nieuws

Aegon motiveert intermediair voor verzuimverzekering

Archief

“Met het oog op de wijzigingen in de WAO is het voor het intermediair van strategisch belang de positie in verzuimverzekeringen te versterken.” Dit zei directeur Peter Varenkamp op een Aegon-bijeenkomst over verzuim en WAO.

Aegon verwacht dat een van de veranderingen in de WAO zal zijn dat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever wordt verlengd van één naar twee jaar. Het ligt dan, volgens Aegon, voor de hand dat de huidige ziekteverzuimverzekering zal worden omgebouwd tot de nieuwe loonaanvullingsverzekering. “Het intermediair doet er daarom goed aan hierop te anticiperen door zoveel mogelijk verzuimcontracten in de portefeuille te hebben”, was de boodschap van Varenkamp. Hij bracht deze boodschap, samen met de managers Arend Jansen en Jos van Dam, op een ontbijtbijeenkomst in Rotterdam waar het intermediair werd bijgepraat over ziekteverzuim en WAO. Aegon houdt de maand een aantal van deze bijeenkomsten.
Aegon houdt er rekening mee, dat het WAO-stelsel er dusdanig gaat uitzien dat de Pemba-regeling – zoals geadviseerd in het rapport-Donner en het voorlopige SER-rapport – wordt afgeschaft. De zogenoemde premiedempingsverzekeringen en de Pemba-verzekeringen voor werkgevers die zelf het WAO-risico dragen, zijn dan van de baan. Als de Pemba verdwijnt, zullen daar andere private verzekeringsmogelijkheden voor in de plaats komen. “Wij anticiperen daar uiteraard al op”, stelde Aegon. “We studeren op productmogelijkheden volgens het rapport-Donner, volgens het voorlopige SER-advies, en volgens een combinatie van beiden. Het wachten is nu op het definitieve SER-rapport dat binnenkort verschijnt.”
Een tussenpersoon informeerde vanuit de zaal of dit betekende dat hij beter geen energie meer kon steken in Pemba-producten. “Als u moet kiezen tussen inspanningen op het gebied van Pemba of op het gebied van ziekteverzuim, kunt u beter voor verzuim kiezen”, zei Varenkamp. “Het is niet voor niets dat wij met de Pemba-verzekering voor risicodragers zijn gestopt.” Jansen maakte hierbij de kanttekening dat de Pemba-verzekering niet gelijk nutteloos wordt. “Er zal een overgangsregeling komen, dus als de werkgever er om vraagt zou ik zo’n polis niet negatief adviseren.”
Strak tijdpad
Veel aandacht was er uiteraard voor de Wet verbetering poortwachter die volgende maand van kracht wordt. “Het is bijna één april en het leeft nog amper”, stelde Varenkamp vast. De aanwezige tussenpersonen gaven desgevraagd te kennen dat zij er “nauwelijks concrete vragen” over krijgen.
De ‘Poortwachterswet’ legt de verantwoordelijkheid van de reïntegratie van de zieke werknemer neer bij de werkgever en de werknemer en legt hen sancties op wanneer zij te weinig doen om die reïntegratie te bewerkstelligen. Dat vereist een strak tijdpad. Dat tijdpad omvat vijf stappen en ziet er samengevat als volgt uit:
(1) Op de eerste ziektedag meldt de werkgever de ziekte bij de arbodienst. (2) Uiterlijk in de zesde week van het verzuim komt de arbodienst met een probleemanalyse en advies (als langdurig verzuim dreigt moet er binnen negen maanden na ziekmelding een reïntegratieverslag komen). (3) Uiterlijk in de achtste week van het verzuim moeten werknemer en werkgever in een plan van aanpak (onderdeel van het reïntegratieverslag) aangeven welke reïntegratieactiviteiten zij (gaan) ondernemen en wie de casemanager is.(4) In de dertiende week van het ziekteverzuim moet de werkgever het verzuim melden bij het UWV, het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (de opvolger van de zogenoemde uvi’s).
(5) Uiterlijk in de 39e week na de eerste verzuimdag moet de werkgever bij het UWV de claimaanvraag voor de WAO indienen. Dit dient vergezeld te gaan van het reïntegratieverslag.
Een jaar na de eerste verzuimdag gaat de WAO in. Indien de werkgever te weinig heeft gedaan om zijn werknemer uit de WAO te houden, moet hij van het UWV nog een tweede jaar het loon van de werknemer doorbetalen. Ook de werknemer die niet meewerkt aan zijn reïntegratie krijgt straf. Al naar gelang de situatie krijgt hij tijdelijk of blijvend, gedeeltelijk of geheel geen WAO-uitkering. In het ergste geval mag de werkgever hem ontslaan. Als werkgever en werknemer er beide met de pet naar gooien, kan het UWV de WAO-beoordeling opschorten terwijl de werkgever (maximaal 52 weken) het loon moet doorbetalen. Genoemde straffen zijn niet verzekerbaar.
Producten
Het strakke ‘Poortwachter-tijdpad’ brengt met zich mee dat werkgevers behoefte hebben aan meer geïntegreerde producten. Onder de noemer Aegon Zorgmanagement heeft Aegon bepaalde diensten standaard gekoppeld aan de diverse ziekteverzuimverzekeringen en aan de WAO-Combiverzekering. In samenwerking met arbodiensten – met name Arboned en Maetis – en met reïntegratiebedrijven zoals WOSM en Kliq, krijgen werknemers en werkgevers de nodige begeleiding. Voor de werknemer kan een snelle reïntegratie soms worden bereikt door versnelde medische hulp. “Hiervoor is samenspraak nodig met de ziektekostenverzekeraar”, zei Van Dam. “Het kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een duurdere behandeling in het buitenland.” Aegon heeft overigens zelf geen ziektekostenbedrijf, maar voert onder eigen label producten van ONVZ. Een tijdige reïntegratie kan soms ook worden bereikt door aanpassing van de werkplek of door herplaatsing.”
Aegon poneerde de stelling dat verzekeraars zich uitsluitend moeten bezighouden met de verzekeringskant van de ziekteverzuimpakketten en de arbodienstverlening en reïntegratie moeten uitbesteden. Het intermediair maakte via het opsteken van rode en groene kaarten kenbaar deze stelling te onderschrijven. Ook bleek er bij het intermediair weinig interesse om zelf verzuimpakketten samen te stellen.

Reageer op dit artikel