nieuws

ASR en vakbonden sluiten ‘kop-cao’

Archief

De vakbonden en ASR (Amev, Stad Rotterdam, De Amersfoortse en Europeesche) hebben een cao-akkoord gesloten. Het betreft een ‘kop-cao’, hetgeen inhoudt dat de bedrijfstak-cao onverkort van toepassing blijft, maar daarboven een aanvullende concern-cao is afgesproken.

Unie-bestuurder Gerwin van der Lei is enthousiast over deze vorm. “Deze structuur is uniek en zal zeker gekopieerd worden. De kern van deze structuur is dat basisvoorwaarden, zoals loonsverhoging, op brancheniveau worden afgesproken. In de ‘kop-cao’ krijgt ASR de gelegenheid zijn eigen stempel op de arbeidsvoorwaarden te drukken. In deze ‘kop-cao’ zijn aanvullende afspraken gemaakt over de winstdelingsregeling, functie-indeling en keuzemogelijkheden in arbeidsvooraarden (cao à la carte).”
De bedrijfstak-cao voor het verzekeringsbedrijf regelt de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de verzekeringsbranche. Van der Lei constateert dat verzekeringsbedrijven hun identiteit tot uiting willen brengen. “De kop-cao ius een goed alternatief voor de steeds vaker gesloten ondernemings-cao’s. Nadeel van een ondernemings-cao is dat de waarde van de branche-cao afneemt. Bij een kop-cao is dat niet het geval.”
Schade
Over de inhoud van het akkoord is Van der Lei duidelijk. “We hebben de schade beperkt kunnen houden.” Een van de belangrijkste knelpunten in het overleg was de winstdelingsregeling (zie AM nr. 21, jrg. 2001, pag. 3).
Amev kent momenteel een winstdelingsregeling waarbij de uitkering is uitgedrukt in een percentage van de winst. De laatste jaren lag dat op het maximumniveau van 13%. In de nieuwe regeling is een winstdeling afgesproken die afhankelijk is van de winstgroei. Voor Amev-medewerkers is een geleidelijke afbouw vastgesteld. Voor komend jaar is dat 11%, en vervolgens aflopend naar 8% in 2004 bij een winstgroei van 10% tot 15%. “De klap komt zo niet in één keer”, aldus Van der Lei.
Ten aanzien van de beloningsstructuur vindt een harmonisatieslag plaats. De oude ASR-regeling wordt gelijkgetrokken met de Amev-regeling. Er wordt een nieuwe waarderingssystematiek (Hay) ingevoerd. Hierover is Van der Lei tevreden. Het nieuwe systeem bevat behoorlijk wat plusjes ten opzichte van de oude ASR-regeling. De functiewaardering wordt gebaseerd op de zwaarte van de functie.
In het akkoord zijn verder afspraken gemaakt over een arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem. De branche-cao kent ook een keuzesysteem. In het kader van arbeidsduur zijn er afspraken gemaakt over de arbeidstijd van 4×9 uur. De werknemer kan hieraan geen rechten ontlenen, maar de werkgever kan zo’n verzoek alleen afwijzen om zwaarwegende bedrijfseconomische redenen.
Al met al is Van der Lei blij met de gemaakte afspraken. “Over de inhoud van de afspraken zijn we gezien de eerdere standpunten uiteindelijk dik tevreden.” Hij verwacht wel dat er op 18 januari nog een pittige ledenvergadering zal volgen. “De huidige Amev-medewerker zal niet helemaal gelukkig zijn met de uitkomsten en een nieuwe Amev-medewerker komt tegen slechtere voorwaarden binnen.”
Evenwichtig
Volgens ASR-bestuurder Jacques van Ek is er sprake van een “evenwichtig resultaat”. “We hebben enerzijds gestreefd naar harmonisatie en anderzijds naar een concurrerend pakket op de arbeidsmarkt.”
Van Ek neemt het woord kop-cao niet in de mond. “De vakbonden hebben het inderdaad over een kop-cao, maar dat doen wij niet. Wat wij nu hebben afgesproken is een nadere detaillering van de branche-cao. Daarboven zijn een aantal afspraken gemaakt over de winstdelingsregeling, het keuzesysteem waarbij ook 4×9 uur werken mogelijk wordt en het belonings- en functiegebouw. Verder zijn er een aantal overgangsregelingen afgesproken.”
Van Ek bestrijdt dat de Amev-medewerkers erop achteruit zijn gegaan. “In de nieuwe cao zijn er meer mogelijkheden op secundair gebied geschapen. Dat de Amev-medewerkers erop achteruit gaan, zou gelden voor de winstdelingsregeling, maar vergeten wordt dat er al een afspraak was dat de regeling zou worden herzien als de winstgroei drie jaar op het maximum zat, en dat was nu het geval. We gaan bij de nieuwe winstdelingsregeling uit van de operationele winst van 12% per jaar. In de oude situatie was het de winst plus de gerealiseerde beleggingsresultaten. Dat hebben we eruitgehaald. En ik denk, dat dit na 11 september, alleen maar gunstig is voor de winstdelingsregeling. De winst zou anders in beide ‘huizen’ naar beneden gegaan zijn. Ik verwacht niet, dat we snel op het beursniveau van vóór 2000 zullen terugkomen.”
Van Ek stelt dat de Amev-medewerkers qua secundaire voorwaarden er zelfs op vooruit gaan. “Deze medewerkers hebben nu ook recht op de premiespaarregeling van ASR.”

Reageer op dit artikel