CFD: Verbond koerst met 'buitenechtelijk kindje' op execution only

In de discussie naar aanleiding van de evaluatie van het provisieverbod verkondigt het Verbond van Verzekeraars vooral de mening van de grote execution only verzekeraars. Dit stelt de Commissie Financiële Dienstverlening CFD in een open bief aan het Ministerie van Financiën. Volgens CFD lobbyt het Verbond zeer intensief in Den Haag met een focus op “het minst klantvriendelijke aanbiedingsmodel”, Execution Only.
Delen:

CFD schrijft de brief naar aanleiding van de stakeholders bijeenkomst ‘Vervolg evaluatie provisieverbod’ die half februari plaatsvond. De brancheorganisatie spreekt allereerst haar verbazing uit over het verzoek door één van de partijen voorgesteld om alles wat werd besproken tijdens de bijeenkomst binnenskamers te houden. “CFD werd enigszins overvallen door dit verzoek en zal wat betreft de inhoudelijkheid van die bijeenkomst zich hieraan houden, maar vraagt het Ministerie van Financiën nadrukkelijk om dit soort verzoeken van stakeholders in de toekomst niet meer te ondersteunen. Transparantie moet boven alles staan om het vertrouwen van de consument en in de sector te herwinnen.”

Zeven aandachtspunten

De brancheorganisatie reageert in de open brief uit naam van voorzitter Edwin Herdink (foto) ook op de zeven aandachtspunten die minister Hoekstra zelf nog ziet naar aanleiding van de evaluatie van het provisieverbod door Decisio en CenterData, zoals de postcontractuele zorgplicht. Volgens de minister blijkt uit de onderzoeken dat er vragen leven rond de verantwoordelijkheid van adviseurs richting consumenten na het afsluiten van een product of dienst.

Introductie nazorgabonnementen

Deze discussie heeft volgens CFD alles met kosten te maken. “De zorgplicht vanuit de Wft is beperkt van omvang en wordt probleemloos ingevuld door de markt. Waar het hier om gaat is niet de zorgplicht, maar de nazorg. (…) De oplossing hiervoor is om nazorgabonnementen te introduceren, waarin de klant zelf kan aangeven van welke nazorgdiensten hij/zij gebruik wil maken. Hoe uitgebreider de nazorg, hoe duurder het abonnement. Als de minister toestaat dat deze abonnementen fiscaal worden ondersteund (kosten aftrekbaar) en ook (deels) gefinancierd mogen worden door aanbieders van producten via rechtstreekse compensatie aan consumenten (nazorgvergoeding), dan ontstaat een voor de consument geweldige toegang tot de markt van nazorg.”

Controle op kostprijsmodel

CFD maakt zich er verder bezorgd om dat de minister aangeeft dat op aanbeveling van Actal wordt gepleit om de jaarlijkse controle van het kostprijsmodel te laten vervallen. De brancheorganisatie wijst er allereerst op dat Actal sinds 1 juni 2017 is opgeheven en is vervangen door het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). “Waar CFD een veel groter vraagteken bij zet is wie het ATR opdracht heeft gegeven om het kostprijsmodel van aanbieders te toetsen en daar een aanbeveling over te doen. Meer in het algemeen vindt CFD het een compleet verkeerd signaal naar de markt om, zolang er nog geen enkele sprake is van een gelijk speelveld, deze controle nu al te versoepelen.”

Buitenechtelijk kindje

Echt furieus is CFD op het thema actieve transparantie, hoewel de minister aangeeft dat de evaluatie geen directe aanleiding heeft om het provisieverbod uit te breiden richting schadeverzekeringen. “De CFD is zeer ontstemd dat dit punt nu toch op de politieke agenda is gekomen. De wijze waarop dit ‘buitenechtelijke kindje’ van het Verbond en de AFM op de onderzoekslijst van het Ministerie van Financiën is gekomen is op zijn minst bedenkelijk. Dat het Ministerie aangaf dat deze discussie al speelde en daardoor gemakshalve aan de evaluatie is toegevoegd is geen valide argument.”

Execution only grootmachten

Volgens CFD wordt door het Verbond primair wordt gestuurd door de belangen van de execution only grootmachten in Nederland. “Het onderzoek van CenterData toont klip en klaar aan dat zodra advieskosten zichtbaar worden, consumenten richting execution only rennen. Precies wat de primaire leden van het Verbond willen.”

Eerbiedigende werking

“Wat is het volgende balletje dat het Verbond gaat opwerpen?”, zo vraagt CFD zich openlijk af. “Dat de eerbiedigende werking van doorlopende provisie maar moet worden afgeschaft omdat dit goed is voor de consument? Hoe lang moeten we met elkaar nog lijdzaam toezien hoe onafhankelijk advies steeds verder uit de markt wordt gedrukt door deze ‘voor de consument goede veranderingen’.”

Verschil in administratiekosten

Volgens de brancheorganisatie kunnen de verzekeraars zich beter richten op zaken binnen de eigen gelederen? “Daar liggen veel belangrijkere uitdagingen, bijvoorbeeld hoe het kan dat er 300% verschil kan zitten in de administratiekosten van polissen tussen verzekeraars onderling.”

Op verzoek van de minister heeft onder meer CFD ook nieuwe actiepunten ingebracht. Zo pleit het CFD voor:

  1. Een onafhankelijk onderzoeksbureau, geaccepteerd door alle betrokken partijen, om te onderzoeken of de conclusies van de minister op basis van de onderzoeken van Decisio en Centerdata gerechtvaardigd zijn.
  2. Een uitstel van verdere beslissingen over het kostprijsmodel van aanbieders totdat er sprake is van het eerder door de politiek beloofde gelijke speelveld.
  3. Een apart onderzoek door het ministerie naar het zuivere CAR-model zoals dat ook in Engeland wordt gebruikt om met marktpartijen te beoordelen of dit model de toegankelijkheid tot onafhankelijk financieel advies in Nederland kan verbeteren.
  4. Het schrappen van verder onderzoek naar actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen. Indien de minister het onderzoek naar actieve provisietransparantie op schadeverzekering wenst door te zetten, pleit CFD voor het tegelijkertijd transparant maken van het gehele kostprijsmodel.
  5. Wettelijke bescherming van de titel ‘onafhankelijk financieel adviseur’.
  6. Fiscale stimulering van onafhankelijk financieel advies door het volledig aftrekbaar te maken en afschaffing van BTW voor advies zonder bemiddeling.
  7. Verbod op directe bemiddeling als een consument de kennis- en ervaringstoets niet haalt.
  8. Garantie van ministerie dat bij wijzigingen in wetgeving rondom pensioenadvies de toegang tot onafhankelijk advies onder alle omstandigheden blijft gewaarborgd.