nieuws

Akkoord over werkwijze rond verzekeringskeuringen

Archief

Het Verbond van Verzekeraars, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPVW) hebben een Protocol Verzekeringskeuringen ondertekend. Zij geven daarmee, na vier jaar van moeizaam overleg, invulling aan de bij de Wet op de medische keuringen afgesproken zelfregulering.

Het protocol is een eerste van vier stappen in het overeengekomen traject van zelfregulering. Het Protocol Verzekeringskeuringen moet helderheid verschaffen over de rechtsverhoudingen tussen verzekeraar, (aspirant-)verzekerde, geneeskundig adviseur en keurend arts. Er wordt onder meer uitleg gegeven over het doel van de keuring, de voorwaarden waaronder een keuring kan plaatsvinden, de informatieverstrekking aan de verzekerde, de rapportage en de klachtenprocedure.
Het protocol, dat geldt voor levens-, pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, moet ervoor zorgen dat er alleen gegevens worden verzameld die relevant zijn. Het schrijft voor dat een keurend arts de (aspirant-)verzekerde vooraf informeert over de aard en inhoud van het onderzoek, onder meer of een hiv-test daar onderdeel van uitmaakt. De verzekerde mag aangeven of hij informatie wil ontvangen over het resultaat van zo’n test.
Moratorium
De tweede stap in de afgesproken zelfregulering bestaat uit het toegankelijker maken voor de consument van de gezondheidsverklaring en de toelichting daarop. De vragen zijn gerichter en richten zich voortaan alleen op aandoeningen bij familieleden in de eerste en tweede graad. Hierdoor moet het voor de consument duidelijker worden welke informatie precies aan de verzekeraar moet worden gegeven.
Een derde punt betreft de klachtenbehandeling, waarbij is afgesproken dat in eerste instantie de desbetreffende verzekeraar het aanspreekpunt is, eventueel gevolgd door de Ombudsman van het Klachteninstituut Verzekeringen. “Over de beoordeling van de klachten vindt nog nader overleg plaats”, zo verklaren de partijen. Zij zijn ten slotte overeengekomen om het Moratorium Erfelijkheidsonderzoek en de HIV-gedragscode te handhaven. Hiermee worden beperkingen opgelegd aan de bevoegdheid van verzekeraars om informatie te verzamelen over ernstige, onbehandelbare aandoeningen die nog niet manifest zijn (zoals erfelijke aandoeningen en hiv/aids).
Het Verbond van Verzekeraars, de KNMG en het BPVW hebben de intentie uitgesproken om een verdere invulling van de zelfregulering te realiseren. Voor de consument zal een publieksfolder worden gemaakt, die hem informeert over zijn rechten en plichten.
De keuringsarts moet de aspirant-verzekerde voortaan vooraf informeren over de inhoud van het onderzoek.

Reageer op dit artikel