nieuws

Amendementen halen angels uit EU-richtlijn bemiddeling

Archief

Bij de tweede behandeling door het Europese parlement zijn enkele angels gehaald uit het voorstel voor de Europese richtlijn voor assurantiebemiddeling. Zo hoeven de wensen van de klant en de elementen waarop een advies is gebaseerd niet vooraf schriftelijk te worden vastgelegd en hoeven productieafspraken alleen op speciaal verzoek van de klant te worden opgebiecht.

Voorafgaand aan het sluiten van een verzekeringsovereenkomst moet wél – schriftelijk – worden verteld dat de tussenpersoon zijn aanbeveling voor een verzekeringsproduct doet op basis van het principe van ‘het beste advies’. Tenminste, als de tussenpersoon claimt advies te verstrekken over producten van een groot aantal verzekeraars. ‘Het beste advies’ houdt volgens de EU-richtlijn in: advies op basis van een onpartijdige analyse, beantwoordend aan de (door de klant geuite) behoeften en niet rechtstreeks ingegeven door de omvang van de provisie.
De huidige tekst laat in het midden wat exact wél en wat níet schriftelijk behoeft te worden vastgelegd. Vast staat dat lid 3 van artikel 10 is geschrapt: “voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst dient de assurantietussenpersoon tenminste de verlangens en behoeften van de klant vast te leggen en een toelichting te geven op de elementen waarop zijn advies is gebaseerd”.
De tussenpersoon hoeft over het aantal en de identiteit van de verzekeraars waarmee zaken wordt gedaan alleen informatie te verstrekken als de klant daar “een speciaal verzoek” toe doet. Dit geldt evenzeer voor eventuele productieafspraken. Aan alle informatieverplichtingen uit artikel 10 – waaronder ook aandelenbelangen van verzekeraars vanaf 10% – mag alleen mondeling worden voldaan als de klant daar “uitdrukkelijk” om vraagt (of als onmiddellijke dekking noodzakelijk is).
Eén van de veertien amendementen die vorige week aan de richtlijn zijn toegevoegd, legt nog een algemene plicht op aan direct-writers. “Klanten die een verzekering sluiten zonder tussenkomst van een tussenpersoon, moeten voldoende informatie ontvangen om na te kunnen gaan of het wenselijk is de overeenkomst te sluiten.”
Register
Een nederlaag voor de intermediairorganisaties is de beperking van de reikwijdte van de richtlijn. Een amendement op artikel 1 betekent dat lidstaten de richtlijn niet van toepassing hoeven te verklaren op onder meer loondienstagenten, reisbureaus en aanbieders van producten met een standaard garantieverzekering.
Elke lidstaat moet zorgen voor een publiek toegankelijk – liefst via internet – register van assurantietussenpersonen die voldoen aan de eisen die de richtlijn stelt. Medewerkers van verzekeringsbemiddelaars hoeven niet verplicht in het register te zijn ingeschreven, ook al zijn ze betrokken bij de advisering van klanten.
Een toevoeging aan het voorstel is voorts dat tussenpersonen die vóór september 2000 stonden ingeschreven in het Wabb-register bij de Sociaal Economische Raad (SER), automatisch in het nieuwe register komen. Wel zullen de inschrijvingen om de drie jaar worden getoetst op betrouwbaarheid. Tussenpersonen die een faillissement of vermogensdelict op hun naam hebben staan, worden geweigerd, tenzij er volgens nationaal recht rehabilitatie heeft plaatsgevonden.
Een extra verplichting in het register is de verplichting om daarin alle informatie te vermelden over de financiële en juridische banden met verzekeraars.
Organisaties
De Europese organisatie van tussenpersonen, Bipar, toonde zich kort na de parlementaire behandeling verheugd over de amendementen. “Een kleine stap voor assurantietussenpersonen, maar een grote sprong voor onze klanten”, zo verwees Bipar-lid Nicholas Davenport met gevoel voor overdrijving naar voormalig astronaut Neil Armstrong.
Ondanks de uitsluiting van onder meer loondienstagenten en reisbureaus zegt Bipar het grote aantal tussenpersonen dat onder richtlijn valt “sterk te verwelkomen”. Verder is Bipar content met het compromis over de adviesonderdelen die een tussenpersoon vooraf schriftelijk moet vastleggen. De Nederlandse intermediairorganisatie NVA bleek voor de deadline niet in staat om commentaar te geven. NBVA-voorman Alexander van Voorst Vader beperkte zich tot de – in zijn ogen positieve – conclusie dat “best advice er waarschijnlijk uitgaat”.
Naar verwachting wordt de richtlijn volgende maand definitief aangenomen door het Europese parlement. De oorspronkelijke ingangsdatum lag op 1 januari 2004. Het ziet er nu naar uit dat de lidstaten twee jaar de tijd krijgen om de richtlijn te implementeren. Dat zou betekenen dat de regels pas in de loop van 2004 of zelfs pas per 2005 van kracht worden.

Reageer op dit artikel