nieuws

Aegon moet acceptatiebeleid bij AOV uitleggen

Schade 5042

Aegon moet acceptatiebeleid bij AOV uitleggen

Aegon moet uitleggen waarom verzwegen klachten van een AOV-klant bij kennis daarvan niet tot acceptatie hadden geleid. Dat blijkt uit een tussenvonnis van de rechtbank Den Haag dat eind vorig maand werd gepubliceerd. Volgens de rechtbank heeft de verzekeraar vooralsnog onvoldoende aannemelijk gemaakt dat afwijzing onvermijdelijk zou zijn geweest.

Als medevennoot in een bedrijf dat verlichtingsartikelen verhandelt en produceert sluit de verzekerde in mei 2011 een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon. In de gezondheidsverklaring geeft de man aan dat hij recent een longontsteking heeft gehad en dat hij daarvoor succesvol is behandeld. Aegon accepteert hem als klant met een dekking voor Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van Ongevallen en Ziektes inclusief psychische aandoeningen.

Tennisarm

Nog geen anderhalf jaar later, in oktober 2012, meldt tussenpersoon Meeùs de verzekeraar dat de man last heeft van een tennisarm die hem waarschijnlijk tot medio 2013 voor 50% arbeidsongeschiktheid houdt. Op basis daarvan start Aegon per eind november de uitkering waarbij de verzekeraar wel per e-mail aangeeft dat de uitkering kan wijzigen als uit nadere informatie blijkt dat de man teveel heeft uitgekeerd gekregen. Aegon geeft ook aan geen medisch onderzoek te zullen doen tenzij het herstel stagneert.

Geen  aanwijsbare oorzaken

Toch schakelt Aegon in maart 2013 een medisch adviseur in om naar de gezondheidssituatie van de verzekerde te kijken. Zij constateert dat er geen medisch aanwijsbare oorzaken zijn voor de pijnklachten die man ervaart. Op grond daarvan staakt Aegon een maand later de uitkering en kondigt zij nader onderzoek aan.

Goed matras

Als het medisch dossier van de man wordt gelicht blijkt onder meer dat hij in 1993 is behandeld voor schouderklachten, in 1994 een knieoperatie onderging, in 1995 fysiotherapie onderging voor spierklachten in de schouders en in 2009 duimklachten had waarvoor hij onder meer een brace kreeg. Volgens de verzekerde gaat het om zeer oude klachten, zo laat hij zijn tussenpersoon weten. Bovendien zou hij zich sinds 1993 voor deze klachten nooit hebben ziek gemeld en waren deze snel verholpen, onder meer door een goed matras te kopen.

Extra clausule

Aegon is echter niet te vermurwen en eindigt de verzekering per 21 januari 2014 en vordert de eerder uitgekeerde bedragen € 8.600 van de man terug omdat hij bewust de bestaande aandoeningen zou hebben verzwegen. Had Aegon van de aandoeningen geweten dan zou dit in ieder geval twee grotere en een extra clausule hebben opgeleverd die dekking uitsluiten. De verzekering zou dan niet tot stand zijn gekomen.

Niet doelbewust

De verzekerde eist op zijn beurt dat Aegon de uitkering hervat en de achterstallige uitkeringen voldoet. Volgens hem is er geen sprake van doelbewuste verzwijging. Bovendien was er volgens hem geen sprake van een situatie waarbij Aegon bij de ware kennis van zaken geen verzekering zou hebben aangeboden.

Mededelingsplicht

Volgens de rechtbank is niet in het geding dat de verzekerde oude klachten, waarvoor hij is behandeld, heeft verzwegen zij het niet opzettelijk. “Het gaat erom dat [eiser], door deze klachten niet te vermelden, de verzekeraar de mogelijkheid heeft onthouden op basis van volledige informatie te beoordelen of en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering wenste te sluiten. Ten slotte werd [eiser] bij het aangaan van de verzekering bijgestaan door een assurantietussenpersoon. Deze had hem voor zover nodig kunnen en moeten informeren over het belang van vermelding van de klachten die [eiser] in het verleden heeft gehad. [eiser] heeft derhalve de op hem rustende mededelingsplicht in de zin van artikel 7:928 BW geschonden.”

Psychische klachten

De rechtbank volgt in haar tussenvonnis Aegon echter niet voetstoots in de stellingname dat de bestaande klachten tot uitsluiting zouden hebben geleid. Bovendien wijst de rechtbank erop dat de tennisarm die leidde tot de AO-melding uiteindelijk een psychische achtergrond bleek te hebben. Een uitsluiting voor de gewrichtsklachten zou dan dus niet hebben geleid tot een uitsluiting van de psychische klachten.

Redelijk handelend

Het is volgens de rechter aan Aegon om te bewijzen dat zij als redelijk handelende verzekeraar geen verzekering was aangegaan als de verzekeraar had geweten van de oude gezondheidsklachten. Daarbij wijst de rechtbank erop dat de klachten respectievelijk 18 en 17 jaar dateerden voor het ingaan van de verzekering van de verzekering in 2011. Ten aanzien van de duimklachten in 2009 wijst de rechtbank op informatie van de behandelende fysiotherapeut waaruit zou blijken dat er geen sprake van een structureel probleem. “Anders dan Aegon heeft betoogd, is gelet hierop niet de conclusie gerechtvaardigd dat de schouder-, knie en duimklachten zonder meer en elk afzonderlijk tot een uitsluitingsclausule zouden hebben geleid. Daaruit vloeit voort dat evenmin de conclusie gerechtvaardigd is dat een redelijk handelend verzekeraar geen verzekeringsovereenkomst zou zijn aangegaan”, aldus de rechtbank.

Alsnog  aantonen

De verzekeraar moet door inzage te geven in haar acceptatiebeleid alsnog aantonen waarom de oude gezondheidsklachten in 2011 zouden hebben geleid tot afwijzing voor de verzekering. Slaagt Aegon hierin dan moet de lampenproducent daadwerkelijk de eerdere uitgekeerde bedragen terugbetalen aan de verzekeraar.

Reageer op dit artikel