nieuws

Advocaten niet eensgezind over dekking van aov

Archief

Advocaten die zich met arbeidsongeschiktheidszaken bezighouden, zijn het er niet altijd over eens in hoeverre de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) psychische aandoeningen dekt. Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom een brief geschreven naar het Advocatenblad waarin wordt uitgelegd dat psychische aandoeningen in beginsel op de aov zijn gedekt.

In het vakblad had namelijk advocaat Q.J. van Riet geschreven (nr 14/2002) dat psychische aandoeningen in de regel niet op een aov gedekt zijn, en zeker niet als het gaat om burn-out en stress.
Het Verbond schrijft dat Van Riet uitgaat van de oude definitie van het begrip arbeidsongeschiktheid. Sinds 2000 luidt deze definitie: ‘Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake, indien er in relatie tot ziekte of ongeval, objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde beperkt is in zijn functioneren’. Er moet dus sprake zijn van een objectief vast te stellen stoornis in relatie met ziekte en/of ongeval en ten gevolge hiervan moet er een beperkt functioneren zijn. Volgens het Verbond kan het hierbij wel degelijk gaan om ziektebeelden als depressie, pijnstoornis, burn-out en overspannenheid.
Ook bestrijdt het Verbond de mening van Van Riet dat alleen ziekten zijn gedekt waarvan de oorzaak moet worden aangetoond. Het Verbond verwijst hierbij naar een vonnis van het Gerechtshof in Den Bosch (HR 16 april 1999, NJ 1999.666) waaruit blijkt dat er ook sprake is van ‘medisch vaststelbaar’ als de oorzaak onbekend is, maar als het ziektebeeld herkenbaar en benoembaar is.
Ook advocaten hebben gereageerd op het artikel van Van Riet. In het Advocatenblad (nr 16) van 6 september, staan artikelen van advocaten die het gedeeltelijk met hem eens en oneens zijn. Het is de bedoeling dat de brief van het Verbond in het Advocatenblad staat dat vandaag, 20 september, verschijnt.

Reageer op dit artikel