nieuws

Anker heeft goed jaar achter de rug

Archief

De onderlinge rechtsbijstandverzekeraar Anker is vorige maand omgezet in een NV. De rechtbijstandverzekeraar boerde vorig jaar goed. Bij de redersverzekeraar nam het resultaat iets af.

“Wij willen met de rechtsbijstandverzekeraar groeien en dat vergt investeringen waarover een onderlinge niet beschikt”, zegt Anker-directeur Bert Posthumus over de omzetting van een onderlinge naar een NV. “De wijziging heeft dus te maken met het aantrekken van investeringskapitaal.”
Anker Rechtsbijstand groeide vorig jaar en dit was voor een deel te danken aan de introductie van de Eigen Jurist Polis voor Verkeersdeelnemers. In oktober werd ook een nichepolis gelanceerd: een rechtsbijstandpolis voor Paardenvrachtauto’s. Van dergelijke auto’s zijn er ongeveer 2.500 in ons land. Van de polis, waarbij Hippo International optreedt als intermediair, zijn er enkele tientallen gesloten.
Bij Anker Rechtsbijstand steeg vorig jaar de verdiende premie van e1,1 mln naar e 1,8. De totale baten, inclusief beleggingsopbrengsten, kwamen uit op e 1,9 (1,2) mln. De kosten kwamen uit op e 1,8 (1,3) mln, waarvan e 0,7 (0,6) mln voor personeels- en beheerskosten en e 21.000 (25.000) voor acquisitie. Het technisch resultaat steeg van e -0,17 mln naar e 1,0 mln en het nettoresultaat steeg van e -0,1 mln naar e 4,4 mln. Anker Rechtsbijstand dekt voornamelijk de rechtsbijstand voor schippers, reders en eigenaren van pleziervaartuigen. Circa 65% (68%) van de polissen heeft betrekking op de binnenvaart en circa 5%(5%) op de pleziervaart. Voor de rest gaat het om gezinsverzekeringen. De verzekeraar werkt als direct-writer en werkt ook met het intermediair.
Nieuwe spilactiviteit
Sinds twee jaar bestaan de verzekeringsactiviteiten van de Anker-groep nog uitsluitend uit het verzekeren van rechtsbijstand en van redersverplichtingen. De ziektekostenverzekering – destijds de spilactiviteit – werd overgedaan aan Menzis en de uitvaartverzekeraar werd overgedaan aan Algemeen Belang. Anker is nu vooral dienstverlener, onder meer assurantiebemiddelaar, financieel en economisch adviseur. “De bemiddelingsactiviteiten gaven in 2002 een omzet van circa e 700.000”, zegt Posthumus. “In 2001 was dat e 350.000.”
Redersverzekeraar
De onderlinge redersverzekeraar Anker Crew Liability dekt de verplichtingen van reders zoals ziektekosten, ziekengeld, en kosten in verband met blijvende invaliditeit en overlijden. De verzekeraar had vorig jaar een verdiende premie van e 1,1 (1,0) mln. De totale baten, inclusief opbrengsten uit beleggingen, kwamen uit op e 1,4 (1,3) mln. De lasten bedroegen e 1,4 (1,1) mln, waarvan e 1,1 (0,7) mln voor schades voor eigen rekening. Het technisch resultaat daalde van e 0,2 mln naar e 0,02 mln. Het resultaat na belastingen daalde van e 0,1 mln naar e 0,05.

Reageer op dit artikel