nieuws

Aanbevelingen voor snelheid in de personenschaderegeling

Archief

Het Nationaal Platform Personenschade (NPP) is gekomen met concrete aanbevelingen voor het in acht nemen van termijnen in het schade- en aansprakelijkheidstraject. Hiermee wordt beoogd de opvang van verkeersslachtoffers te verbeteren.

Er bestaat welhaast traditioneel veel kritiek op de lange duur van de schadebehandeling. Waar die veroorzaakt wordt door onnodige vertraging, is deze door het NPP ter harte genomen. De nieuwe richtlijnen gelden voor de verzekeraars en voor de belangenbehartigers van de slachtoffers.
In de aanbevelingen staat onder meer, dat binnen twee weken na de schademelding het eerste contact moet plaatsvinden tussen de WA-verzekeraar en het slachtoffer of zijn belangenbehartiger.
Transparanter
Tevens dient de schaderegeling transparanter en vlotter te verlopen. Voor beide partijen is duidelijk wie er actie moet ondernemen en binnen welke termijn. Zo zal er bijvoorbeeld uiterlijk binnen 26 weken een definitief standpunt met betrekking tot de aansprakelijkheid moeten zijn ingenomen.
In het NPP wordt samengewerkt door de ANWB, Slachtofferhulp Nederland, de expertisebranche (BCE/Nivre), de Vereniging van medische adviseurs in particuliere verzekeringszaken (GAV) en het Verbond van Verzekeraars (rechtsbijstand- en WA-verzekeraars). De Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) fungeert als toehoorder bij de platformvergaderingen.
De complete tekst van de aanbevelingen is te vinden op de site www.npp.nl.

Reageer op dit artikel