tot e 314 (472) mln. De premiedaling wordt vooral veroorzaakt door de teruggelopen premie uit levensverzekeringen; het brutopremievolume daalde daar met 10% tot e 3.109 (3.457) mln. De daling is mede veroorzaakt door de pensioenoverdracht van Fortis Bank aan ASR in 2001. Zonder het effect van die éénmalige koopsom (e 349 mln) zijn de premie-inkomsten Leven vrijwel gelijk gebleven. Het technisch resultaat uit levensverzekeringen steeg tot e 285 (267) mln.
De brutopremie Schade (inclusief zorgverzekeringen)nam met 9% toe tot e 1.850 (1.702) mln, vooral door een groei van 13% in Ongevallen en Ziekte tot e 893 (789) mln. Het technisch resultaat daalde tot e 63 (69) mln. De branche Motorrijtuigen dook na een opleving in 2001 weer in de rode cijfers: e -7 (+6) mln, “vooral door een toename in het aantal letselschades en het versterken van de reserves”, aldus Van Ek, die voor deze branche premieverhogingen aankondigt. Het resultaat Brand verslechterde tot e 2 (18) mln; de storm van eind oktober zorgde hier voor een extra netto schadepost van e 7,5 mln. Daartegenover staat een verdubbeling van het resultaat in Zorg tot e 68 (35) mln. Vooral de aov-portefeuille droeg bij aan de verbetering. In de categorie Overige varia zorgde met name het grote aantal caravanschades van afgelopen zomer voor een daling van het resultaat naar e 0 (10) mln.
Internationaal
Het internationale verzekeringsbedrijf van Fortis boekte vrijwel hetzelfde brutopremie-inkomen als in 2002: e 21.613 (21.614) mln. Het nettoresultaat (voor gerealiseerde meerwaarden) bleef gelijk op e 1.047 mln. Na verrekening van de waardevermindering van de aandelenportefeuille resteert netto een negatief resultaat van e -616 (+1.209) mln. De nettowinst van het concern kelderde met 80% tot e 532 (2.598) mln.
De forse winstdaling heeft alles te maken met de negatieve ontwikkelingen op de aandelenmarkt vorig jaar. Voor Fortis pakten die extra nadelig uit: de slechte beleggingsresultaten leidden tot een waardevermindering van de aandelenportefeuille van e 1,8 mld. De marktwaarde van de aandelenportefeuille is daarmee vorig jaar onder de aanschafwaarde komen te liggen. “Dit gebeurde mede doordat onze aandelenportefeuille relatief jong is. Bovendien is de aanschafwaarde van de aandelenportefeuille van oud-ASR gebaseerd op de marktwaarde ten tijde van de overname eind 2000, het hoogtepunt van de aandelenbeurzen”, aldus Fortis. Het verschil tussen de marktwaarde en de aanschafwaarde is afgeschreven door boeking op de winst- en verliesrekening. (kader)
Raad van bestuur Fortis
Henjo Hielkema (59) treedt per 27 mei terug als non-executive bestuurder bij Fortis. Hij was, voor zijn toetreding tot de raad van bestuur, van 1995 tot 1998 topman van Fortis Nederland. Naast Hielkema nemen ook Christine Morin-Postel (persoonlijke redenen) en Martin Schröder (bereiken leeftijdsgrens) afscheid van de raad van bestuur, die nu twaalf leden telt en onder leiding staat van Jaap Glasz en Maurice Lippens. Fortis ASR 2002 2001 (in e mln) omzet 7.480 7.207 w.v. brutopremie 4.959 5.159 technisch resultaat 383 386 nettoresultaat 314 472 Leven brutopremie 3.109 3.457 w.v. periodiek 1.811 1.730 koopsommen 1.298 1.727 technisch resultaat 285 267 Schade brutopremie 1.850 1.702 w.v. aov en zorg 786 715 motorrijtuigen 441 416 brand 292 278 overige varia 331 293 technisch resultaat 63 69 w.v. aov en zorg 68 35 motorrijtuigen -7 6 brand 2 18 overige varia 0 10 hypotheekproductie 8.240 7.074 medewerkers (in fte) 5.187 5.269
Jacques van Ek: “Het ene label mag niet ten koste gaan van andere labels”.

Reageer op dit artikel