Verbond over provisietransparantie: 'Hoekstra heeft vooral oor te luister gelegd bij het intermediair'

Nu de discussie rond actieve provisietransparantie haar climax nadert, dreigt de adviesbranche aan het kortste einde te trekken. Terwijl Adfiz nog tal van vragen over de praktische en juridische uitvoerbaarheid opwerpt, blijft de grootste pleitbezorger rondom provisietransparantie opmerkelijk stil. Het Verbond van Verzekeraars heeft drie directieleden en een hele batterij beleidsadviseurs, maar niemand lijkt zijn naam te willen verbinden aan het pleidooi waar minister Hoekstra voor gevallen is.
Delen:

“Het Verbond heeft geen behoefte aan een interview”, schrijft een persvoorlichter van de organisatie. Opmerkelijk, want het was in Den Haag juist zo tegengevallen dat Adfiz-directeur Enno Wiertsema in de Telegraaf veel meer ruimte kreeg om zijn verhaal te doen dan de twee zinnen van het Verbond die de kolommen haalden.

Direct vragen stellen mag dus niet. Een anonieme schriftelijke verklaring met de vragen van AM ‘in het achterhoofd’, kan de voorlichter wel aanleveren.

Meer woorden hoeven er blijkbaar niet aan vuil te worden gemaakt, want: ‘aan dit voorstel is een jarenlang traject vooraf gegaan waarbij de minister vooral het oor te luister heeft gelegd bij het intermediair om te komen tot een goed voorstel in het belang van de consument én dat nadrukkelijk rekening houdt met de impact op adviseurs/bemiddelaars’, aldus het Verbond.

Verklaring Verbond van Verzekeraars

Nominale actieve provisietransparantie
Het voorstel van demissionair minister Hoekstra zorgt ervoor dat een adviseur/bemiddelaar de klant zelf actief dient te informeren over de exacte hoogte van de provisie in euro’s. Hij mag niet langer afwachten of de klant naar zijn provisie vraagt. Hiermee ligt er in onze visie een afgewogen en uitvoerbaar pakket aan beleidsmaatregelen dat de positie van de consument versterkt én dat nadrukkelijk rekening houdt met de impact op adviseurs/bemiddelaars. Zo is er voorzien in een overgangstermijn van twee jaar en ziet het voorstel alleen op nieuwe contracten.

Vooraf duidelijkheid in euro’s omdat het kan
Het doel van het pakket aan maatregelen leidt ertoe dat consumenten weten wat het exacte provisiebedrag in euro’s per persoon en per product is. De consument hoeft hier niet meer om te vragen. Als een consument weet wat hij of zij indirect (via de premie) aan de adviseur betaalt voor diens diensten, is hij beter in staat om het gesprek over dienstverlening en vergoeding te voeren. Het gaat om het exacte bedrag in euro’s, want een gemiddeld bedrag zegt al weinig, een percentage zegt de klant helemaal niets. Een percentage is veel te vaag en geeft de klant op geen enkele manier houvast over het in de verzekeringspremie inbegrepen werkelijk te betalen bedrag aan provisie.

Daarnaast zijn intermediairs professionals die van tevoren weten welke afspraken ze over provisiebedragen hebben gemaakt met de betreffende verzekeraars. Aan het begin van de fase voorafgaand aan een contract (de zogeheten de pre-contractuele fase) mogen adviseurs een indicatie geven van dit bedrag (zelfs mondeling) in aanloop naar het exacte provisiebedrag in het uiteindelijke contract. Er is dus alle vrijheid om de verplichte provisietransparantie in te regelen in de eigen bedrijfsvoering. In het voorstel van de minister wordt hier rekening mee gehouden.

Gelijk speelveld is adequaat geborgd
Tegelijkertijd moeten alle schadeverzekeraars en directe aanbieders (direct writers) ook openheid geven over welk deel van de premie naar derden gaat, bijvoorbeeld een vergelijkingssite voor het aanbrengen of doorverwijzen van een klant. Maar ook over de kenmerken van hun (selfservice)dienstverlening via bijvoorbeeld chatbots. Let wel, provisie actief transparant maken in euro’s is echt iets anders dan een provisieverbod. Het gaat hier over de beloning aan derden en niet over de kosten. De wijze waarop de beloning transparant wordt gemaakt is juist goed geregeld in het voorstel van de minister. Zo wordt gezorgd voor een adequaat gelijk speelveld tussen de distributiekanalen.

Eerst evaluatie van de maatregelen
De minister wil het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2021 aanvullen om de maatregel drie jaar na inwerkingtreding te evalueren. Dan wordt ook gekeken of er aanleiding is om de bepalingen aan te passen en/of uit te breiden naar de zakelijk markt. Het gaat het Verbond bij het uitbreiden naar de zakelijke markt vooral om zzp’ers en klein Mkb, omdat zij zich in een vergelijkbare positie bevinden als consumenten. Overigens, schadeverzekeraars en direct writers dienen volgens het voorstel van de minister zzp’ers en het klein Mkb wel al actief informeren.

Overgangstermijn
De minister heeft nadrukkelijk aandacht voor de uitvoering in de markt en komt met een implementatietermijn van liefst twee jaar. Dat biedt de sector voldoende tijd om hier voorbereidingen op te treffen.